Play safer with PolarCap®

Get in touch

Press Releases

Resultat i korthet

 

PolarCool AB nyckeltal (KSEK) 2019.10.01- 2018.10.01- 2019.01.01- 2018.01.01-
  2019.12.31 2018.12.31 2019.12.31 2018.12.31
Nettoomsättning 167 0 264 0
Summa rörelseintäkter 412 1 1 232 7
Resultat efter finansiella poster -2 508 -1 268 -6 650 -2 202
Av- och nedskrivningar av materiella och -58 -70 -156 -70
immateriella anläggningstillgångar        
Kassa och bank 96 6 937 96 6 937
Resultat per aktie (kr) -0,93 -0,03 -0,4 -0,17

 

Förändring av eget kapital

  Aktie kapital Utvecklings-
fond
Överkurs-
fond
Balanserat resultat Årets
resultat
Totalt
Belopp vi årets ingång 598 646 6 497 614 13 465 930 -5 548 992 -2 201 651 12 811 547
Disposition enligt beslut av årets årsstämma       -2 201 651 2 201 651 0
Utvecklingsfond   366 296   -366 296   0
Årets resultat         -6 650 305 -6 650 305
Belopp vid årets utgång 598 646 6 863 910 13 465 930 -8 116 939 -6 650 305 6 161 242

 

För mer information

Christian Strand - (tf) VD PolarCool AB (publ)                   
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Den 14 februari 2020, hölls extra bolagsstämma i PolarCool AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 14 januari 2020 om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på de huvudsakliga villkor som följer nedan.

Beslutet innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 296 735,70 kronor genom nyemission av högst 1 333 332 aktier.

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma:

BioMedical i Lund AB                     med högst 333 333 aktier

Generatorhallen                 med högst 633 333 aktier

Håkan Samuelsson                           med högst 200 000 aktier

Erik Andersson                  med högst 166 666 aktier

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att lösa bolagets akuta likviditetsproblem.
 

 1. Bolaget saknar förmåga att löpande betala sina förfallna skulder.

För varje tecknad aktie ska erläggas 3 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens noterade betalkurs per den 14 januari 2020 med tillämpning av emissionsrabatt om cirka 8 procent och har slutligt bestämts genom förhandling mellan bolaget och tecknaren. Erbjudanden från andra investerare har inhämtats, vilka har varit till en lägre teckningskurs och högre kostnad.

För mer information

Christian Strand - (tf) VD PolarCool AB (publ)                   
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCools riktade nyemission som offentliggjordes 15 januari 2020 har registrerats hos Bolagsverket.

Genom nyemissionen emitterades 268 991 aktier vilket medför en ökning av aktiekapitalet med 59 864,49 kr. Totalt aktiekapital efter registreringen hos Bolagsverket uppgår till 658 510,688 kr och antalet aktier efter registreringen uppgår till 2 958 903 st.

För mer information

Christian Strand - (tf) VD PolarCool AB (publ)                   
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Som tidigare har kommunicerats har styrelsen för PolarCool AB (publ) beslutat om en riktad nyemission om totalt 1,33 miljoner aktier till ett konsortium av investerare. Detta konsortium består av Erik Andersson, Generatorhallen, BioMedical Lund AB och Håkan Samuelsson. Styrelsens beslut är villkorat av godkännande på extra bolagsstämma den 14 februari 2020.

Inför bolagsstämman den 14 februari 2020 har ägare i PolarCool planerat att nominera Martin Waleij till styrelseledamot i PolarCool. Denna nominering avses nu i stället att göras inför bolagets årsstämma. Inför årsstämman har dessutom styrelsen beslutat att föreslå tillsättande av en valberedning med syfte att bereda beslut i val- och arvodesfrågor.

För mer information

Christian Strand - (tf) VD PolarCool AB (publ)                   
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Aktieägarna i PolarCool AB (publ), org.nr. 559095-6784 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 februari 2020, kl 10.30 i PolarCools lokaler på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund (byggnad 406).

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 8 februari 2020;
· dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 10 februari 2020

Anmälan om deltagande ska ske via e-post till info@polarcool.se. Anmälan kan också göras skriftligen till PolarCool AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. I anmälan ska aktieägaren uppge fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid, e-postadress, samt i förekommande fall lämna uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2).

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. För aktieägare som är juridisk person ska behörigheten styrkas genom registreringsbevis och/eller fullmakt och registreringsbevis. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på bolagets hemsida www.PolarCool.se. Fullmaktsformuläret kan även beställas per telefon eller per e-post enligt ovan. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, måste i god tid före den 7 februari 2020 (eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag) genom förvaltares försorg inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att ha rätt att delta vid stämman. Ägarregistreringen måste vara verkställd senast den 7 februari 2020. Uppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. 

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen
7. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om riktad emission 
8. Stämman avslutas

Beslutsförslag

Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission (punkt 7)

Styrelsen beslutar under förutsättning av bolagsstämmans godkännande om en riktad nyemission av högst          1 333 332 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 296 735,70 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma:

BioMedical i Lund AB               med högst 333 333 aktier

Generatorhallen                          med högst 633 333 aktier

Håkan Samuelsson                     med högst 200 000 aktier

Erik Andersson                           med högst 166 666 aktier

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att lösa bolagets akuta likviditetsproblem. Bolaget saknar förmåga att löpande betala sina förfallna skulder.

För varje tecknad aktie ska erläggas 3 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens noterade betalkurs per den 14 januari 2020 med tillämpning av emissionsrabatt om cirka 8 procent och har slutligt bestämts genom förhandling mellan bolaget och tecknaren. Erbjudanden från andra investerare har inhämtats, vilka har varit till en lägre teckningskurs och högre kostnad. 

Teckning genom betalning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom fyra veckor efter teckning.

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter de nya aktierna har registrerats.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

_________________________

Fullmaktsformulär liksom övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village i Lund och på bolagets hemsida minst två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lund i januari 2020

PolarCool AB (publ)

STYRELSEN

För mer information

Christian Strand - (tf) VD PolarCool AB (publ)                   
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Styrelsen i PolarCool AB (publ) har den 30 januari beslutat att senarelägga publiceringen av bolagets för bokslutskommuniké 2019.

Tidigare kommunicerat datum var idag den 30 januari 2020. Nytt datum för publicering har bestämts till 28 februari 2020.

Anledningen till senareläggningen är en pågående rekryteringsprocess av ny ekonomichef.

För mer information

Christian Strand - (tf) VD PolarCool AB (publ)                   
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Styrelsen i PolarCool AB (publ) beslutade den 14 januari 2020 att förstärka bolagets finansiella ställning genom en kapitalisering i två steg.

Det första steget sker genom ett omedelbart kapitaltillskott om 0,8 mkr via en riktad nyemission till BrainCool AB. Den riktade emissionen sker med stöd av årsstämmans bemyndigande om totalt 268 991 aktier. Teckningspriset uppgår till 3 kronor per aktie. Det nya antalet aktier efter genomförd emission är 2 958 812 stycken och säkerställer bolagets omedelbara likviditetsbehov.

Det andra steget sker genom en riktad emission om totalt 1,33 miljoner aktier till ett konsortium av investerare. Teckningspriset är detsamma, dvs 3 kr per aktie, och tillför bolaget ytterligare fyra mkr. Denna riktade emission kräver ett godkännande av en extra bolagsstämma som planeras äga rum den 14 februari 2020.

Avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt motiveras av att emissionerna är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att stärka bolagets finansiella ställning och säkerställa likviditeten i bolaget samt stärka aktieägarbasen.

Motiv o bakgrund

PolarCap System har rönt stor uppmärksamhet i media och en studie med statistiskt signifikanta resultat har presenterats från bolagets samarbete med Svenska Hockeyligan. Studien visade att spelare som behandlades med PolarCap kommer tillbaka i spel snabbare än icke-behandlade spelare.

Bolaget fokuserar nu på att avsluta validering och verifiering för att under sommaren lansera en hemvårdsprodukt på bred front. Bolaget har fått bra återkoppling på systemet från kunder. Dessa värdefulla synpunkter har tagits i beaktande vid utvecklingen av den nya hemvårdsprodukten.

Ambitionen är nu att PolarCool ska gå in i en internationaliserings och kommersialiseringsfas. Med kapitaltillskottet och en förstärkt styrelse bedöms förutsättningarna för en framgångsrik och lönsam marknadsexpansion vara goda.

För mer information

Christian Strand - (tf) VD PolarCool AB (publ)                   
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Affären utgörs av ett hyresavtal som gäller fram till och med april 2022. Huddinge Hockey blir därmed referenslag i HockeyEttan Östra.

Huddinge Hockey:s Darryl Finnell kommenterar;

 • Vi är så klart väldigt tacksamma för denna möjlighet att nu kunna tillhandahålla PolarCap® System till spelare i vår förening. Vi i Huddinge Hockey sätter individen i fokus, värnar om våra spelare och ungdomar samt lägger stor vikt vid att göra utövandet av ishockey så säkert som möjligt. Att då aktivt jobba med och mot problemen med huvudskador inom vår sport känns väldigt viktigt och bra.

 PolarCool:s Erik Andersson kommenterar;

 • Mycket roligt att nu även Huddinge Hockey blir en förening som tillhandahåller PolarCap® System till sina spelare. Huddinge Hockey visar genom detta en vilja att aktivt arbeta med spelarnas säkerhet och kommer, precis som vi önskar, göra sitt system tillgängligt inte bara för dam- respektive herrlag utan även för klubbens äldsta juniorlag.

För mer information

Christian Strand - (tf) VD PolarCool AB (publ)                   
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool har erhållit besked om att en ansökan om EU-bidrag inom ramen för Eurostars har beviljats och kommer ge konsortiet ca 1 miljon Euro i EU-bidrag. Information om ansökan har tidigare publicerats den 9 oktober 2019.

PolarCool kommer att återkomma med mer information om projektet vid den formella starten, efter att ett slutligt konsortieavtal har signerats, vilket beräknas ske den 1 mars 2020. Fokus i projektet ligger på vidareutveckling av PolarCool-konceptet inom både diagnostik och behandling, i nära samarbete med Prof Niklas Marklund på Lunds universitet.

VD Christian Strand kommenterar:

 • Eurostars glädjande besked innebär att vi under våren kan starta detta väldigt spännande projekt. Beskedet underlättar finansieringen av bolaget och ca 4 miljoner beräknas att gå direkt in i den operativa verksamheten i PolarCool.
 • Styrelsen i PolarCool meddelade även den 15 januari att bolaget har föreslagit en riktad emission. Men med tanke på beskedet om bidraget från Eurostars kommer styrelsen i samråd med BrainCool att överväga alternativa finansieringslösningar.

 

r mer information

Christian Strand - (tf) VD PolarCool AB (publ)                  
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Det första steget sker genom ett omedelbart kapitaltillskott om 0,8 mkr via en riktad nyemission till BrainCool AB. Den riktade emissionen sker med stöd av årsstämmans bemyndigande om totalt 268 991 aktier. Teckningspriset uppgår till 3 kronor per aktie. Det nya antalet aktier efter genomförd emission är 2 958 812 stycken och säkerställer bolagets omedelbara likviditetsbehov.

Det andra steget sker genom en riktad emission om totalt 1,33 miljoner aktier till ett konsortium av investerare. Teckningspriset är detsamma, dvs 3 kr per aktie, och tillför bolaget ytterligare fyra mkr. Denna riktade emission kräver ett godkännande av en extra bolagsstämma som planeras äga rum den 14 februari 2020.

Avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt motiveras av att emissionerna är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att stärka bolagets finansiella ställning och säkerställa likviditeten i bolaget samt stärka aktieägarbasen.

PolarCools tidigare tf VD och CFO Iman Ziai, tillika styrelseledamot, valde den 13 januari 2020 att frånträda ur styrelsen. Vid den extra bolagsstämman den 14 februari 2020 avses BrainCools VD Martin Waleij föreslås till ny styrelseledamot av de nya ägarna.

Motiv o bakgrund

PolarCap System har rönt stor uppmärksamhet i media och en studie med statistiskt signifikanta resultat har presenterats från bolagets samarbete med Svenska Hockeyligan. Studien visade att spelare som behandlades med PolarCap kommer tillbaka i spel snabbare än icke-behandlade spelare.

Bolaget fokuserar nu på att avsluta validering och verifiering för att under sommaren lansera en hemvårdsprodukt på bred front. Bolaget har fått bra återkoppling på systemet från kunder. Dessa värdefulla synpunkter har tagits i beaktande vid utvecklingen av den nya hemvårdsprodukten.

Ambitionen är nu att PolarCool ska gå in i en internationaliserings och kommersialiseringsfas. Med kapitaltillskottet och en förstärkt styrelse bedöms förutsättningarna för en framgångsrik och lönsam marknadsexpansion vara goda.

r mer information

Christian Strand - (tf) VD                                        
+46 - 727 00 94 54                                                                              
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Iman Ziai, CFO på PolarCool AB (publ), har meddelat att han har frånträtt sitt uppdrag i styrelsen. PolarCool identifierar nu potentiella kandidater till den vakanta platsen. Förslag kommer att meddelas inom snar framtid för att möjliggöra för bolagstämman välja in den kandidat stämma beslutar.  

r mer information

Christian Strand - tf VD                                        
+46 - 727 00 94 54                                                                              
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Idag, 5 december, sänder P4 Extra ett reportage med PolarCools Erik Andersson som intervjuas av Titti Schultz. Intervjun med Erik Andersson börjar cirka kl 14.40.

r mer information

Christian Strand – VD                                
+46 – 727 00 94 54                                                                               
E-mail: info@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCools etablering av PolarCap® System bland landets hockeyklubbar fortgår, och har nu nått HockeyEttan Södra. Tyringe Hockey kommer tillhandahålla behandlingsmetoden för organisationens spelare fram till och med dec 2021. Tyringe Hockey blir därmed referenslag i HockeyEttan Södra. 

Tyringe Hockey:s Jörgen Persson kommenterar; 

-          Vi är så klart väldigt stolta att vi, genom våra sponsorer, nu kommer att kunna tillhandahålla PolarCap® System till spelare i vår förening. För oss i Tyringe Hockey är det viktigt att värna om våra spelare och ungdomar och göra utövandet av ishockey så säkert som möjligt. Att då aktivt jobba med och mot problemen med huvudskador inom ishockeyn känns väldigt viktigt och bra.

 PolarCool:s Erik Andersson kommenterar; 

-          Glädjande att även klubbar i HockeyEttan väljer att tillhandahålla PolarCap® System till sina spelare. Tyringe Hockey har insett vikten av att arbeta med spelarnas säkerhet och kommer, precis som vi önskar, göra sitt system tillgängligt för inte bara representationslag utan även för klubbens äldsta juniorlag. En mycket viktig handling som innebär att Tyringe Hockey aktivt arbetar mot vår gemensamma ambition, att göra det säkrare för även våra unga att spela ishockey.

r mer information  

Christian Strand – tf VD                         
+46 – 727 00 94 54                                                                             
E-mail: info@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool has signed an agreement with Västerås IK for one (1) PolarCap® System. The hockey club will use PolarCap® System for the remainder of the current season. Västerås IK will thus become the reference team in HockeyAllsvenskan and the collaboration is expected to be the starting point for a broader establishment in second tier league in Sweden.

Västerås IK Sports Director Patrik Zetterberg comments;

-          Västerås IK regards concussions as a serious matter and for us it is important to take care of our players, not the least by actively engaging us and working together to increase the safety of the players.

PolarCool"s Erik Andersson comments;

-          The fact that we have now received our first agreement in HockeyAllsvenskan is good news for us and shows that our establishment efforts in Sweden"s second tier hockey division is now starting to yield results. Since our initial contact with Västerås IK, the club has shown a commitment to this issue, and with this step they become leaders in terms of actively working for the safety of their players. Our goal to ensure the best possible working environment for athletes continues and I am convinced that more organisations will now follow suit. 

For more information

Iman Ziai – CFO                                                  
+46 - 733 99 23 17                                                                                            
E-mail: iman.ziai@polarcool.se

About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

PolarCool har tecknat avtal om ett (1) PolarCap® System med Västerås IK. Hockeyklubben kommer bruka PolarCap® System under resterande del av nuvarande säsong. Västerås IK blir därmed referenslag i HockeyAllsvenskan och samarbetet beräknas vara startskottet för en bredare etablering i Sveriges näst högsta liga.

Västerås IK:s sportchef Patrik Zetterberg kommenterar;

-          Vi i Västerås IK ser allvarligt på problemen med hjärnskakningar och för oss är det viktigt att ta hand om våra spelare, inte minst genom att aktivt engagera oss och arbeta tillsammans för att höja spelarnas säkerhet.   

PolarCools Erik Andersson kommenterar;

-          Att vi nu erhållit vårt första avtal i HockeyAllsvenskan är goda nyheter för oss och visar att vårt etableringsarbete i Sveriges nästa högsta hockeyserie nu börjar ge resultat. Västerås IK som klubb har sedan första kontakt uppvisat ett engagemang i denna för hockeyn viktiga fråga, och vill med detta gå i bräschen vad gäller att aktivt jobba för sina spelares säkerhet. Vårt arbete med att säkerställa bästa möjliga arbetsmiljö för idrottare fortsätter och jag är övertygad om att fler nu kommer följa efter.

r mer information

Iman Ziai - CFO                                        
+46 - 733 99 23 17                                                                              
E-mail: iman.ziai@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool has signed an agreement on a (1) PolarCap® System with the German hockey club Adler Mannheim, which plays in Germany"s top tier ice hockey division, DEL. Adler Mannheim will evaluate PolarCap® System during the remainder of the current season. Adler Mannheim will thus become a reference team in Germany and PolarCool believes that the collaboration serves as good potential for wider establishment in Germany.

PolarCool"s CEO Christian Strand comments;

-        In our ambition to establish ourselves in several of the European hockey markets, this first agreement with a German club is a milestone. The fact that the reigning German champions Adler Mannheim become our reference club in Germany shows that they believe in our product PolarCap® system. It is also gratifying that they want to assist us in our work to achieve a central agreement, similar to the one in the Swedish Hockey League, also for the German league DEL.

PolarCool"s Erik Andersson comments;

-        Our work with establishing cooperation with a number of reference clubs in several European hockey leagues continues. The efirst team in the German league (DEL) is the reigning champions Adler Mannheim whose team doctor, neurologist Oliver Lanczik, immediately wanted to start providing this to their players.

Dr. med. Oliver Lanczik (Neurologist, Adler Mannheim);

-        I am thankful that the Adler Mannheim as the first DEL organization in Germany can provide PolarCap® System to its players. As the occurrence of concussions is more and more perceived in contact sports, the therapeutic options are somewhat limited. We therefore welcome the PolarCap® System as a new promising tool in the acute treatment of concussion and are confident that we can thereby offer an improved medical care for our players. 

For more information

Iman Ziai – CFO                                                  
+46 - 733 99 23 17                                                                                            
E-mail: iman.ziai@polarcool.se

About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

PolarCool har tecknat avtal om ett (1) PolarCap® System med den tyska hockeyklubben Adler Mannheim, som spelar i Tysklands högsta divsion inom ishockey, DEL. Adler Mannheim kommer utvärdera PolarCap® System under resterande del av innevarande säsong. Adler Mannheim blir därmed referenslag i Tyskland och PolarCool bedömer att samarbetet medför en god potential till bredare etablering i Tyskland.

PolarCools VD Christian Strand kommenterar;

-        I vår ambition att etablera oss på flera av europeiska hockeymarknaderna är detta första avtal med en tysk klubb en milstolpe. Att de regerande tyska mästarna Adler Mannheim blir vår referensklubb i Tyskland visar att de tror på vår produkt PolarCap® system. Glädjande är också att de vill bistå oss i vårt arbete att få till stånd en central lösning, likt den i Svenska Hockeyligan, även för tyska ligan DEL.

PolarCools Erik Andersson kommenterar;

-        Arbetet med att först och främst etablera samarbete med ett antal referensklubbar i flertalet europiska hockeyligor fortsätter. Först ut i den tyska ligan (DEL) blev alltså mästarklubben Adler Mannheim där deras läkare, neurologen Oliver Lanczik, omgående önskade börja tillhandahålla detta till deras spelare.

Adler Mannheims neurolog, doktor Oliver  Lanczik;

-        Jag är tacksam för att Adler Mannheim som den första DEL-organisationen i Tyskland kan tillhandahålla PolarCap®-systemet till sina spelare. Förekomsten av hjärnskakningar uppfattas mer och mer i kontaktsporter medan de terapeutiska alternativen är något begränsade. Vi välkomnar därför PolarCap®-systemet som ett nytt lovande verktyg för akut behandling av hjärnskakning och är övertygade om att vi därmed kan erbjuda en förbättrad medicinsk vård för våra spelare.

r mer information

Iman Ziai - CFO                                        
+46 - 733 99 23 17                                                                              
E-mail: iman.ziai@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) has signed a cooperation agreement with Zurich SC Lions in the Swiss ice hockey league National League A, which is the top tier in the Swiss league system. Zurich SC Lions will evaluate PolarCap® System until the end of the current season. 

Zürich SC Lions will thus become a reference team in the Swiss league, in a market where PolarCool (publ) also has good hopes of developing the business. 

PolarCool"s Erik Andersson comments; 

- The fact that Dr. Gery Büsser, a very reputable doctor in this area, now chooses to include the use of PolarCap® System in his treatment procedure for concussions is gratifying. Especially as it shows that he regards the product positively, as well as the fact that PolarCool (publ) now has a reference team in the Swiss league NLA. 

For more information

Iman Ziai – CFO                                                  
+46 - 733 99 23 17                                                                                            
E-mail: iman.ziai@polarcool.se

About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

PolarCool AB (publ) har tecknat ett samarbetsavtal med Zürich SC Lions i schweiziska ishockeyligan National League A, som är landets högsta division inom ishockey. Zürich SC Lions kommer utvärdera PolarCap® System fram till slutet av innevarande säsong.

Zürich SC Lions blir därmed referenslag i den schweiziska ligan, på en marknad där PolarCool (publ) för övrigt har goda förhoppningar om att utveckla verksamheten.

PolarCools Erik Andersson kommenterar;

-          Att en, inom detta område, mycket välrenommerad läkare som Dr Gery Büsser nu väljer att inkludera användandet av PolarCap® System i sin behandlingsrutin för hjärnskakningar är glädjande. Framför allt då det visar att han ser positivt på produkten men också att PolarCool (publ) nu erhållit ett referenslag i den schweiziska ligan NLA.

r mer information

Iman Ziai - CFO                                        
+46 - 733 99 23 17                                                                              
E-mail: iman.ziai@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Styrelsen i PolarCool AB (publ) har den 23 oktober 2019 sagt upp anställningsavtalet med verkställande direktören Matz Johansson och arbetsbefriat Matz med omedelbar verkan.

Beslutet kommer efter att styrelsen kunnat konstatera att VD och styrelsen har olika syn på hur bolaget ska drivas.

Som tillförordnad VD har styrelsen i PolarCool AB (publ) tillsatt Christian Strand, som kommer närmast från uppdraget som Chief Operating Officer på BrainCool AB (publ).

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019.

r mer information

Mats Forsman – Styrelseordförande PolarCool AB (publ)                                      
+46 - 768 14 60 75                                                                             
E-mail: info@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Resultat i korthet 

Nyckeltal (tkr) 2019.07.01- 2018.07.01- 2019.01.01- 2018.01.01- 2018.01.01-
2019.09.30 2018.09.30 2019.09.30 2018.09.30 2018.12.31
Nettoomsättning 97 0 97 0 0
Summa rörelseintäkter 460 6 820 6 7
Resultat efter finansiella poster -1 362 -703 -4 143 -934 -2 202
Av- och nedskrivningar av materiella och -56 0 -98 0 -70
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 1 873 242 1 873 242 6 937
Resultat per aktie (kr) -0,51 -1,02 -1,54 -1,35 -2,77

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 

 •  PolarCool presenterar förbättrade resultat från pilotstudien med SHL och HockeyAllsvenskan till fördel för behandling med PolarCap® System. 
 •  Bolaget har levererat ut 2st vardera PolarCap® System till lagen i SHL, sammantaget 28 enheter, som nu använder dem såväl under matcher som träning. 
 •  PolarCool inleder samarbete med ThorenGruppen. 
 •  Matz Johansson anställs som ny VD i PolarCool. 
 •  PolarCool tecknar samarbetsavtal med ABCDx SA för diagnostikverktyget TBICheck™ på den nordiska marknaden. 
 •  PolarCool presenterar rapport från studien inom amerikansk fotboll. 

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool tidigarelägger publicering av delårsrapport för perioden januari - september 2019. Rapporten kommer att offentliggöras den 23 oktober 2019. Tidigare kommunicerat datum för publicering var den 25 oktober 2019. 

r mer information

Matz Johansson - VD PolarCool AB (publ)                                           
+46 - 731 - 45 14 93                                                                                         
E-post: matz.johansson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Iman Ziai, CFO på PolarCool AB (publ), har meddelat att han har sagt upp sig. PolarCool kommer påbörja sökningen efter en ny CFO.

r mer information

Matz Johansson - VD PolarCool AB (publ)                                           
+46 - 731 - 45 14 93                                                                                         
E-post: matz.johansson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool, ABCDx SA, and Lund University have submitted a joint application for EU grants through the Eurostars program. The application could generate up to 1 million Euro in EU grants for the consortium. Eurostars is an EU program which supports international innovative projects led by research and development performing small- and medium-sized enterprises (SMEs). The program has EUR 57 million annually available for co-financing the development of new products and technologies.

The consortium will develop and commercialize PolarTBICheck™, a portable cost-effective solution for early diagnosis and treatment of sports-related concussions. Given the positive existing evidence base for TBICheck™ and PolarCap® System, we are confident that the integration of both products will be an attractive and unique product for athletes and their medical directors.

More than 25 million people annually suffer from a concussion, of which 10 million visit the hospital for a CT examination while the other 15 million are not examined due to the high costs that associated with CT examinations. Particularly in sports medicine, concussions have become a major health problem that causes short- and long-term problems such as headaches, nausea, sound and light sensitivity, depression, and neurodegenerative diseases. Repeated sub-concussive head collisions can also lead to chronic brain damage such as Chronic Traumatic Encephalopathy (CTE).

Traumatic brain injury contributes to about one-third of all injury-related deaths and represents a significant financial burden ($ 76.5 billion in the United States alone). Cycling, American football, soccer, martial arts, rugby, and ice hockey are the sports where practitioners are most at risk of brain injury.

TBICheck™ is a new rapid blood finger point-of-care test for early diagnostic and decision process. The tool measures a panel of biomarkers in the blood. Within 15 minutes of taking a blood sample, TBICheck™ will provide a diagnostic result, with high precision, determining the risk of incurred brain injury. Within the healthcare sector, TBICheck™ can mean a large cost savings as many CT examinations can be avoided. Currently, the biomarker S100B is an established method for decision process concerning examinations of light and moderate head injuries (Scandinavian guidelines for initial management of minimal, mild and moderate head injuries in adults: an evidence and consensus-based update. Undén J, Ingebrigtsen T, Romner B). According to studies referred to by ABCDx, the combination H-FABP and GFAP has proven to be more effective than the established marker S100B.

TBICheck™ can potentially be used within sports, assisting medical staff in determining whether or not a concussion has occurred. It can also be used as a supplement to clinical diagnostics, as well as to evaluate whether a player needs to start rehabilitation or not. Within the military, where brain injury can incur far from the healthcare facilities, the product can be applied to evaluate whether an injured individual need to seek medical care or not.

In collaboration with the Swedish Hockey League (SHL) and HockeyAllsvenskan, PolarCool conducted a study during the past three seasons, wherein PolarCap® System has been evaluated for the treatment of concussion. The results show that cooling with PolarCap® System has been advantageous in the treatment of concussion. A total of 80 cases were reported in the study. The median time for return to play for the intervention group, treated with PolarCap® System, was 7 days and for those not treated 12 days. The results are statistically significant (p <?0.001). In addition, more players in the control group (12 of 51; 24%) were absent from games longer than 3 weeks, compared to the intervention group (2 of 29; 7%). These results are also statistically significant (p = 0.028).

At the latest board meeting, held on September 26, 2019, PolarCool decided to begin the development of a mobile application (APP) to be used primarily as support for the athlete during the rehabilitation amidst a mild traumatic brain injury (mTBI) and concussion-related diseases. The APP development is intended to be conducted in collaboration with an IT partner. Within the framework of the consortium, both ABCDx and PolarCool will develop mobile applications that will become integrated tools to act as important support for doctors and athletes in the diagnosis and treatment of mild traumatic brain injury (mTBI).

The consortium"s application has now passed an important milestone in step 2, the so-called "eligibility stage". The selection process is shown below. All applications that have passed the eligibility stage are currently being considered by an expert panel and within 4 months of submission, answers are expected to be announced to those who are awarded funds and selected as winners in Eurostars. Thus, towards the end of January 2020 PolarCool expects to be notified of the outcome.

The entire evaluation process is described in detail in this link: https://www.eurostars-eureka.eu/eurostars-process-evaluation

For more information

Matz Johansson – CEO PolarCool AB (publ)                                                 
+46 - 731 45 14 93                                                                                           
E-mail: matz.johansson@polarcool.se

About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

PolarCool, ABCDx och Lunds Universitet har tillsammans lämnat in en ansökan om EU-bidrag inom ramen för Eurostars. Ansökningen kan ge konsortiet upp till 1 miljon Euro i EU-bidrag. Eurostars är ett EU program som är inriktat mot högteknologiska små- och medelstora företag (så kallad SME). Programmet har årligen 57 miljoner Euro till sitt förfogande, för medfinansiering av utveckling av nya produkter och teknologier.

Konsortiet kommer att utveckla och kommersialisera PolarTBICheck™, en portabel kostnadseffektiv lösning för tidig diagnos och behandling av idrottsrelaterad hjärnskakning. Med hänsyn till det positiva befintliga evidensunderlaget avseende TBICheck™ och PolarCap® System, är vi övertygade om att integrationen av båda produkterna kommer att utgöra en attraktiv och unik produkt för idrottsläkare och idrottare.

Varje år drabbas mer än 25 miljoner människor av hjärnskakning, varav 10 miljoner besöker sjukhuset för en CT-röntgen, medan övriga 15 miljoner inte genomgår undersökningar grund av de höga kostnaderna som CT-röntgen medför. Särskilt inom idrottsmedicin har hjärnskakningar blivit ett betydande hälsoproblem som orsakar kort- och långvariga problem, som huvudvärk, illamående, ljud- och ljuskänslighet, depression och neurodegenerativa sjukdomar. Även upprepade huvudkollisioner kan leda till kronisk hjärnskada såsom kronisk traumatisk encefalopati (Chronic Traumatic Encephalopthy, CTE).

Traumatiska hjärnskador bidrar till ungefär en tredjedel av alla skaderelaterade dödsfall i skador och utgör en betydande ekonomisk börda (76,5 miljarder dollar enbart i USA). Cykling, amerikansk fotboll, fotboll, kampsport, rugby och ishockey är de sporter där utövarna löper högst risk för hjärnskada.

TBICheck™ är ett nytt diagnostikverktyg som via blodprov i fingret mäter mängden av en panel av biomarkörer i blodet. Inom 15 minuter efter att man tagit ett blodprov ger TBICheck™ ett diagnostiskt resultat med hög precision och kan ge utslag om risken för inträffad hjärnskada. Inom sjukvården kan TBICheck™ innebära en stor kostnadsbesparing då ett stort antal CT-undersökningar kan undvikas. Sedan tidigare är biomarkören S100B en etablerad vägvisare för handläggning av lätta och medelsvåra skallskador (Scandinavian guidelines for initial management of minimal, mild and moderate head injuries in adults: an evidence and consensus-based update. Undén J, Ingebrigtsen T, Romner B). Enligt studier som ABCDx refererar till har kombinationen H-FABP och GFAP visat sig vara effektivare än den etablerade markören S100B.

TBICheck™ kan potentiellt användas inom idrotten då den medicinskt ansvarige är osäker på om en hjärnskakning har förelegat, som ett komplement till klinisk diagnostik och för att värdera om en spelare behöver börja använda hjärntrappan eller inte. Inom det militära, där skador kan ske långt ifrån sjukvården, kan produkten tillämpas för att värdera om en skadad individ behöver uppsöka sjukvård eller inte.

PolarCool har i samarbete med Svenska Hockeyligan (SHL) och HockeyAllsvenskan bedrivit en studie under de tre senaste säsongerna, varvid PolarCap® System för behandling av hjärnskakning har utvärderats under tiden. Resultaten uppvisar att kylning med PolarCap® System har varit till fördel vid behandling av hjärnskakning. Totalt har 80 fall rapporterats i studien. Mediantiden för återgång till spel för de kylda spelarna var 7 dagar och för de som inte kylts 12 dagar. Resultaten är statistiskt säkerställda (p<?0,001). Dessutom var fler spelare i kontrollgruppen (12 av 51; 24 %) borta från spel längre än 3 veckor jämfört med den kylda interventionsgruppen (2 av 29; 7%). Även dessa resultat är statistiskt säkerställda (p=0,028).

PolarCool beslutade vid senaste styrelsemöte, 26 september, att påbörja utveckling av mobila applikationer (APP) för att i första hand användas som stöd för idrottaren vid rehabilitering av mild traumatisk hjärnskada (mTBI) och hjärnskakningsrelaterade sjukdomar. APP- utveckling är tänkt att ske i samarbete med en IT- partner. Inom ramen för konsortiet kommer både ABCDx och PolarCool utveckla mobila applikationer som ska utgöra integrerade verktyg till att bli viktiga stöd för läkare och idrottare vid diagnostik och behandling av mild traumatisk hjärnskada (mTBI).

Konsortiets ansökan har nu passerat en viktig milstolpe i steg 2, så kallat ”eligibility stage”. Nedan framgår urvalsprocessen. Samtliga ansökningar som passerat ”eligibility stage” behandlas i nuläget av en expertpanel och inom 4 månader från inlämning väntas svar meddelas för vilka som tilldelas medel och utses som vinnare i Eurostars, dvs mot slutet av januari 2020 får vi besked.

Hela utvärderingsprocessen beskrivs i detalj i denna länk: https://www.eurostars-eureka.eu/eurostars-process-evaluation

r mer information

Matz Johansson - VD PolarCool AB (publ)                                           
+46 - 731 - 45 14 93                                                                                         
E-post: matz.johansson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Reportern Pierre Eklund har för MedTech Magazine besökt IK Oskarshamn i samband med att klubben har infört PolarCap® System som en del i PolarCools avtal med Svenska Hockeyligan (SHL).  

Reportaget kan läsas i MedTech Magazine nr 3 år 2019, via bifogad fil, eller på PolarCools hemsida via nedan länk: 

https://www.polarcool.se/17/18/polarcap-system-in-media/ 

r mer information

Matz Johansson - VD PolarCool AB (publ)                                           
+46 - 731 - 45 14 93                                                                                         
E-post: matz.johansson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

MedTech Magazine har intevjuat PolarCools nya VD Matz Johansson. Läs intervjun gjord med reportern Erika Lindbom via länken nedan.  

https://www.medtechmagazine.se/article/view/680078/siktar_mot_marknaden 

r mer information

Matz Johansson - VD PolarCool AB (publ)                                           
+46 - 731 - 45 14 93                                                                                         
E-post: matz.johansson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCools Erik Andersson blir vägledare och bollplank för spelare som drabbas av hjärnskakning. Erik kommer finnas som stöd, för spelare, för att ha någon att vända sig till med eventuella frågor eller för att bara ha någon att prata med. Sico uppger att samarbetet med Erik inte berör hans engagemang i PolarCool, även om SICO ställer sig positiva till PolarCool. 

Mer info finns nedan: 

https://sico.nu/sico-far-en-ny-resurs-i-form-av-stod-for-spelare-vid-hjarnskakning/ 

UEFA meddelar den 1 oktober att organisationen har startat en kampanj för att öka medvetenhet om hjärnskakningar inom fotboll för spelare, läkare, tränare, domare och fans.  

Ämnet hjärnskakning togs upp inom UEFA efter flera högprofilerade fall som inträffade i UEFA: s främsta tävlingar .  

”Spelarnas hälsa är av yttersta vikt och jag tror starkt att de nuvarande bestämmelserna om hjärnskakning måste uppdateras för att skydda både spelarna och läkarna”, sa UEFA: s president Aleksander Ceferin i ett uttalande (https://www.voanews.com/science-health/soccer-leagues-player-unions-team-concussion-protocol).  

Mer info finns nedan: 

https://www.uefa.com/insideuefa/news/newsid=2625630.html 

r mer information

Matz Johansson - VD PolarCool AB (publ)                                           
+46 - 731 - 45 14 93                                                                                         
E-post: matz.johansson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool har i samarbete med Lunds Universitet/Region Skåne, Biomedicinskt Centrum i Lund samt Limhamn Griffins Sportklubb utfört en studie inom amerikansk fotboll med syfte att tillämpa medicinsk kylning, så kallad selektiv hjärnkylning, som behandlingsmetod vid upprepade slag mot huvudet. Studiens frågeställning är om tillämpning av kylning för interventionsgruppen leder till minskade hjärnskademarkörer än för kontrollgruppen som inte behandlas med kylning.

Bakgrunden till studien är att forskning visar att idrottare som utsätts för ett stort antal slag mot huvudet med tiden uppvisar liknande neurodegenerativ patologi som hjärnskakningsdrabbade individer. Med andra ord krävs det inte längre en hjärnskakning för att fara kan uppstå för hjärnans funktion. De repetitiva slagen påverkar bland annat blod-hjärnbarriären negativt enligt forskningen som ligger till grund för PolarCools studie.

Lagmedlemmar i Limhamn Griffins Sportklubbs seniorlag lämnade under perioden mars-maj 2018 prover för bestämning av vissa biomarkörer på hjärnskada (Tau, Nfl, GFAP, samt eventuell annan inflammationsmarkör), detta för att ha ett individuellt basalvärde. Under studiegången tillämpades hjärnkylning under cirka 45-60 minuter efter träning/match vid ett antal förutbestämda tillfällen, varpå blodprov togs från både interventions- och kontrollgrupp. Koncentrationen av biomarkörer för hjärnskada följdes upp bland båda studiegrupperna.

Resultaten uppvisade inte tillräcklig data beträffande markörerna GFAP och Nfl för att kunna avgöra effekten av kollisionerna samt huruvida medicinsk kylning påverkade biomarkörerna. PolarCool drar slutsatsen att forskningsunderlaget, det vill säga de idrottare som undersöktes, inte utsattes för tillräckligt stor mängd, eller tillräckligt kraftiga kollisioner för att generera markörer för hjärnskada. Därmed är anses data från GFAP och Nfl vara ofullständiga eller ej tillräckliga för att fastställa några resultat.

Markören IL-6 uppvisade intressanta resultat bland interventionsgruppen. Idrottarna uppvisade förhöjda nivåer av IL-6 och medicinsk kylning av interventionsgruppen visade reducerade nivåer av markören efter 1 timme. IL-6 nivån var nere på normal nivå efter 36 timmar. Dock framgick här en designmiss i studien, eftersom kontrollgruppen inte lämnade blodprov 1 timme efter matchen. Interventionsgruppen tog nytt blodprov efter att ha genomgått kylning under 1 timme. Med andra ord gick det ej att avgöra om interventionsgruppens minskning av markörer efter kylning var snabbare än kontrollgruppen, eller om minskningen är av ”naturlig karaktär” som även kontrollgruppen hypotetiskt hade uppvisat om de lämnat prover efter 1 timme.

PolarCool gör bedömningen att ytterligare en studie behövs för att undersöka om medicinsk kylning i samband med utövande av kontakt- eller kollisonssport har inverkan på markörer för hjärnskada. Därmed avser PolarCool genomföra en liknande, konfirmerande, studie inom boxning eller annan kampsport där betydligt mer frekventa slag mot huvudet bedöms förekomma.

Rapport från studien bifogas.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2019.

r mer information

Matz Johansson - VD PolarCool AB (publ)                                           
+46 - 731 - 45 14 93                                                                                         
E-post: matz.johansson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

At the latest board meeting, held on September 26, 2019, PolarCool AB (publ) decided to begin the development of mobile application (APP) to be used primarily as support for the athlete during the rehabilitation amidst a mild traumatic brain injury (mTBI) and concussion-related diseases. The APP development is intended to be conducted in collaboration with an IT partner.

PolarCool AB (publ) currently estimates that the APP development will not affect the company"s revenues for 2019 and 2020. The cost of developing the APP cannot be assessed today and is entirely dependent on the contract format with a potential IT partner. PolarCool AB (publ) has initiated preliminary investigations with a potential supplier. Furthermore, PolarCool believes that the APP development may have to be interrupted if the company cannot sign an agreement with an IT partner.

PolarCool AB (publ) has applied for a trademark for potential future solutions. The application for trademark registration was filed on September 22, 2019. The goods and services listed for the trademark applied for - PolarConcussion - are not something the company promises to develop.

In the next quarterly report, PolarCool AB (publ) will provide further information on the development of a mobile application (APP).

This information is information that PolarCool (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out herein, on September 30, 2019. 

For more information

Matz Johansson – CEO PolarCool AB (publ)                                                 
+46 - 731 45 14 93                                                                                           
E-mail: matz.johansson@polarcool.se

About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

PolarCool AB (publ) beslutade vid senaste styrelsemöte, 26 september 2019, att påbörja utveckling av mobila applikation (APP) för att i första hand användas som stöd för idrottaren vid rehabilitering av mild traumatisk hjärnskada (mTBI) och hjärnskakningsrelaterade sjukdomar. APP- utveckling är tänkt att ske i samarbete med en IT- partner.

PolarCool AB (publ) bedömer i dagsläget att APP- utveckling inte kommer påverka bolagets intäkter för 2019 och 2020. Kostnad för utveckling kan idag inte bedömas och är helt beroende av avtalsform med en eventuell IT- partner. PolarCool AB (publ) har inlett preliminära sonderingar med potentiell leverantör. Vidare bedömer bolaget att APP- utveckling kan behöva avbrytas om bolaget inte kan teckna avtal med en IT-partner.

PolarCool AB (publ) har ansökt om varumärke för eventuella framtida lösningar. Ansökan om varumärkesregistrering är ingiven den 22 september 2019. Varor och tjänster som anges för ansökt varumärke – PolarConcussion – är inte något bolaget ger löfte om att utveckla.

PolarCool AB (publ) kommer i nästa kvartalsrapport lämna ytterligare information om beslutad utveckling av mobila applikation (APP). 

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2019.

r mer information

Matz Johansson - VD PolarCool AB (publ)                                           
+46 - 731 - 45 14 93                                                                                         
E-post: matz.johansson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Rasmus Kågström på HockeySverige.se har intervjuat Erik Andersson om hans kamp för att hjälpa idrottare som drabbats av hjärnskakning. Läs den intressanta intervjun på deras hemsida, via följande länk:

https://www.hockeysverige.se/2019/09/23/jag-brinner-for-att-vanda-den-har-utvecklingen 


r mer information

Iman Ziai – CFO                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB has entered into a partnership agreement with the Switzerland based company ABCDx SA for evaluation and potential sales rights in the Nordic region for TBICheck ™, a portable device for detection of mild traumatic brain injury. The partnership agreement provides the opportunity for PolarCool to obtain an exclusive distributor agreement for the sale of TBICheck ™ in the Nordic sports market, and a non-exclusive distributor agreement in the Nordic healthcare market. PolarCool could thereby widen its product portfolio with a unique offering that has good potential within sports medicine, and which extends to the health care sector.

The evaluation is not expected to increase PolarCool’s cost basis aside from the use of existing resources.

TBICheck ™ is a new rapid blood finger point-of-care test for early diagnostic and decision process. The tool measures a panel of biomarkers in the blood. Within 15 minutes of taking a blood sample, TBICheck ™ will provide a diagnostic result, with high precision, determining the risk of incurred brain injury.

The market segmentation of TBICheck ™ include sports medicine, military, emergency departments, pediatric departments, ambulance care and nursing homes.

In the healthcare sector, TBICheck ™ can mean a great cost saving as a large number of CT examinations can be avoided. Currently, the biomarker S100B is an established method for decision process concerning examinations of light and moderate head injuries (Scandinavian guidelines for initial management of minimal, mild and moderate head injuries in adults: an evidence and consensus-based update. Undén J, Ingebrigtsen T, Romner B)

According to studies that ABCDx refers to, the combination of H-FABP and GFAP has been shown to be more effective than the established marker S100B or GFAP alone.

TBICheck ™ can potentially be used within sports, assisting medical staff in determining whether or not a concussion has occurred. It can also be used as a supplement to clinical diagnostics, as well as to evaluate whether a player needs to start rehabilitation or not.

Within the military, where brain injury can incur far from the healthcare facilities, the product can be applied to evaluate whether an injured individual need to seek medical care or not.

Within the framework of the partnership, PolarCool and ABCDx will evaluate the market potential in the healthcare and sports market and develop a business plan that forms the basis of an exclusive distribution agreement in the Nordic region in the sport segment. By expanding the product portfolio with a diagnostic tool, PolarCool can present a unique customer offering that includes diagnostics as well as treatment of brain damage. PolarCool and ABCDx will in the next phase evaluate TBICheck ™ together with end users in the healthcare and sports market.

PolarCool"s CEO Iman Ziai comments;

-        The partnership agreement with ABCDx concerning the product TBICheck ™ has a great potential for growth and thus constitutes an important milestone in PolarCool"s short history. PolarCool has been given this opportunity based on the company"s interesting market situation with breakthroughs in the form of study results and partnership with the Swedish Hockey League.

PolarCool"s Scientific Advisor, Professor Niklas Marklund, comments;

-        H-FABP combined with GFAP are promising biomarkers to evaluate whether a brain injury has occurred, although further studies are needed to determine its benefit. The initial studies published to this date concerning the biomarkers and the product address the question of whether this panel of biomarkers can predict the presence of CT-positive findings or not, that is, if the test can be used to determine whether or not a patient needs to do CT examination. Such a test would be welcomed by the healthcare sector as CT examinations involve a cost, burden on existing resources, and an exposure of radiation to the patient.

Niklas Marklund comments further;

-        In the US, two biomarkers (GFAP and UCH-L1) have been registered as biomarkers to evaluate whether brain damage is present and to evaluate whether CT examination is indicated or not. In the Nordic region, S100B is currently used in several emergency departments to evaluate milder head trauma. In the current studies referred to by ABCDx, it appears that the combination of H-FABP and GFAP is probably even better than the individual biomarker, which could further enhance the diagnostic accuracy of head injuries and perhaps even concussions in sports.

ABCDx CEO, Pr Jean-Charles Sanchez comments further ;

-        We are very pleased to initiate this collaboration with PolarCool and Professor Marklund to enter the sport market in the Nordic countries. Our objective is to evaluate and confirm the performance of the selected panels of biomarkers for the detection of mild traumatic brain injury in sports. Mild TBI detection is today unfortunately very limited in sports, leading to many complications. TBICheck™ technology is definitely a way to answer to this unmet need, already highlighted by many national sport federations and the raising public concern and awareness.

For more information  

Iman Ziai – CEO PolarCool                    Prof. Jean-Charles Sanchez – CEO ABCDx
+46 - 733 -99 23 17                                 +41 22 545 12 89                      
E-mail: iman.ziai@polarcool.se               Email: jean-charles.sanchez@abcdx.ch 

About PolarCool AB (publ) 

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

About ABCDx SA 

ABCDx (Advanced Brain Companion Diagnostics) is a spin-off company from the University of Geneva and the Vall d"Hebron Institute of Research of Barcelona that discovers and develops diagnostic tools aiming at transforming care for patients with brain injuries. ABCDx’s devices help healthcare professionals in the triage, diagnosis and treatment decision process at the point-of-care for patients presenting potential brain injury such as stroke and trauma. PolarCool AB har ingått ett samarbetsavtal med det schweiziska bolaget ABCDx SA avseende utvärdering och potentiellt försäljningi Norden av produkten TBICheck™, en portabel anordning för detektering av mild traumatisk hjärnskada. Samarbetsavtalet medför möjligheten för PolarCool att erhålla ett exklusivt distributionsavtal avseende försäljning av TBICheck™ på den nordiska idrottsmarknaden samt ett icke-exklusivt distributionsavtal på den nordiska sjukvårdsmarknaden. PolarCool kan därmed bredda produktportföljen med ett unikt erbjudande som har god potential inom idrottsmedicin och som även sträcker sig till sjukvårdsmarknaden.

Utvärderingen bedöms inte kosta PolarCool mer än nyttjande av befintliga resurser.

TBICheck™ är ett nytt diagnostikverktyg som via finger blodprov mäter mängden av en panel av biomarkörer i blodet. Inom 15 minuter efter att man tagit ett blodprov ger TBICheck™ ett diagnostiskt resultat med hög precision och kan ge utslag om risken för inträffad hjärnskada.

Användningsområden för TBICheck™ innefattar idrottsmedicin, militären, akutmottagningar, pediatrisk vård, ambulansvård och vårdhem.

Inom sjukvården kan TBICheck™ innebära en stor kostnadsbesparing då ett stort antal CT-undersökningar kan undvikas. Sedan tidigare är biomarkören S100B en etablerad vägvisare för handläggning av lätta och medelsvåra skallskador (Scandinavian guidelines for initial management of minimal, mild and moderate head injuries in adults: an evidence and consensus-based update. Undén J, Ingebrigtsen T, Romner B)

Enligt studier som ABCDx refererar till har kombinationen H-FABP och GFAP visat sig vara effektivare än den etablerade markören S100B.

TBICheck™ kan potentiellt användas inom idrotten då den medicinskt ansvarige är osäker på om en hjärnskakning har förelegat, som ett komplement till klinisk diagnostik och för att värdera om en spelare behöver börja använda hjärntrappan eller inte.

Inom det militära, där skador kan ske långt ifrån sjukvården, kan produkten tillämpas för att värdera om en skadad individ behöver uppsöka sjukvård eller inte.

Inom ramen för samarbetet kommer PolarCool och ABCDx utvärdera marknadspotentialen inom sjukvård- och idrottsmarknaden och utveckla en affärsplan som ligger till grund för ett exklusivt distributionsavtal för den nordiska idrottsmarknaden. Genom att utöka produktportföljen med ett diagnostikverktyg kan PolarCool presentera ett unikt kunderbjudande som omfattas av såväl diagnostik som behandling av hjärnskador. PolarCool och ABCDx kommer i nästa skede att utvärdera TBICheck™ hos ett antal slutanvändare inom sjukvård- och idrottsmarknaden.

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;

-        Samarbetsavtalet med ABCDx avseende produkten TBICheck™ medför en stor potential för tillväxt och utgör således en viktig milstolpe i PolarCools korta historia. PolarCool har fått denna möjlighet utifrån bolagets intressanta marknadssituation med genombrott i form av studieresultat samt avtal med Svenska Hockeyligan.

PolarCools vetenskapliga rådgivare, professor Niklas Marklund, kommenterar;

-        H-FABP i kombination med GFAP är en lovande biomarkör för att värdera om en hjärnskada förelegat, även om ytterligare studier behövs för att faställa dess nytta. De initiala studierna som hittills publicerats kring biomarkörerna och produkten har utvärderat frågeställningen om denna panel av biomarkörer kan förutsäga förekomst av CT-positiva fynd eller inte, det vill säga att om testet kan användas för att avgöra om en patient behöver göra CT-undersökning eller inte. Ett sådant test skulle välkomnas av sjukvården då CT-undersökningar innebär en kostnad, belastning av befintliga resurser och en exponering av strålning för patienten.

Niklas Marklund kommenterar vidare;

-        I USA har två biomarkörer (GFAP och UCH-L1) registrerats som biomarkörer för att värdera om hjärnskada föreligger och för att värdera om CT-undersökning är indicerad eller inte, och i Norden används S100B i värdering av lättare skallskador på många akutmottagningar. I de aktuella studierna som ABCDx refererar till framkommer att kombinationen av H-FABP och GFAP troligen är ännu bättre än den enskilde biomarkören, vilket ytterligare kan skärpa diagnostiken av skallskador och kanske även hjärnskakningar inom idrotten.

ABCDx VD professor Jean-Charles Sanches kommenterar; 

-        Vi är mycket glada över att inleda detta samarbete med PolarCool och professor Marklund för att komma in på sportmarknaden i Norden. Vårt mål är att utvärdera och bekräfta prestandan hos de utvalda panelerna med biomarkörer för upptäckt av mild traumatisk hjärnskada (mTBI) inom idrotten. Förmågan att upptäcka mTBI är idag tyvärr mycket begränsad inom idrott, vilket leder till många komplikationer. TBICheck™ teknologin är definitivt ett sätt att dels svara på detta ouppfyllda behov som redan lyfts fram av många nationella idrottsförbund, dels öka allmänhetens medvetenhet. 


r mer information

Iman Ziai – VD PolarCool                       Prof. Jean-Charles Sanchez – VD ABCDx
+46 - 733 -99 23 17                                 +41 22 545 12 89                      
E-mail: iman.ziai@polarcool.se               Email: jean-charles.sanchez@abcdx.ch

Om PolarCool AB (publ) 

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om ABCDx

ABCDx (Advanced Brain Companion Diagnostics) är ett spin-off företag från universitetet i Genève och Vall d"Hebron Institute of Research i Barcelona som upptäcker och utvecklar diagnostiska verktyg med målsättningen att omvandla vården för patienter med hjärnskador. ABCDx produkter hjälper sjukvårdspersonal i processen för gallring, diagnos och behandling av patienter som drabbats av potentiell hjärnskada som stroke och trauma.PolarCool har i samarbete med Svenska Hockeyligan (SHL) och HockeyAllsvenskan bedrivit en studie under de tre senaste säsongerna, varvid PolarCap® System för behandling av hjärnskakning har utvärderats under tiden. Totalt har 12 lag medverkat i studien; interventionsgruppen har använt PolarCap® System och kontrollgruppen har utgjorts av spelare som inte fått behandling.

Syftet med den kliniska studien har varit att mäta symptomfrihet, för att följaktligen undersöka hur snabbt spelaren tar sig igenom den obligatoriska ”hjärntrappan” fram till återgång till spel. Hjärntrappan är en rehabiliteringsprocess med gradvis ökat aktivitet som varar i minst 6 dagar, där sista steget innebär fullt deltagande i träning eller match (så kallad Return To Play).

I april 2019 publicerade PolarCool resultat från dittills rapporterade fall i pilotstudien. Den 16 augusti offentliggjorde PolarCool att nyinkommen data ytterligare stärkte de preliminära resultaten som visade på signifikanta fördelar med kylning med PolarCap® System. Detta har medfört att ansvariga forskare ämnar göra en vetenskaplig publicering.

Nu har samtliga tillkommande data från föregående säsong erhållits och analyserats, och resultaten uppvisar med ännu större tydlighet att kylning med PolarCap® System har varit till fördel vid behandling av hjärnskakning. Totalt har 80 fall rapporterats i studien. Mediantiden för återgång till spel för de kylda spelarna var 7 dagar och för de som inte kylts 12 dagar. Resultaten är statistiskt säkerställda (p<0,001).

Dessutom var fler spelare i kontrollgruppen (12 av 51; 24 %) borta från spel längre än 3 veckor jämfört med den kylda interventionsgruppen (2 av 29; 7%). Även dessa resultat är statistiskt säkerställda (p=0,028).

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2019.

r mer information

Iman Ziai – VD                                                
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

In collaboration with the Swedish Hockey League (SHL) and HockeyAllsvenskan, PolarCool conducted a study during the past three seasons, wherein PolarCap® System has been evaluated for the treatment of concussion. A total of 12 teams participated in the study; the intervention group has used the PolarCap® System and the control group has consisted of players who have not received the treatment.

The purpose of the clinical study has been to measure symptom relief, in order to examine how quickly the player progresses through a mandatory rehab program until return to play. The program is a rehabilitation process with progressively increased activity that lasts for at least 6 days, where the last step involves full participation in training or match (so-called Return To Play).

In April 2019, PolarCool published results from, till then, reported cases in the pilot study. On August 16, PolarCool announced that additional obtained data further strengthened the preliminary results showing significant benefits of cooling with the PolarCap® System. This led to the principal investigator deciding on the intention to make a scientific publication.

Now all the additional data from the previous season have been obtained and analyzed, and the results show even more clearly that cooling with PolarCap® System has been advantageous in the treatment of concussion. A total of 80 cases were reported in the study. The median time for return to play for the intervention group, treated with PolarCap® System, was 7 days and for those not treated 12 days. The results are statistically significant (p <0.001).

In addition, more players in the control group (12 of 51; 24%) were absent from games longer than 3 weeks, compared to the intervention group (2 of 29; 7%). These results are also statistically significant (p = 0.028).

This information is information that PolarCool (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out herein, on September 6, 2019. 

For more information

Iman Ziai – CEO                                          
+46 - 733 -99 23 17                                                                              
E-mail: iman.ziai@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool"s Board of Directors has appointed Matz Johansson as new CEO. He succeeds Iman Ziai who will continue as CFO and head of Investor Relations.

PolarCool"s Chairman of the Board, Mats Forsman, comments;

-        The Board is very pleased to be able to appoint Matz Johansson as new CEO. Matz has a broad background, not the least from the medical device field, which is important to us. He is a respected leader and the right type of businessman to develop our offering to create strong relationships with both national and international customers. The Board has a long-term strategy for PolarCool and is determined to continue delivering on it.

Matz Johansson has had an extensive career with various managerial positions at leading companies within the medical device field and eHealth. Matz brings leadership experience and valuable medical device business expertise from his previous roles as General Manager, CEO, Sales Director and Sales Manager. He has built a solid business knowledge from international and Nordic companies, through work at General Electric, Siemens, Scanex Medical Systems, Opus Dental, CompuGroup Medical, and most recently at Doro.

Matz Johansson comments;

-        It is with great energy and inspiration that I take on the role of CEO of PolarCool AB (publ). I feel immense joy in having the opportunity to establish PolarCap® globally as the absolute best treatment method to counteract and alleviate injuries from sports concussions. The solutions offered by PolarCool will play a significant role in supporting long-term and safe participation in many different sports, for professionals and for amateurs. In a Swedish scientific study where concussed ice hockey players were treated with PolarCap®, the results backed by statistical significance showed that the players had better recovery and returned to play earlier, which is associated with reduced physical and mental distress. We look forward to generating additional clinical evidence in ongoing and planned studies in several sports. PolarCool"s direction for the future is now clear. Together with the world of sports, PolarCool will deliver on its agenda for growth and change to ensure that sports can be practiced safely and securely. Through this path we will create long-term values ??for our customers and shareholders, says Matz Johansson.

Iman Ziai, who has been acting CEO since 2018, has done a fantastic job in the past year by leading the company through an initial public offering on Spotlight Stock Market and then, along with colleagues and scientific advisors, reached extremely important milestones in completed and initiated studies. Through his care, PolarCool has become ready for the next phase on an exciting journey. The Board and Matz Johansson thank Iman for his valuable efforts and wish him good luck in his new operational role.

Iman Ziai comments;

-        It is with pleasure and confidence that I leave the reins to Matz Johansson. As a shareholder and Director of the Board, I am convinced that Matz is the right person to lead us on this growth journey that awaits PolarCool and its shareholders.

Matz Johansson will commence his role as CEO of PolarCool AB (publ) on September 16, 2019. Iman Ziai will then continue as CFO and head of Investor Relations.


For more information

Iman Ziai – CEO                                          
+46 - 733 -99 23 17                                                                              
E-mail: iman.ziai@polarcool.se


About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

PolarCool:s styrelse har utsett Matz Johansson till ny vd. Han efterträder Iman Ziai som kommer fortsätta i rollen som CFO och IR-ansvarig.

PolarCools styrelseordförande, Mats Forsman, kommenterar;

-        Styrelsen är mycket glad att kunna utse Matz Johansson till ny vd. Matz har en bred bakgrund inte minst inom det för oss viktiga området medicinteknik. Han är en respekterad ledare och rätt typ av affärsman till att utveckla vårt erbjudande för att skapa djupa relationer med såväl nationella och internationella kunder. Styrelsen har en långsiktig strategi för PolarCool och är fast besluten om att fortsätta leverera på den.

Matz Johansson har en omfattande karriär med olika chefspositioner på ledande företag inom medicinteknik och eHälsa. Matz tillför ledarerfarenhet och värdefull medicinteknisk affärskompetens från sina tidigare roller som General Manager, VD, försäljningsdirektör och försäljningschef. Han har byggt ett gediget affärskunnande från internationella och nordiska företag, genom arbete på General Electric, Siemens, Scanex Medical Systems, Opus Dental, CompuGroup Medical och senast på Doro.

Matz Johansson kommenterar;

-        Det är med stor energi och inspiration jag tar mig an uppgiften som vd för PolarCool AB (publ). Jag känner en oerhörd glädje över att få marknadsetablera PolarCap® globalt som den absolut främsta behandlingsmetoden till att motverka och lindra skador från hjärnskakningar inom idrotten. De lösningar som PolarCool erbjuder kommer fylla en särskild roll för att stödja en långsiktig och trygg idrottsutövning inom många olika sporter, både för professionella och amatörer. PolarCap® har i en svensk vetenskaplig studie med statistisk signifikans visat att ishockeyspelare med hjärnskakning får bättre återhämtning och kan återvända till spel tidigare, vilket anses vara förknippat med minskat långtgående fysiskt som psykiskt lidande. Vi ser fram emot att skapa ytterligare klinisk evidens i pågående och planerade studier inom flera sporter. PolarCools inriktning framåt är nu tydlig. Tillsammans med idrottsvärlden kommer PolarCool leverera tillväxt- och förändringsagenda för att idrott ska kunna utövas tryggt och säkert. Det är på den vägen vi kommer att skapa långsiktiga värden för våra kunder och ägare, säger Matz Johansson.

Iman Ziai, som har varit tillförordnad vd sedan 2018, har det senaste året gjort ett fantastiskt jobb genom att först drivit igenom en marknadsnotering på Spotlight Stock Market och därefter tillsammans med kollegor och vetenskapliga rådgivare nått oerhört viktiga milstolpar i avslutade och påbörjade studier. PolarCool har genom hans försorg blivit redo för nästa fas på en spännande resa. Styrelsen och Matz Johansson tackar Iman för hans värdefulla insats och önskar honom lycka till i sin nya operativa roll.

Iman Ziai kommenterar;

-        Det är med glädje och tillförsikt som jag lämnar över taktpinnen till Matz Johansson. Som delägare och styrelseledamot är jag övertygad om att Matz är rätt person för att driva igenom den tillväxtresa som väntar PolarCool och dess aktieägare.

Matz Johansson tillträder som VD för PolarCool AB (publ) den 16 september. Iman Ziai kommer då fortsätta i rollen som CFO och IR-ansvarig.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCap® System är en "kylhjälm" vars syfte är att genom kylning av huvud och hals sänka temperaturen i hjärnan och därmed minska effekterna av kraftiga huvudsmällar. Något som hittills dessutom visat sig förkorta  skaderehabiliteringstiden avsevärt för drabbade individer.

Tomas Sandlin, ansvarig för Thoren Business School och Tegs SK:s hockeygymnasium, kommenterar;

-          Det är ingen hemlighet att antalet hjärnskakningar ökat inom ishockeyn och för oss är det viktigt att ta hand om våra elever i alla avseenden, inte minst genom att aktivt engagera oss och arbeta tillsammans för att höja spelarnas säkerhet. Jag är övertygad om att fler klubbar kommer följa vårt exempel. 

Avtalet innebär också att ishockeyföreningen Tegs SK:s representationslag på senior- och juniorsidan kommer att kunna använda systemet.

Före detta elithockeyspelaren Erik Andersson med två SM-guld och med närmare 500 SHL-matcher på meritlistan tvingades själv avsluta hockeykarriären efter upprepade hjärnskakningar. I och med sitt engagemang i PolarCool ser Erik fram emot samarbetet för att höja spelarnas säkerhet.

-          Det är så klart glädjande att Thoren Business School i Umeå väljer att bli första skolan i Sverige att tillhanda PolarCap® System till sina hockeyelever. Jag ser detta som en naturlig del i vår ambition göra det säkrare för våra ungdomar att spela ishockey och både hoppas och tror att fler kommer att ta efter och på allvar visar att de jobbar aktivt med och mot problemen med huvudskador inom hockeyn, säger Erik Andersson.

Ordern har ett värde om knappt 0,1 MSEK.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool har i samarbete med Svenska Hockeyligan (SHL) och HockeyAllsvenskan bedrivit en studie under de tre senaste säsongerna, varvid PolarCap® System för behandling av hjärnskakning har utvärderats under tiden. Totalt har 12 lag medverkat i studien; interventionsgruppen har använt PolarCap® System och kontrollgruppen har utgjorts av spelare som inte fått behandling.

Syftet med den kliniska studien har varit att mäta symptomfrihet, för att följaktligen undersöka hur snabbt spelaren tar sig igenom den obligatoriska ”hjärntrappan” fram till återgång till spel. Hjärntrappan är en rehabiliteringsprocess med gradvis ökat aktivitet som varar i minst 6 dagar, där sista steget innebär fullt deltagande i träning eller match (så kallad Return To Play).

I april 2019 publicerade PolarCool resultat från dittills rapporterade fall i pilotstudien. Efter att ytterligare data inkommit från föregående säsong och preliminärt analyserats kan PolarCool idag meddela att det uppdaterade resultatet är så pass signifikant att ansvariga forskare ämnar göra en vetenskaplig publicering. Nyinkommen data stärker ytterligare de preliminära resultaten som visade på signifikanta fördelar med kylning. Resultaten kommer att presenteras i samband med att samtliga tillkommande data från föregående säsong erhållits och analyserats. En vetenskaplig artikel beräknas publiceras under första halvåret 2020.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

In collaboration with the Swedish Hockey League (SHL) and HockeyAllsvenskan, PolarCool conducted a study during the past three seasons, wherein PolarCap® System has been evaluated for the treatment of concussion. A total of 12 teams participated in the study; the intervention group has used the PolarCap® System and the control group has consisted of players who have not received the treatment.

The purpose of the clinical study has been to measure symptom relief, in order to examine how quickly the player progresses through a mandatory rehab program until return to play. The program is a rehabilitation process with progressively increased activity that lasts for at least 6 days, where the last step involves full participation in training or match (so-called Return To Play).

In April 2019, PolarCool published results from, till then, reported cases in the pilot study. As additional data has been received from the previous season and preliminarily analyzed, PolarCool can today announce that the updated result is so significant that the principal investigator of the study intends to make a scientific publication. The recently received data further strengthens the preliminary results that showed significant benefits of cooling. The complete results will be presented as soon as all the additional data from the previous season is obtained and analyzed. A scientific article is expected to be published in the first half of 2020. 

This information is information that PolarCool (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out herein, on August 16, 2019. 


For more information

Iman Ziai – CEO                                          
+46 - 733 -99 23 17                                                                              
E-mail: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

This week PolarCool has started installing PolarCap® System among the teams in the Swedish Hockey League (SHL), in accordance with the order received and published in April 2019. The first teams visited were Växjö Lakers and the newcomers in SHL, IK Oskarshamn. PolarCool"s representatives Erik Andersson and Eric Rennermalm will visit the 14 teams in the coming weeks to install and introduce the product for players and management. Starting in August 2019 and lasting for two years, all teams in SHL will apply PolarCap® System in cases of suspected or diagnosed concussion, with the aim of establishing a standardized treatment method in SHL.

As part of a commitment to broaden sales to additional sports, PolarCool has also visited a football team in the second league, Superettan. Moving forward, PolarCool will further focus on creating acceptance within football.

Follow PolarCool’s journey on social media via LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/33269840/admin/) and via Twitter (https://twitter.com/polarcoolab


For more information

Iman Ziai – CEO                                          
+46 - 733 -99 23 17                                                                              
E-mail: iman.ziai@polarcool.se


About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

Denna vecka har PolarCool påbörjat installation av PolarCap® System hos lagen i Svenska Hockeyligan (SHL), i enlighet med den order som erhölls och offentliggjordes i april 2019. De första lagen som besöktes var Växjö Lakers samt nykomlingarna i SHL, IK Oskarshamn. PolarCools representanter Erik Andersson och Eric Rennermalm kommer de närmaste veckorna besöka de 14 lagen för att installera och introducera produkten för spelare och ledning. Från och med augusti 2019 påbörjas den period om två säsonger där PolarCap® System ska tillämpas vid misstänkt eller diagnostiserad hjärnskakning, i syfte att etablera en standardiserad behandlingsmetod i SHL.

Som en del i en satsning på att bredda införsäljningen till ytterligare idrotter har PolarCool även besökt ett fotbollslag i Superettan. PolarCool kommer framgent lägga ytterligare fokus på att skapa acceptans inom fotboll.

Följ PolarCools resa på sociala medier via LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/33269840/admin/) och via Twitter (https://twitter.com/polarcoolab


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Nyckeltal (tkr) 2019.04.01- 2018.04.01- 2019.01.01- 2018.01.01- 2018.01.01-
2019.06.30 2018.06.30 2019.06.30 2018.06.30 2018.12.31
Nettoomsättning -0 -0 -0 -0 -0
Summa rörelseintäkter 360 0 360 0 7
Resultat efter finansiella poster -1 522 -197 -2 780 -230 -2 202
Av- och nedskrivningar av materiella och -24 0 -42 0 -70
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 3 858 31 3 858 31 6 937
Resultat per aktie (kr) -0,57 -63,17 -1,03 -73,74 -2,77

Väsentliga händelser under andra kvartalet 

 •  PolarCool presenterar statistiskt signifikanta resultat från hjärnskakningsstudien med PolarCap® System. 
 •  PolarCool erhåller genombrottsorder från Svenska Hockeyligan (SHL) avseende 28 st PolarCap® System, med leverans under tredje kvartalet 2019.  
 •  Bolaget genomför sammanläggning av aktier med villkoren 1:16 
 •  En etablering i Storbritannien och Irland inleds i samarbete med Nisus Medical Ltd 
 •  Bolagets Advisory Network utökas med Dr Mohammad Fazel.  
 •  Organisationen förstärks med en Quality Assurance Manager 

r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool tidigarelägger publicering av delårsrapport för perioden januari - juni 2019. Rapporten kommer att offentliggöras den 24 juli 2019. Tidigare kommunicerat datum för publicering var den 26 juli 2019.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCools styrelseordförande, Mats Forsman, förlänger det lock-up avtal om 12 månader som ingicks i september 2019. Lock-up avtalet innebär att Mats Forsman förbinder sig att inte utan skriftligt medgivande från PolarCool avyttra eller pantsätta mer än 10 procent av sitt sammanlagda innehav av aktier eller aktierelaterade värdepapper i PolarCool AB (publ). Avtalet sträcker sig till 31 december 2020.

Även bolagets VD, Iman Ziai, förlänger tidigare ingånget avtal som därmed sträcker sig till 31 december 2020.

Mats Forsmans innehav (inklusive innehav via bolag) uppgår till 8 697 stycken aktier, motsvarande 0,3 % av PolarCools aktier och röster.

Iman Ziais innehav (inklusive innehav via kapitalförsäkring) uppgår till 32 789 stycken aktier, motsvarande 1,22 % av PolarCools aktier och röster.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) has started a collaboration with Nisus Medical Ltd regarding market establishment in the UK and Ireland.

Nisus Medical Ltd, operating in the UK and Ireland, specializes in helping international manufacturers introduce innovative medical devices in the UK and Ireland.

Nisus Medical Ltd representing PolarCool AB (publ) introducing PolarCap® System into the UK and Ireland continue to make significant progress toward product evaluation with Rugby Football Union, National and Regional teams. Since commencing activities, Nisus Medical have raised awareness of the PolarCap® System, concussion rehabilitation, and connected with many of the key players in the market - from team Sports Scientists, lead physiotherapists, brain and head injury medical consultants to Chief Executives, Medical Directorate and Lead coaches. Nisus Medical and PolarCool are confident that the next phase of introduction to UK and Ireland will be full evaluations on first team players in 2019 with the core aim of replicating the beneficial results as seen in the Swedish Hockey League groundbreaking study. 

To pave the way for future PolarCap® uptake following successful evaluations in RFU, Nisus Medical also have connected with lead stakeholders in Premiership and Championship Football, The FA, UEFA, Horse Racing leads, Formula 1 Motorsport, Rugby League and UK basketball. 

Follow Nisus Medical’s progress with PolarCap® System through LinkedIn and Twitter (www.twitter.com/nisusmedical) as well as on their website (www.nisusmedical.com).


For more information

Iman Ziai – CEO                                          
+46 - 733 -99 23 17                                                                              
E-mail: iman.ziai@polarcool.se


About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

About Nisus                                                                                                                          

Nisus Medical Ltd. (UK and Ireland) specialize in assisting international manufacturers introduce innovative medical devices into the United Kingdom and Irish Medical NHS and Private Healthcare markets. Our areas of expertise are innovative medical devices within oncology, thermotherapy & diagnostics. 

Nisus Medical was founded in 2010 by Directors, Scott McGovern & Benjamin Allen and our team has over 20 years’ experience in Healthcare sales and marketing having previously worked in global companies such as Johnson & Johnson, Baxter Healthcare, Hospira, ICU Medical and Pfizer.     

PolarCool AB (publ) har inlett ett samarbete med Nisus Medical Ltd avseende marknadsetablering i Storbritannien och Irland.

Nisus Medical Ltd specialiserar sig på att hjälpa internationella tillverkare introducera innovativa medicintekniska produkter i Storbritannien och Irland.

Nisus Medical Ltd, representerande PolarCool AB (publ) som introducerar PolarCap® System i Storbritannien och Irland, fortsätter att göra betydande framsteg mot att inleda produktutvärdering inom Rugby Football Union, landslag och regionala klubbar. Sedan samarbetet inleddes har Nisus Medical ökat medvetenheten om PolarCap® System, om hjärnskakningsrehabilitering samt nätverkat med många av de viktigaste aktörerna på marknaden- från idrottsforskare, ledande sjukgymnaster och medicinska konsulter inom hjärntrauma, till chefer, medicinska direktörer och lagtränare och coacher. Nisus Medical och PolarCool är övertygade om att nästa fas i introduktionen på marknaden kommer att bli fullskaliga utvärderingar under 2019 med det primära målet att replikera de positiva resultaten och erfarenheterna från den banbrytande pilotstudien med Svenska Hockeyligan (SHL).

För att bana väg för ytterligare etablering med PolarCap® System- efter framgångsrika utvärderingar inom Rugby Football Union- har Nisus Medical nätverkat med och inlett dialog med intressenter i Premier League och Championship Football, FA, UEFA, Formula 1, Rugby League samt inom basket och ridsport.

Följ Nisus Medicals väg framåt med PolarCap® via LinkedIn och Twitter (www.twitter.com/nisusmedical) samt via hemsidan (www.nisusmedical.com).


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om Nisus                                                                                                                             

Nisus Medical Ltd. (Storbritannien och Irland) specialiserar sig på att hjälpa internationella tillverkare introducera innovativa medicintekniska produkter i Storbritannien och Irish Medical NHS och Private Healthcare. Våra kompetensområden är innovativa medicintekniska produkter inom onkologi, termoterapi och diagnostik.

Nisus Medical grundades 2010 av regissörerna Scott McGovern & Benjamin Allen och vårt team har över 20 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring inom hälso-och sjukvård, som tidigare arbetat i globala företag som Johnson & Johnson, Baxter Healthcare, Hospira, ICU Medical och Pfizer.

PolarCool har förstärkt organisationen med en Quality Assurance Manager samt en Account Manager.

Som Quality Assurance Manager (QA) tillträder Johan Ralf med 15 års erfarenhet inom medicinteknisk utrustning och läkemedelstillverkning, senast från Baxter. Johan har hög kompetens inom kvalitetsledningsarbete utifrån aspekterna Quality Assurance, Quality Control (QC), Corrective and Preventive Action (CAPA) och Good Documentation Practice (GDP). PolarCools måsättning är att etablera ett eget Quality Management System (QMS), erhålla ISO certifiering, samt erhålla EC certifikat för att framgent ha möjligheten att bredda produktportföljen i eget regi.

Eric Rennermalm tillträder den nordiska direktförsäljningsstyrkan i rollen som Account Manager Syd, med ansvar för södra Sverige och Danmark. Eric har god erfarenhet från försäljning till konsument samt en passion för behandlingsområdet som PolarCool är verksam inom. Eric blir del av säljstyrkan i Norden som genom direktförsäljning ska etablera en bred bas med installerade PolarCap® System.

Sedan tidigare är Erik Andersson, före detta professionell ishockeyspelare med erfarenhet från bland andra Skellefteå AIK och Malmö Redhawks, verksam som affärsområdesansvarig för ishockey med parallellt ansvar som Account Manager Nord.

Inom närmaste halvåret ämnar PolarCool förstärka säljorganisationen med dels en affärsomårdesansvarig för kampsport och dels en Account Manager med ansvar för mellersta Sverige och Stockholm.

PolarCools VD, Iman Ziai, kommenterar;

-Bolaget har tidigare kommunicerat att försäljningen ska initieras under andra halvåret 2019. Vi förbereder nu organisationen för att uppnå dels detta mål och dels vår övergripande säljplan för de närmaste 3 åren. För att uppnå vår vision- att PolarCap® System ska tillämpas som standardbehandling vid hjärntrauma inom idrott och fritidsaktiviteter- etablerar vi en sälj- och marknadsorganisationen som kan ta oss till mål, samt en intern stödorganisation som hanterar bland annat regulatoriska aspekter.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) gör ytterligare en värdefull rekrytering när Dr Fazel Mohammad går med i bolagets rådgivande nätverk (Advisory Network). Dr Fazel är en ledande forskare inom hypotermi och hans erfarenheter kommer bidra till att PolarCools kliniska och vetenskapliga verksamhet förstärks. Vid sidan av bolagets vetenskapliga rådgivare, professor emeritus Yelverton Tegner och professor Niklas Marklund, utgör Advisory Network en viktig kunskapskälla för PolarCool. PolarCools ambition är att utbyta erfarenheter och kunskap med bolagets Advisory Network, samt därigenom sprida kännedom om bolagets produkter.  

Dr Fazels erfarenhet från akademin och industrin varierar från forskning inom biomedicinsk teknik till translationell diagnostik samt hypo- och hypertermi behandlingstillämpningar i värme- och temperaturrelaterade processer i levande vävnader och hur de kan tillämpas vid utformningen av terapeutiska anordningar. Dr Fazel tog doktorsexamen i medicinsk biofysik från Western University, Kanada. Hans publikationer inkluderar konferenspapper (40), tidskriftsartiklar (16) och amerikanska patentansökningar (2).

Under och efter doktorandstudierna har han fått flera internationella och kanadensiska utmärkelser från National Science and Engineering Research Council of Canada (NSERC), John P. Robarts Award för Innovativ Medicinsk Forskning och HAYASHI-utmärkelse för den bästa forskningen inom terapeutisk och temperaturhantering. Hans doktorand- och postdoktorala forskning berörde utvecklingen av en innovativ metod för selektiv hjärnkylning som kan användas till patienter som drabbats av hjärntrauma.

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;

-          Dr Fazels kunskap inom hypotermi är oerhört värdefullt för PolarCool och hans passion för ämnesområdet hjärnkylning utgör en viktig källa för kunskap och utveckling inom bolaget. Det är med glädje och stolthet vi välkomnar Dr Fazel till PolarCool.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.