Play safer with PolarCap®

Get in touch

Press Releases

Resultat i korthet:

Nyckeltal (tkr) 2020.07.01- 2019.07.01- 2020.01.01- 2019.01.01- 2019.01.01-
2020.09.30 2019.09.30 2020.09.30 2019.09.30 2019.12.31
Nettoomsättning 166 97 512 97 264
Summa rörelseintäkter 861 460 1 771 820 1232
Resultat efter finansiella poster -1 284 -1 362 -4 660 -4 143 -6 650
Av- och nedskrivningar av materiella och -369 -56 -551 -98 -156
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 631 1 873 631 1 873 96
Resultat per aktie (kr) -0,36 -0,51 -1,43 -1,54 -0,40

r mer information

Erik Andersson –  VD PolarCool AB (publ)                             
+46 - 738 60 57 00                                                          
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB har ingått hyresavtal om ett (1) PolarCap® Evaluation System med Björklöven. Affären utgörs av ett hyresavtal som sträcker sig över resterande delen av denna säsong och nästa. Avtalet har inte någon större påverkar på bolagets omsättning men är ett viktigt signalvärde i arbetet med att fortsätta etablera sig i HockeyAllsvenskan.

Björklövens VD Anders Blomberg kommenterar:

 • Att värna om våra spelares hälsa och arbetsmiljö är viktig för oss i Björklöven. Då vårt sportsliga mål är att avancera till SHL innebär det också att vi kommer att behöva utveckla organisationen. På det medicinska området håller vi idag hög klass och det känns därför bra att vi tar ett ytterligare steg och ansluter oss till ett system som är standard i SHL.

PolarCools VD Erik Andersson kommenterar:

 • Att HockeyAllsvenskans ledande förening IF Björklöven väljer att ingå ett avtal med oss är så klart väldigt glädjande. Björklövens organisation och deras medicinska team har höga krav och därför är vi glada över att man nu vill tillhandahålla vår behandlingsmetod till sina spelare. Genom denna handling visar Björklöven att man är positiv till produkten och att de som ishockeyförening vill ligga i framkant vad gäller spelarnas säkerhet.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november.

r mer information

Erik Andersson –  VD PolarCool AB (publ)                             
+46 - 738 60 57 00                                                          
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB har ingått samarbete med Björklöven som sträcker sig över resterande delen av denna säsong och nästa. Att akut tillhandahålla kontrollerad effektiv kylbehandling är ett led i Björklövens aktiva arbete med och mot huvudskador inom ishockey.

Björklövens VD Anders Blomberg kommenterar:

 • Att värna om våra spelares hälsa och arbetsmiljö är viktig för oss i Björklöven. Då vårt sportsliga mål är att avancera till SHL innebär det också att vi kommer att behöva utveckla organisationen. På det medicinska området håller vi idag hög klass och det känns därför bra att vi tar ett ytterligare steg och ansluter oss till ett system som är standard i SHL.

PolarCools VD Erik Andersson kommenterar:

 • Att HockeyAllsvenskans ledande förening IF Björklöven väljer att ingå ett avtal med oss är så klart väldigt glädjande. Björklövens organisation och deras medicinska team har höga krav och därför är vi glada över att man nu vill tillhandahålla vår behandlingsmetod till sina spelare. Genom denna handling visar Björklöven att man är positiv till produkten och att de som ishockeyförening vill ligga i framkant vad gäller spelarnas säkerhet.
 

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november.

r mer information

Erik Andersson –  VD PolarCool AB (publ)                             
+46 - 738 60 57 00                                                          
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Information about the paid subscribed share:
Shortname: POLAR BTA
ISIN: SE0014956256
Orderbook-ID: 73UJ
CFI: ESNUFR
FISN: POLARCOOL/SH
Last day of trading: November 6, 2020

Stockholm November 3, 2020

Spotlight Stock Market
08-511 68 000 
trading@spotlightstockmarket.com

Under september/oktober 2020 genomförde PolarCool AB ("PolarCool" eller "Bolaget") en företrädesemission av aktier där även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen emitterades totalt 4 942 236 aktier, inkluderat överteckningsemission om cirka 4 MSEK. Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och Bolaget kan därmed meddela att sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 6 november 2020 och stoppdag är den 10 november 2020. De parter som fått tilldelning via överteckningsemissionen beräknas erhålla sina värdepapper den 5 november 2020.

Totalt har 4 942 236 aktier registrerats hos Bolagsverket, vilka beräknas distribueras till VP-konto/depå den 12 november 2020. Efter registreringen uppgår det totala antalet aktier i PolarCool till 8 534 472 aktier och aktiekapitalet uppgår till 1 899 366,418 SEK.

Emissionsinstitut

Nordic Issuing agerar emissionsinstitut till PolarCool i samband med företrädesemissionen.

r mer information

Martin Waleij –  Styrelsens ordförande PolarCool AB (publ)            
+46 - 733 93 70 76   

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

This morning, the Swedish Hockey League (SHL) published results and statistics regarding its active work for player safety. In that work, the collaboration with PolarCool and the use of the PolarCap® System is an important tool, where the effects are now confirmed by SHL itself. The article can be read on SHL.se.

CEO Erik Andersson comments:

"It is satisfying that the collaboration with SHL has had a positive effect for the players and clubs. We want to make a difference mainly for the individual player today and not least in the future. The fact that reduced absence results in financial savings makes the use of PolarCap® System beneficial in that aspect as well."

SHL's Sports Director Johan Hemlin comments:

"It is very positive that we can state that the introduction of PolarCap® System has resulted in a reduction of the long-term absence among players treated in the acute phase after suffering a concussion. With this treatment we have another tool to use.

For more information

Erik Andersson –  CEO PolarCool AB (publ)               
+46 - 738 60 57 00                                         
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

I förmiddags publicerade Svenska Hockeyligan (SHL) resultat och statistik angående sitt aktiva arbete gällande spelarnas säkerhet. I det arbetet utgör samarbetet med PolarCool och användandet av PolarCap® System en viktig del, där effekterna nu bekräftas av SHL själva. Hela artikeln går att läsa på SHL.se.

VD Erik Andersson kommenterar:

"Det känns mycket glädjande att samarbetet med SHL inneburit en positiv effekt för spelarna och klubbarna. Det är ju främst för den enskilde spelaren idag och inte minst i framtiden som vi vill göra skillnad. Att minskad frånvaro innebär ekonomiska besparingar gör användandet av PolarCap® System gynnsamt även ur den aspekten."
 

SHL:s sportchef Johan Hemlin kommenterar:

"Det är väldigt positivt att vi kan konstatera att införandet av PolarCap® System inneburit lägre andel långtidsfrånvaro bland spelare som kylbehandlats i närtid efter hjärnskakning, med detta har vi ytterligare ett verktyg att använda.

r mer information

Erik Andersson –  VD PolarCool AB (publ)                             
+46 - 738 60 57 00                                                          
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Den 8 oktober 2020 avslutades teckningstiden i PolarCool AB:s ("PolarCool" eller "Bolaget") företrädesemission av aktier för att bland annat möjliggöra marknadslansering av den nu CE-märkta produkten för hemsjukvård på idrottsmarknaden i Europa samt förberedelser inför en planerad lansering i USA och Kanada under 2021. Företrädesemissionen tecknades totalt, inklusive teckningsåtagande, till cirka 408 procent av befintliga ägare och allmänheten, varpå styrelsen även beslutat om att nyttja överteckningsemissionen om cirka 4MSEK. PolarCool tillförs därmed totalt cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Som ett resultat av utfallet kommer inga emissionsgarantier att tas i anspråk. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 13 oktober 2020.

VD Erik Andersson kommenterar:

"Vi är väldigt glada över det positiva utfallet och vill passa på att tacka för förtroendet från våra aktieägare. Vi står nu väl förberedda inför vår kommande marknadslansering och expansion".

Teckning och tilldelning

Företrädesemissionen av aktier tecknades till cirka 44 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 408 procent. I samband med nyemissionen beslutades även om en överteckningsemission om högst 1 350 000 aktier, att nyttjas i den mån företrädesemissionen i ett första steg blev övertecknad. Styrelsen har därav nu även beslutat att nyttja överteckningsemissionen om cirka 4 MSEK. Totalt nyemitteras därmed 4 942 236 aktier och PolarCool tillförs cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,25 MSEK. Totalt cirka 100 procent av emissionsvolymen tilldelas tecknare med företrädesrätt (inkluderat teckningsåtagande om cirka 3,2 MSEK). De som tilldelas aktier i företrädesemissionen och överteckningsemissionen kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 13 oktober 2020.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i PolarCool att öka med 4 942 236 stycken, till totalt 8 534 472 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 1 099 906,015260 SEK, till totalt 1 899 366,418332 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av oktober 2020.

Emissionsinstitut

Nordic Issuing har agerat emissionsinstitut till PolarCool i samband med företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som PolarCool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2020.

r mer information

Martin Waleij –  Styrelsens ordförande PolarCool AB (publ)            
+46 - 733 93 70 76   

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool har ingått samarbete med Hammarby Fotboll som innefattar resterande del av nuvarande säsong och nästa. Hammarby Fotboll blir därmed Allsvenskans första lag att tillhandahålla PolarCap® System till sina spelare.

Utöver kylsystemet omfattar ordern även ett utbildningspaket där syftet är att höja kunskapsnivån inom området hjärnskakning bland spelare och ledare i Hammarby Fotboll.

Att akut tillhandahålla kontrollerad effektiv kylbehandling i kombination med höjd kunskapsnivå inom området är ett led i Hammarby Fotbolls arbete för en säkrare arbetsmiljö för sina spelare.

Hammarby Fotbolls chef för det medicinska teamet Mikael Klots Rubin kommenterar:   

-Jag är stolt och glad att vi i Hammarby Fotboll, som förening, framöver kommer inkludera PolarCap® System i våra rutiner kring hjärnskakning. Vi använder redan kyla som behandling inom andra områden och för oss känns det naturligt att göra det även när det gäller hjärnskakningar. Att det numera också finns tydlig evidens som pekar på positiva effekter stärker så klart ytterligare vårt förtroende för behandlingen. Att man även med fördel kan använda behandlingen under rehabiliteringen efter skada är ytterligare ett användningsområde där vi kommer ha nytta av systemet.

PolarCools VD Erik Andersson kommenterar:

-Bolagets första avtal inom svensk elitfotboll är onekligen en viktig milstolpe för oss, men framförallt har den ett värdefullt signalvärde då beställaren är en av de största fotbollsklubbarna i Skandinavien. Hammarby Fotbolls medicinska team har sedan vårt första möte varit väldigt noggranna i sin genomgång av den kliniska evidens som vi lutar oss mot. Genom denna handling visar Hammarby Fotboll att man tror på vår produkt och att de aktivt önskar arbete med och mot huvudskador inom fotbollen. Att de nu blir första lag i Allsvenskan vi sluter avtal med är så klart väldigt glädjande då vi ser fotboll som en stor, global, marknad för vår produkt.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober.

r mer information

Erik Andersson –  VD PolarCool AB (publ)                             
+46 - 738 60 57 00                                                          
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Idag, den 24 september 2020, inleds teckningstiden i PolarCool AB:s ("PolarCool" eller "Bolaget") företrädesemission av aktier ("Företrädesemissionen") för att bland annat möjliggöra marknadslansering av den nu CE-märkta produkten för hemsjukvård på idrottsmarknaden i Europa samt förberedelser inför en planerad lansering i USA och Kanada under 2021. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen. Teckningstiden löper till och med den 8 oktober 2020. Fulltecknad företrädesemission tillför PolarCool cirka 10,7 MSEK före emissionskostnader. I syfte att erhålla ytterligare kapital samt möjliggöra ett breddat ägande i Bolaget har styrelsen även beslutat om en överteckningsemission om högst 1 350 000 aktier, att nyttjas i den mån Företrädesemissionen i ett första steg blir övertecknad. PolarCool har på förhand erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,3 MSEK och garantiteckning om 6 MSEK, totalt motsvarande cirka 87 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns att tillgå på Bolagets (www.polarcool.se), Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna med BankID via Nordic Issuings hemsida. Nordic Issuing är emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

Motiv för nyemissionen

Med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 30 juni 2020 genomförPolarCool nu en företrädesemission av aktier. Emissionsvolymen uppgår till cirka 10,7 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 1,25 MSEK (inkl. garantiersättning om cirka 0,45 MSEK). Motivet för Företrädesemissionen är att, förutom att finansiera den löpande verksamheten, finansiera nästa fas i en bredare lansering av den nu marknadsgodkända produkten PolarCap® System inom EU och EES. Därutöver är Företrädesemissionen avsedd att finansiera vidare utveckling av produkten, ansökan om marknadsgodkännande för produkten i USA, utvärdering av en etableringsplan för akutvård vid trafikskador/whiplash samt marknadssegmentet för rehabilitering.

I syfte att erhålla ytterligare kapital samt möjliggöra ett breddat ägande i Bolaget har styrelsen utöver ovanstående Företrädesemission beslutat om en riktad nyemission, en så kallad överteckningsemission, om ytterligare högst cirka 4 MSEK, att nyttjas vid stort intresse och i den mån företrädesemissionen i ett första steg blir övertecknad. Överteckningsemissionen kommer i förekommande fall att genomföras till samma villkor som för nyemissionen och finansiera en snabbare etablering på den amerikanska marknaden (USA) samt inom trafikskador. Vid fullt nyttjad överteckningsemission tillkommer inga ytterligare emissionskostnader.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 24 september – 8 oktober 2020.
 • Teckningskurs: 3,00 SEK per aktie.
 • Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 3 592 236 aktier, motsvarande cirka 10,7 MSEK.
 • Avstämningsdag med företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 18 september 2020 var registrerade som aktieägare i PolarCool AB äger företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 september 2020. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 september 2020.
 • Antal aktier innan nyemission: 3 592 236.
 • Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande: Cirka 10,7 MSEK. Pre money-värderingen baseras på teckningskursen, vilken grundas på Bolagets akties genomsnittliga omsättningsviktade kurs under perioden 28 juli 2020 till 7 september 2020 med en procentuell rabatt om cirka 30 procent mot den genomsnittliga omsättningsviktade kursen under denna period.
 • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 3,3 MSEK och garantiteckning (nerifrån och upp) om totalt 6,0 MSEK, totalt motsvarande cirka 87 procent av emissionsvolymen.
 • Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 24 september – 6 oktober 2020.
 • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 24 september 2020 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av oktober 2020.
 • Utspädning: Vid fulltecknad nyemission uppgår den absoluta utspädningen för befintliga aktieägare till 3 592 236 aktier, vilket motsvarar en procentuell utspädning om cirka 50 procent (exkluderat överteckningsemissionen) för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen.

Emissionsinstitut

Nordic Issuing agerar emissionsinstitut till PolarCool I samband med företrädesemissionen.

r mer information

Martin Waleij –  Styrelsens ordförande PolarCool AB (publ)            
+46 - 733 93 70 76   

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

PolarCool AB ("PolarCool" eller "Bolaget") offentliggör härmed memorandum med anledning av Bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds på torsdag den 24 september 2020. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets (www.polarcool.se), Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds. Företrädesemissionen är på förhand skriftligen avtalad till totalt cirka 87 procent genom teckningsförbindelser och garantiteckning. Bolaget vill även förtydliga att utspädningen (exkluderat överteckningsemissionen) för de befintliga aktieägare som inte väljer att teckna aktier i nyemissionen, uppgår till 50 procent och inte 100 procent som tidigare kommunicerats.

 

Memorandum, teaser och anmälningssedel

Memorandum för företrädesemissionen finns nu publicerat på PolarCools (www.polarcool.se) Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 24 september – 8 oktober 2020.

 • Teckningskurs: 3,00 SEK per aktie.
 • Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 3 592 236 aktier, motsvarande cirka 10,7 MSEK.
 • Avstämningsdag med företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 18 september 2020 var registrerade som aktieägare i PolarCool AB äger företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 september 2020. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 september 2020.
 • Antal aktier innan nyemission: 3 592 236.
 • Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande: Cirka 10,7 MSEK. Pre money-värderingen baseras på teckningskursen, vilken grundas på Bolagets akties genomsnittliga omsättningsviktade kurs under perioden 28 juli 2020 till 7 september 2020 med en procentuell rabatt om cirka 30 procent mot den genomsnittliga omsättningsviktade kursen under denna period.
 • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 3,3 MSEK och garantiteckning (nerifrån och upp) om totalt 6,0 MSEK, totalt motsvarande cirka 87 procent av emissionsvolymen.
 • Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 24 september – 6 oktober 2020.
 • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 24 september 2020 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av oktober 2020.
 • Utspädning: Vid fulltecknad nyemission uppgår den absoluta utspädningen för befintliga aktieägare till 3 592 236 aktier, vilket motsvarar en procentuell utspädning om cirka 50 procent (exkluderat överteckningsemissionen) för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen.

Emissionsinstitut

Nordic Issuing agerar emissionsinstitut till PolarCool i samband med företrädesemissionen.

r mer information

Martin Waleij –  Styrelsens ordförande PolarCool AB (publ)            
+46 - 733 93 70 76   

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool kommunicerade den 24 januari om en riktad emission om totalt 4,8 msek, vilken delregistrerats vid tre tillfällen om totalt 2,8 msek, vilket är det belopp som tillfallit bolaget från den riktade emissionen.

Som ett led i omstruktureringen av bolaget, där en ny styrelse och VD tillträtt, har finansieringsupplägget ändrats. Den del av den riktade emissionen om ca 2 msek som inte tecknades enligt ovan kommer inte fullföljas. Dock kommer samma likvid erläggas till bolaget som en del av företrädesemission av styrelsen.

Utfallet av den riktade emission beslutad den 24 januari är följaktligen 2,8 msek med följande tecknare;

BrainCool AB 0,8 msek, Håkan Samuelsson 0,6 msek, Erik Andersson 0,5 msek, Generatorhallen 0,25 msek, samt Jimmie Ericsson 0,3 msek och Mikael Marco 0,3 msek ( övertog rättigheter från BioMedical i Lund AB.

I samband med förträdesemission har teckningsrätter vederlagsfritt överlåtits från BrainCool AB och Erik Andersson till Martin Waleij och Mats Forsman. Av tecknare som anges i den riktade emission den 24 januari kommer Generatorhallen investering ändras från 2 msek till 0,25 msek. Dock har deras investering ersatts med styrelsen investeringar i bolaget i kommande företrädesemission samt att Skellefteå AIK´s tidigare lagkapten och guldpucken vinnaren Jimmie Ericsson som investerade 300 000 kr i bolaget.

Den ändrade investeringsstrukturen har gjorts med syfte att erbjuda samtliga av bolagets ägare möjligheten att teckna aktier till samma kurs i bolaget samtidigt som ägarstrukturen i bolagets stärkts och styrelsen i bolaget tydligt visar starkt insiderägande.

Styrelseordförande Martin Waleij kommenterar:

" Huvudsyftet är att skapa en god finansiering samt trygghet i verksamheten för PolarCool, vilket nu sker genom en till stor del säkerställd företrädsemission där bolagets aktieägare ges möjligheten att investera i bolaget"

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 september.

För mer information
Martin Waleij –  Styrelsens ordförande PolarCool AB (publ)                          
+46 - 733 93 70 76                                                          

 

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

The last day of trading in the company’s shares POLAR including the right to receive subscription rights is September 16, 2020. The first day excluding the right to obtain the rights is September 17, 2020. 

One (1) share entitles the owner to one (1) subscription right. One (1) subscription right entitle the owner to subscribe for one (1) new share, at the price of SEK 3,00  (1:1 á SEK 3,00).   

Trading with subscription rights will take place from September 24, 2020 until October 6, 2020 on Spotlight Stock Market.   

Trading with the paid subscribed shares will take place from September 24, 2020 until the registration of the issue at Bolagsverket.   

The subscription period lasts from September 24, 2020 to October 8, 2020. 

Information about the subscription right:   

Short name: POLAR TR 
ISIN-code: SE0014956249 
Orderbook-ID: 73UH 
CFI: RSSXXR 
FISN: POLARCOOL/SUBS RTS NL PD 
First day of trading: September 24, 2020 
Last day of trading: October 6, 2020 
Market Segment: SPSE 
MIC Code: XSAT 
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments)

Information about the paid subscribed share:  

Shortname: POLAR BTA  
ISIN-code: SE0014956256 
Orderbook-ID: 73UJ 
CFI: ESNUFR 
FISN: POLARCOOL/SH 
Trading period: September 24, 2020 until the registration of the issue at Bolagsverket. 
Market Segment: SPSE 
MIC Code:  XSAT 
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments)

Please be advised that if the rights issue give rise to a conversion factor, all overnight orders in the company’s orderbook will be deleted. If so this will occur after closing on September 16, 2020. 

Stockholm September 11, 2020 

Spotlight Stock Market 
08-511 68?000   
trading@spotlightstockmarket.com

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i PolarCool AB ("PolarCool" eller "Bolaget") har idag den 11 september 2020, med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 30 juni 2020, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 3 592 236 aktier, där varje aktie ger rätt att teckna ytterligare en aktie ("Företrädesemissionen"). Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen. Kapitalet från Företrädesemissionen möjliggör bland annat marknadslansering av den nu CE-märkta produkten för hemsjukvård på idrottsmarknaden i Europa. Bolaget avser även genomföra en marknadsanalys och godkänna produkten för den nordamerikanska marknaden för en planerad lansering i USA och Kanada under 2021. Fulltecknad nyemission tillför PolarCool cirka 10,7 MSEK före emissionskostnader. För att möjliggöra ett breddat ägande i Bolaget har styrelsen även beslutat om en riktad emission (överteckningsemission) om högst 1 350 000 aktier, att nyttjas i den mån Företrädesemissionen i ett första steg blir övertecknad. Överteckningsemissionen kommer i förekommande fall att nyttjas till samma villkor som för nyemissionen och finansiera en snabbare etablering på den amerikanska marknaden (USA) samt inom trafikskador. Vid fullt nyttjande av överteckningsemissionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 4 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,2 MSEK och garantiteckning (nerifrån och upp) om cirka 6 MSEK, totalt motsvarande cirka 87 procent av Företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv för nyemission

Idrottsrelaterade hjärnskador kan idag ses som ett av de största hoten mot aktivt idrottande. Inom flertalet sporter är detta redan välkänt, men insikten har nu även nått fotbollen. Generellt visar statistik att traumatiska hjärnskador (THS) är den ledande dödsorsaken bland unga vuxna i i-länder. Forskning visar att dödligheten är cirka 3,5 gånger högre än för cancer och hjärtkärlsjukdomar tillsammans för de som är under 35 år. Behovet av en bättre behandlingsmetod är stort och har på senare tid fått ökad uppmärksamhet världen över. Med produkten PolarCap® System, utvecklad för behandling av hjärnskakningar och upprepade huvudkollisioner inom olika former av kontakt- och kampidrotter,  går Bolaget nu in i nästa fas med en nyligen marknadsgodkänd produkt, CE-märkt för både sjukvård och hemsjukvård inom EU och ESS. Med klinisk evidens i ryggen med stark statistisk signifikans, står PolarCool redo för nästa fas som innebär:

 • Bredare lansering av PolarCap® System inom idrottssegmentet inom EU/ESS med ishockey som en stark referens
 • Implementering av en bra affärsmodell, med uthyrning av produkten i tvåårsperioder, vilket i kombination med utveckling av fler och mer kostnadseffektiva engångsartiklar säkerställer en ökad intjäning och lönsamhet när den installerade basen av produkten ökar.
 • En utvidgad marknadspotential genom att etablera produkten inom akutvård av trafikskador som drabbats av whiplash – en skada vars symptombild har likheter med de idrottsrelaterade skadorna, vilket enligt styrelsens bedömning skapar synergier i produkt- och klinisk utveckling.

I samband med diskussioner med investerare och upprättande av memorandum har Bolaget preciserat följande milstolpar och operativa målsättningar i affärsplanen.

 • Inlämnande av FDA ansökan för godkännande PolarCap® System inom 2020
 • Bolaget kommer, efter en uppdatering av avtalet med det tidigare moderbolaget BrainCool AB, att etablera en satsning inom området för att behandla whiplashskador inom akutsjukvården.

Operativa målsättningar

PolarCools målsättning med PolarCap® System är att den portabla produkten ska finnas tillgänglig bland idrottsorganisationer, idrottslag och idrottare - jämförbart med hjärtstartare som placeras ut i en rad olika miljöer. Vidare är det Bolagets målsättning att nå break-even inom tre år. Nedan presenteras PolarCools målsättningar för de kommande verksamhetsåren:

2020

 • Q3 Initiera marknadsstudie i USA kring hjärnskakning och/eller upprepade huvudkollisioner.
 • Implementera ny affärsmodell (uthyrning)
 • Q4 Ansöka om FDA-godkännande för PolarCap® System
 • Starta kliniska tester inom ramen för bolagets EU finansierade Eurostars program

2021

 • Erhålla marknadsgodkännande USA och Kanada
 • Marknadsetablering av PolarCap® System i USA
 • Initiera kliniska feasibility studier i Europa och USA för whiplash

2022

 • Marknadsetablering i Asien
 • Expandera internationell försäljning

Med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 30 juni 2020 genomför PolarCool därför en företrädesemission av aktier. Emissionsvolymen uppgår till cirka 10,7 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till 1,25 MSEK (inkl. garantiersättning om cirka 0,4 MSEK). Motivet för företrädesemissionen är att, förutom den löpande verksamheten, även finansiera nästa fas i en bredare lansering av den nu marknadsgodkända produkten PolarCap® System inom EU och EES. Därutöver är företrädesemissionen även avsedd att finansiera vidare utveckling av produkten, ansökan om marknadsgodkännande för produkten i USA, utvärdering av en etableringsplan för akutvård vid trafikskador/whiplash samt marknadssegmentet för rehabilitering. Med nettofinansieringen om totalt cirka 9,45 MSEK från företrädesemissionen är Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

 • Marknadslansering och försäljning av PolarCap® System inom EU – cirka 50 %
 • Produktionsuppbyggnad – cirka 20 %
 • Förberedelser inför samt ansöka om FDA-godkännande för PolarCap® System i USA – cirka 10 %
 • Affärs- och produktutveckling – cirka 10 %
 • Rörelsekapital – cirka 10 %

Eventuell överteckningsemission för ytterligare breddat ägande i Bolaget

För att bredda ägandet i Bolaget ytterligare har styrelsen utöver ovanstående företrädesemission beslutat om en riktad nyemission, en så kallad överteckningsemission, om ytterligare högst cirka 4 MSEK, att nyttjas vid stort intresse och i den mån företrädesemissionen i ett första steg blir övertecknad. Överteckningsemissionen kommer i förekommande fall att genomföras till samma villkor som för nyemissionen och finansiera en snabbare etablering på den amerikanska marknaden (USA) samt inom trafikskador. Vid fullt nyttjad överteckningsemission uppgår emissionskostnaderna till 0 MSEK (det vill säga 1,25 MSEK totalt).

För det fall Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras upp till cirka 4 MSEK genom överteckningsemission. Denna del medför inga emissionskostnader och avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning:

 • Investera mer i affärsutvecklingsprocesser i USA för att påskynda marknadsetablering.
 • Investera i en snabbare etablering inom akutsjukvård för whiplashskador
 • Utvärdera och implementera nya marknadsområden inom rehab av trafik-och idrottsrelaterade skador
 • Övriga medel används till bolagets löpande affärsutveckling, patentaktiviteter, utvecklingssamarbeten samt drift.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 24 september – 8 oktober 2020.
 • Teckningskurs: 3,00 SEK per aktie.
 • Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 3 592 236 aktier, motsvarande cirka 10,7 MSEK
 • Avstämningsdag med företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 18 september 2020 är registrerade som aktieägare i PolarCool AB äger företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 16 september 2020. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 17 september 2020.
 • Antal aktier innan nyemission: 3 592 236
 • Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande: Cirka 10,8 MSEK. Pre money-värderingen baseras på teckningskursen, vilken grundas på Bolagets akties genomsnittliga omsättningsviktade kurs under perioden 28 juli 2020 till 7 september 2020 med en procentuell rabatt om cirka 30 procent mot den genomsnittliga omsättningsviktade kursen under denna period.
 • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 3,3 MSEK och garantiteckning (nerifrån och upp) om totalt 6,0 MSEK, totalt motsvarande cirka 87 procent av emissionsvolymen.
 • Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 24 september – 6 oktober 2020.
 • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 24 september 2020 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av oktober 2020.

Utspädning: Vid fulltecknad nyemission uppgår den absoluta utspädningen för befintliga aktieägare till 3 592 236 aktier, vilket motsvarar en procentuell utspädning om cirka 100 procent (exkluderat överteckningsemissionen) för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det investeringsmemorandum som Bolaget kommer att offentliggöra senast dagen innan teckningsperiodens inledande.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september.

r mer information

Martin Waleij –  Styrelsens ordförande PolarCool AB (publ)                       
+46 - 733 93 70 76

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

BrainCool och PolarCool har uppdaterat och omförhandlat avtalen dem emellan för att förbättra förutsättningarna för PolarCool ABs utveckling, ett bolag som BrainCool AB idag äger 10 % av. De tidigare samarbets- och licensavtalen är avslutade och har ersatts av två nya avtal.  Här följer en kort beskrivning av de förändringar som har gjorts:

Samarbetsavtalet

 • BrainCool CE märker nu bolagets produkt under september månad för både akutsjukvård och hemsjukvård efter att produktens tredjepartstester nu blivit godkända. Produkten granskades av Notified body redan i maj.

 • Avtalet har förlängts ett år till 1 september 2021 och BrainCool kommer även att lämna in en FDA ansökan för produkten under 2020. När PolarCools QA System (ISO 13 485) är godkänt kommer produkten föras över (knoppas av) till PolarCool.
 • BrainCool och PolarCool kommer genomföra ett joint marketing program för USA marknaden under ett år för att bygga bolagens varumärken.

Överlåtelse av immateriella rättigheter

 • För att stärka PolarCool överlåter BrainCool patent avseende kylhjälmen samt varumärkesrättigheterna avseende POLARCAP till PolarCool.

 • Ersättningen till BrainCool motsvarar faktiska kostnader för att ha registrerat rättigheterna, summa ca 790 000 kr.

Licensavtalet

 • I PolarCools licens till BrainCools teknologi, läggs applikationen Whiplash till för akutsjukvård (som har ett nära samband med hjärnskakning från idrotter inom intensivvård).

 • I och med att rättigheter enligt ovan överlåts, tas licenser avseende varumärke och ovan patent avseende kylmössan bort från licensavtalet (som därmed endast avser kylsystemet)
 • BrainCool ges en licens tillbaka avseende kylmössan, utom för PolarCools applikationer
 • Reglering om ytterligare royalties till BrainCool tas bort, licensen anses vara fullt betald genom de engångsavgifter som betalades i samband med licensens beviljande (i september 2018)
 • BrainCool ges rätt att få första chansen att förhandla ett distributionsavtal med PolarCool för marknaderna i Tyskland och USA för akutsjukvårds produkten för behandling av Whiplash.

PolarCools VD Erik Andersson kommenterar:

-Det är en fördel för bägge bolagen att etablera ett ännu bättre samarbete och teknikutbyte i detta skede av bolagens utveckling där bägge verkar för tidig kylning. Därför är positivt och naturligt att förlänga samarbetsavtalet samt etablera ett joint marketing projekt på USA marknaden.Samtidigt förstärks PolarCools självständighet och ställning genom överlåtelse av immateriella rättigheter som närmast hör hemma hos det bolaget, samt genom att befria PolarCool från royalties till BrainCool. Whiplash har en stor potential och ett naturligt samband med hjärnskakning inom intensivvården, där vår produkt får två användningsområden.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september.

r mer information

Erik Andersson –  VD PolarCool AB (publ)                             
+46 – 73 860 57 00                                                         
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Kompletterande ishockeydata som stärker evidens för PolarCap® System har idag presenterats vid Svensk Ishockeymedicinsk förenings (SvIMF) möte, med anledning av att nya resultat inrapporterats från kontrollgruppen, d.v.s. de klubbar som ej kylbehandlat sina spelare. En vetenskaplig publikation är även inlämnad rörande den kliniska studien, vilken kommer att utgöra en central tillgång för bolaget vid den internationella lanseringen av produkten.

Professor Niklas Marklund har presenterat resultatet av de senaste fyra årens användning av PolarCap® System som kontrollerad, selektiv kylbehandling vid hjärnskakning hos ishockeyspelare. Förra säsongen tillkom 48 fall varav 33 hade kylbehandlats. Sammanlagt ingick 129 fall varav 62 där kylbehandling gjordes. Skillnaden i tid till återkomst i spel s.k. Return To Play, 9 dagar för kylda spelare respektive 13 dagar för icke kylda, har bekräftats och är höggradigt signifikant (p< 0.0001).

Frapperande är också att andelen spelare som varit borta från spel i mer än tre veckor i gruppen som ej behandlat är 28 procent, medan motsvarande andel bland spelare som kylbehandlats endast är 8 procent. Även dessa data är höggradigt signifikanta (p = 0.003). Vidare har även studier från andra länder tillkommit som stärker evidensen för kylning vid hjärnskakning.

Presentationen utmynnade i ett konstaterande att kylbehandling är en säker och effektiv metod för akutbehandling av ishockeyspelare som drabbats av hjärnskakning.

PolarCools VD Erik Andersson kommenterar:

– Vi konstaterar att de nya resultaten ytterligare stärker evidensen för vår produkt PolarCap® System och visar att kylning som akutbehandling av spelare som drabbats av hjärnskakning är både säker och effektiv. Detta är naturligtvis mycket glädjande, dels för vårt fortsatta arbete med att hjälpa spelare och klubbar att minska skador och påskynda rehabiliteringen för de spelare som drabbas, dels för att vi nu har fått ännu tyngre argument för vår produkt när vi fortsätter bearbeta marknaden.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september.

För mer information

Erik Andersson – VD PolarCool AB (publ)                   
+46 - 738605700                                         
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB har tecknat anställningsavtal med Erik Andersson som ny verkställande direktör på PolarCool. Erik tillträder tjänsten omgående och tidigare tf VD Christian Strand återgår därmed till BrainCool AB och en tjänst som affärsutvecklare inom onkologi.

Erik Andersson har sedan han involverade sig i PolarCool har han på ett mycket framgångsrikt och förtroendeingivande sätt, etablerat bolagets produkt PolarCap System® inom svensk ishockey, i syfte att minska skador hos och påskynda rehabilitering av spelare som drabbats av hjärnskakning.

Styrelsens ordförande Martin Waleij kommenterar;

– Den nya styrelsen i bolaget har under sommaren utvärderat flera kandidater parallellt med upprättandet av en marknads- och finansieringsplan för bolaget.

-Det är ett naturligt steg att Erik nu tar över rollen som VD efter att under sin tid som affärsutvecklare gjort stort avtryck inom svensk ishockey och bidragit till avgörande framsteg för PolarCool. Att Erik har en lång professionell ishockeykarriär bakom sig samt även själv varit drabbad av hjärnskakningar, gör att han har djup förståelse för såväl marknaden som det stora medicinska behovet. 

– Än mer avgörande faktor är att Erik visat stark drivkraft inom affärsutveckling och skapandet av en god klinisk grund för bolagets produkt, vilket är centralt när vi nu står inför en marknadslansering av PolarCap System. Med sin uppväxt i en företagarfamilj vet han garanterat vad han ger sig in i.

Erik Andersson är civilingenjör i teknisk fysik, samt B.Sc i matematisk statistik vid Umeå Universitet och tidigare elitspelare i ishockey i bl.a. Skellefteå AIK och Malmö Redhawks. Vidare är han verksam inom SICO – intresseorganisationen för svenska ishockeyspelare, där han även är mentor för spelare som drabbats av hjärnskador.

Inom kort kommer PolarCools nye VD Erik Andersson och styrelsens ordförande Martin Waleij att intervjuas av BioStock, med fokus på bolagets nya affärsplan som planeras att publiceras under första halvan av september.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september.

r mer information

Martin Waleij –  Styrelsens ordförande                                         
+46 - 733 93 70 76

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Resultat i korthet

Nyckeltal (tkr) 2020.04.01- 2019.04.01- 2020.01.01- 2019.01.01- 2019.01.01-
2020.06.30 2019.06.30 2020.06.30 2019.06.30 2019.12.31
Nettoomsättning 198 -0 346 -0 264
Summa rörelseintäkter 638 360 910 360 1232
Resultat efter finansiella poster -1 422 -1 522 -3 376 -2 780 -6 650
Av- och nedskrivningar av materiella och -107 -24 -182 -42 -156
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 133 3 858 133 3 858 96
Resultat per aktie (kr) -0,43 -0,57 -1,10 -1,03 -0,44

För mer information

Christian Strand – (tf) VD PolarCool AB (publ)                   
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCools riktade nyemission som offentliggjordes 15 januari 2020 har delregistrerats hos Bolagsverket.

Genom nyemissionen emitterades 166 667 aktier vilket medför en ökning av aktiekapitalet med 37 092,07 kr. Totalt aktiekapital efter registreringen hos Bolagsverket uppgår till 799 460,403 kr och antalet aktier efter registreringen uppgår till 3 592 236 st.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Spotlight Stock Markets Regelverk.

För mer information

Christian Strand – (tf) VD PolarCool AB (publ)                   
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Tisdagen den 30 juni 2020, har det hållits årsstämma i PolarCool AB (publ) i bolagets lokaler i Lund. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

-Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

-Stämman beslutade att bolaget ska ha fyra (4) styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag. Vidare beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med två (2) prisbasbelopp till ordföranden och ett (1) prisbasbelopp till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, vilka inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkända räkningar.

-För tiden intill slutet av nästa årsstämma, valdes till ordinarie styrelseledamöter Mats Forsman (omval), Martin Waleij, Thomas Isaksson och Håkan Samuelsson (nyval).  För tiden intill slutet av nästa årsstämma, valdes till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som har utsett Lars Nilsson till huvudansvarig revisor (omval).

-Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner enligt styrelsens förslag:

I syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, bemyndigades styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier till ett belopp om högst 20 MSEK (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport eller kvittning eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För mer information

Christian Strand – (tf) VD PolarCool AB (publ)                   
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen för verksamhetsåret 2019. Årsredovisningen finns publicerad på www.polarcool.se och går att ladda ned från hemsidan samt som bilaga i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Spotlight Stock Markets Regelverk.

För mer information

Christian Strand – (tf) VD PolarCool AB (publ)                   
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

I samband med BrainCool’s årliga kvalitetsrevision har produkten PolarCap System granskats, för kommande CE certifiering för hemsjukvård och rehabilitering med positivt utfall. PolarCool och BrainCool har ett licensavtal och samarbetsavtal för kvalitetsarbetet med produkten och produkten kommer CE märkas under det tredje kvartalet.

Som ett resultat av detta kommer nu PolarCool kunna gå in i nästa fas med en bredare lansering av en marknadsgodkänd produkt för EU och EES.

Med anledning av detta har styrelsen i PolarCool AB beslutat att genomföra en företrädesemission på minst 8 MSEK vilken till dagens datum är säkerställd till 50% med kursen 3 kronor per aktie. Mer information och tidplanen för emissionen kommer att presenteras efter årsstämman.

PolarCool:s Christian Strand kommenterar;

 

Vid kommande ordinarie bolagstämma den 30 juni 2020 är en styrelse i PolarCool AB föreslagen, och den nya styrelsen i bolaget kommer ge mer information om lanseringen av produkten PolarCap System och kapitalisering av bolaget. Sammantaget är det av vikt att vi vill erbjuda alla våra aktieägare att teckna aktier till samma pris som genomförd riktad emission under året.Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2020.

För mer information

Christian Strand – (tf) VD PolarCool AB (publ)                   
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Aktieägarna i PolarCool AB (publ), org.nr. 559095-6784 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020, kl 15.00 i PolarCools lokaler på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund (byggnad 406).

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 juni 2020;
• dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 24 juni 2020

Anmälan om deltagande ska ske via e-post till info@polarcool.se. Anmälan kan också göras skriftligen till PolarCool AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. I anmälan ska aktieägaren uppge fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid, e-postadress, samt i förekommande fall lämna uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2).

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. För aktieägare som är juridisk person ska behörigheten styrkas genom registreringsbevis och/eller fullmakt och registreringsbevis. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på bolagets hemsida www.PolarCool.se. Fullmaktsformuläret kan även beställas per telefon eller per e-post enligt ovan. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, måste i god tid före den 24 juni 2020 genom förvaltares försorg inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att ha rätt att delta vid stämman. Ägarregistreringen måste vara verkställd senast den 24 juni 2020. Uppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. 

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut

 1. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att under en eller flera gånger fram till nästa årsstämma genomföra nyemission med eller utan aktieägares företrädesrätt

12. Stämman avslutas

Beslutsförslag  

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt förslaget i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 11)

 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, att bemyndiga styrelsen, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier till ett belopp om högst 20 MSEK, (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt med eller utan bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport eller kvittning eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Skälet till att styrelsen önskar ha möjligheten att besluta om nyemission utan aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar ha möjligheten att söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

_________________________

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village i Lund och på bolagets hemsida minst tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lund i maj 2020

PolarCool AB (publ)

STYRELSEN

För mer information

Christian Strand – (tf) VD PolarCool AB (publ)                   
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Totalt belopp vid periodens utgång var felsummerat i delårsrapporten och rätt belopp är 6 400 528 enligt nedan tabell. 

Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Utvecklings-
fond
Överkurs-
fond
Balanserat resultat Årets resultat Totalt
Belopp vid årets ingång 598 646 6 863 910 13 465 930 -8 116 939 -6 650 305 6 161 242
Nyemission 59 864 103 857 2 029 741 2 193 462
Emissionskostnader 0
Erhållet aktieägartillskott 0
Disposition enligt beslut av årets årsstämma: -6 650 305 6 650 305 0
Utvecklingsfond 0
Periodens resultat -1 954 176 -1 954 176
Belopp vid periodens utgång 658 510 103 857 6 863 910 15 495 671 -14 767 244 -1 954 176 6 400 528

Resultat i korthet

Nyckeltal (tkr) 2020.01.01- 2019.01.01- 2019.01.01-
2020.03.31 2019.03.31 2019.12.31
Nettoomsättning 148 0 264
Summa rörelseintäkter 272 0 1 232
Resultat efter finansiella poster -1 954 -1 258 -6 650
Av- och nedskrivningar av materiella och -75 -18 -156
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 377 5 026 96
Resultat per aktie (kr) -0,69 -0,03 -0,4

Förändring av eget kapital

Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Utvecklings-
fond
Överkurs-
fond
Balanserat resultat Årets resultat Totalt
Belopp vid årets ingång 598 646 6 863 910 13 465 930 -8 116 939 -6 650 305 6 161 242
Nyemission 59 864 103 857 2 029 741 2 193 462
Emissionskostnader 0
Erhållet aktieägartillskott 0
Disposition enligt beslut av årets årsstämma: -6 650 305 6 650 305 0
Utvecklingsfond 0
Periodens resultat -1 954 176 0
Belopp vid periodens utgång 658 510 103 857 6 863 910 15 495 671 -14 767 244 -1 954 176 8 354 704

För mer information

Christian Strand – (tf) VD PolarCool AB (publ)                   
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCools riktade nyemission som offentliggjordes 15 januari 2020 har delregistrerats hos Bolagsverket.

Genom nyemissionen emitterades 466 666 aktier vilket medför en ökning av aktiekapitalet med 103 858,85 kr. Totalt aktiekapital efter registreringen hos Bolagsverket uppgår till 762 368,278 kr och antalet aktier efter registreringen uppgår till 3 425 569 st.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Spotlight Stock Markets Regelverk.

För mer information

Christian Strand – (tf) VD PolarCool AB (publ)                   
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Nyligen inkomna fall (29st) av dokumenterade hjärnskakningar från innevarande SHL-säsong har nu analyserats och lagts till de tidigare. Resultatet från de sammanlagt 110 fallen redovisas i ett Abstract som Prof Em Yelverton Tegner skickat in till Consensus Conference on Concussion in Sport i Paris. Se bilaga. Resultaten visar en tydlig skillnad i två viktiga avseenden:

- Mediantiden för Return To Play är 31% kortare hos spelare som behandlats med PolarCap® System (9 dagar) jämfört med kontrollgrupp (13 dagar). Skillnaden är signifikant (p<0.001)

- Signifikant lägre långtidsfrånvaro i gruppen av kylda spelare. Andelen spelare med lång frånvaro (3 veckor eller mer) är i den kylda gruppen 6% medan motsvarande siffra i kontrollgruppen är 29%. Skillnad är statistiskt signifikant (p<0.01).

Samtidigt har de initiala kliniska data från SHL och HockeyAllsvenskan, gällande dokumenterade hjärnskakningar från säsongerna 2017-2019, nu sammanställts i en vetenskaplig artikel som sänts in för publikation. Prof Niklas Marklund och Prof Em Yelverton Tegner är två av författarna som bedömt de positiva resultaten med kylning med PolarCap® System som intressanta att dela med den medicinska professionen.

PolarCool:s Christian Strand kommenterar;

 • Vi konstaterar att de kliniska data vi nu har tydligt visar de gynnsamma effekterna av PolarCap® System. Det är speciellt intressant att de nya data stärkt den positiva effekt vi tidgare sett gällande minskad långtidsfrånvaro (> 3v). Vi har nu en vetenskaplig plattform att stå på i vårt fortsatta arbete med att etablera PolarCap® System inom hockeyn och andra sporter. Målgruppen växer i takt med att behoven av vård vid hjärnskakningar växt fram inom handboll och fotboll och kan i Europa räknas till tusentals lag.
 

Denna information är insiderinformation som PolarCool AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-04-20.

För mer information

Christian Strand - (tf) VD PolarCool AB (publ)                   
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Lokaltidningen Norra Västerbotten, Skellefteå, har valt att uppmärksamma hjärnskakningar inom hockey. Man lyfter bland annat fram PolarCap System® som erbjuder momentan kontrollerad kyla. Skellefteå AIK har fyra säsongers erfarenhet av PolarCap System®; "Vi har inte haft någon långtidsfrånvaro under denna tid" säger General Manager Erik Forsell

 PolarCool:s Erik Andersson kommenterar;

 • Denna praktiska erfarenhet ligger i linje med de vetenskapliga resultat som genererats av SHL och HockeyAllsvenskan. Inom hockeyn jobbar vi intensivt med att knyta till oss nya kunder, både andra ligor samt individuella klubbar. Då problemen aktualiserats även i andra sporter, bl.a. fotboll, jobbar vi därför även mot andra marknader vars uppstart vi hoppas se efter sommaren.

PolarCool:s Christian Strand kommenterar;

 • Mycket roligt att nu se att efter fyra säsonger har Skellefteå AIK inte haft någon långtidsfrånvaro på grund av hjärnskakning. Klubben är en av de första klubbarna som utvärderat PolarCap® System. Bolaget jobbar på intensivt med att samla in ytterligare data från resterande klubbar och ser positivt på liknande iakttagelser hos resterande klubbar.

För mer information

Christian Strand - (tf) VD PolarCool AB (publ)                   
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Till följd av den stora osäkerhet som råder på grund av den snabba spridningen av covid-, har PolarCools styrelse beslutat att skjuta upp årsstämman till ett senare datum.

Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 24 april 2020 i bolagets lokaler i Lund.

PolarCool återkommer med en kallelse till årsstämman 2020 senast fyra veckor före det nya stämmodatumet. Stämman kommer i enlighet med gällande lagstiftning att hållas senast den 30 juni.

För mer information

Christian Strand - (tf) VD PolarCool AB (publ)                   
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Resultat i korthet

 

PolarCool AB nyckeltal (KSEK) 2019.10.01- 2018.10.01- 2019.01.01- 2018.01.01-
  2019.12.31 2018.12.31 2019.12.31 2018.12.31
Nettoomsättning 167 0 264 0
Summa rörelseintäkter 412 1 1 232 7
Resultat efter finansiella poster -2 508 -1 268 -6 650 -2 202
Av- och nedskrivningar av materiella och -58 -70 -156 -70
immateriella anläggningstillgångar        
Kassa och bank 96 6 937 96 6 937
Resultat per aktie (kr) -0,93 -0,03 -0,4 -0,17

 

Förändring av eget kapital

  Aktie kapital Utvecklings-
fond
Överkurs-
fond
Balanserat resultat Årets
resultat
Totalt
Belopp vi årets ingång 598 646 6 497 614 13 465 930 -5 548 992 -2 201 651 12 811 547
Disposition enligt beslut av årets årsstämma       -2 201 651 2 201 651 0
Utvecklingsfond   366 296   -366 296   0
Årets resultat         -6 650 305 -6 650 305
Belopp vid årets utgång 598 646 6 863 910 13 465 930 -8 116 939 -6 650 305 6 161 242

 

För mer information

Christian Strand - (tf) VD PolarCool AB (publ)                   
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Den 14 februari 2020, hölls extra bolagsstämma i PolarCool AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 14 januari 2020 om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på de huvudsakliga villkor som följer nedan.

Beslutet innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 296 735,70 kronor genom nyemission av högst 1 333 332 aktier.

 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma:

BioMedical i Lund AB                     med högst 333 333 aktier

Generatorhallen                 med högst 633 333 aktier

Håkan Samuelsson                           med högst 200 000 aktier

Erik Andersson                  med högst 166 666 aktier

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att lösa bolagets akuta likviditetsproblem.
 

 1. Bolaget saknar förmåga att löpande betala sina förfallna skulder.

För varje tecknad aktie ska erläggas 3 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens noterade betalkurs per den 14 januari 2020 med tillämpning av emissionsrabatt om cirka 8 procent och har slutligt bestämts genom förhandling mellan bolaget och tecknaren. Erbjudanden från andra investerare har inhämtats, vilka har varit till en lägre teckningskurs och högre kostnad.

För mer information

Christian Strand - (tf) VD PolarCool AB (publ)                   
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCools riktade nyemission som offentliggjordes 15 januari 2020 har registrerats hos Bolagsverket.

Genom nyemissionen emitterades 268 991 aktier vilket medför en ökning av aktiekapitalet med 59 864,49 kr. Totalt aktiekapital efter registreringen hos Bolagsverket uppgår till 658 510,688 kr och antalet aktier efter registreringen uppgår till 2 958 903 st.

För mer information

Christian Strand - (tf) VD PolarCool AB (publ)                   
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Som tidigare har kommunicerats har styrelsen för PolarCool AB (publ) beslutat om en riktad nyemission om totalt 1,33 miljoner aktier till ett konsortium av investerare. Detta konsortium består av Erik Andersson, Generatorhallen, BioMedical Lund AB och Håkan Samuelsson. Styrelsens beslut är villkorat av godkännande på extra bolagsstämma den 14 februari 2020.

Inför bolagsstämman den 14 februari 2020 har ägare i PolarCool planerat att nominera Martin Waleij till styrelseledamot i PolarCool. Denna nominering avses nu i stället att göras inför bolagets årsstämma. Inför årsstämman har dessutom styrelsen beslutat att föreslå tillsättande av en valberedning med syfte att bereda beslut i val- och arvodesfrågor.

För mer information

Christian Strand - (tf) VD PolarCool AB (publ)                   
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Aktieägarna i PolarCool AB (publ), org.nr. 559095-6784 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 februari 2020, kl 10.30 i PolarCools lokaler på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund (byggnad 406).

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 8 februari 2020;
· dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 10 februari 2020

Anmälan om deltagande ska ske via e-post till info@polarcool.se. Anmälan kan också göras skriftligen till PolarCool AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. I anmälan ska aktieägaren uppge fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid, e-postadress, samt i förekommande fall lämna uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2).

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. För aktieägare som är juridisk person ska behörigheten styrkas genom registreringsbevis och/eller fullmakt och registreringsbevis. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på bolagets hemsida www.PolarCool.se. Fullmaktsformuläret kan även beställas per telefon eller per e-post enligt ovan. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, måste i god tid före den 7 februari 2020 (eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag) genom förvaltares försorg inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att ha rätt att delta vid stämman. Ägarregistreringen måste vara verkställd senast den 7 februari 2020. Uppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. 

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen
7. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om riktad emission 
8. Stämman avslutas

Beslutsförslag

Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission (punkt 7)

Styrelsen beslutar under förutsättning av bolagsstämmans godkännande om en riktad nyemission av högst          1 333 332 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 296 735,70 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma:

BioMedical i Lund AB               med högst 333 333 aktier

Generatorhallen                          med högst 633 333 aktier

Håkan Samuelsson                     med högst 200 000 aktier

Erik Andersson                           med högst 166 666 aktier

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att lösa bolagets akuta likviditetsproblem. Bolaget saknar förmåga att löpande betala sina förfallna skulder.

För varje tecknad aktie ska erläggas 3 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens noterade betalkurs per den 14 januari 2020 med tillämpning av emissionsrabatt om cirka 8 procent och har slutligt bestämts genom förhandling mellan bolaget och tecknaren. Erbjudanden från andra investerare har inhämtats, vilka har varit till en lägre teckningskurs och högre kostnad. 

Teckning genom betalning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom fyra veckor efter teckning.

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter de nya aktierna har registrerats.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

_________________________

Fullmaktsformulär liksom övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village i Lund och på bolagets hemsida minst två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lund i januari 2020

PolarCool AB (publ)

STYRELSEN

För mer information

Christian Strand - (tf) VD PolarCool AB (publ)                   
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Styrelsen i PolarCool AB (publ) har den 30 januari beslutat att senarelägga publiceringen av bolagets för bokslutskommuniké 2019.

Tidigare kommunicerat datum var idag den 30 januari 2020. Nytt datum för publicering har bestämts till 28 februari 2020.

Anledningen till senareläggningen är en pågående rekryteringsprocess av ny ekonomichef.

För mer information

Christian Strand - (tf) VD PolarCool AB (publ)                   
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Styrelsen i PolarCool AB (publ) beslutade den 14 januari 2020 att förstärka bolagets finansiella ställning genom en kapitalisering i två steg.

Det första steget sker genom ett omedelbart kapitaltillskott om 0,8 mkr via en riktad nyemission till BrainCool AB. Den riktade emissionen sker med stöd av årsstämmans bemyndigande om totalt 268 991 aktier. Teckningspriset uppgår till 3 kronor per aktie. Det nya antalet aktier efter genomförd emission är 2 958 812 stycken och säkerställer bolagets omedelbara likviditetsbehov.

Det andra steget sker genom en riktad emission om totalt 1,33 miljoner aktier till ett konsortium av investerare. Teckningspriset är detsamma, dvs 3 kr per aktie, och tillför bolaget ytterligare fyra mkr. Denna riktade emission kräver ett godkännande av en extra bolagsstämma som planeras äga rum den 14 februari 2020.

Avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt motiveras av att emissionerna är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att stärka bolagets finansiella ställning och säkerställa likviditeten i bolaget samt stärka aktieägarbasen.

Motiv o bakgrund

PolarCap System har rönt stor uppmärksamhet i media och en studie med statistiskt signifikanta resultat har presenterats från bolagets samarbete med Svenska Hockeyligan. Studien visade att spelare som behandlades med PolarCap kommer tillbaka i spel snabbare än icke-behandlade spelare.

Bolaget fokuserar nu på att avsluta validering och verifiering för att under sommaren lansera en hemvårdsprodukt på bred front. Bolaget har fått bra återkoppling på systemet från kunder. Dessa värdefulla synpunkter har tagits i beaktande vid utvecklingen av den nya hemvårdsprodukten.

Ambitionen är nu att PolarCool ska gå in i en internationaliserings och kommersialiseringsfas. Med kapitaltillskottet och en förstärkt styrelse bedöms förutsättningarna för en framgångsrik och lönsam marknadsexpansion vara goda.

För mer information

Christian Strand - (tf) VD PolarCool AB (publ)                   
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Affären utgörs av ett hyresavtal som gäller fram till och med april 2022. Huddinge Hockey blir därmed referenslag i HockeyEttan Östra.

Huddinge Hockey:s Darryl Finnell kommenterar;

 • Vi är så klart väldigt tacksamma för denna möjlighet att nu kunna tillhandahålla PolarCap® System till spelare i vår förening. Vi i Huddinge Hockey sätter individen i fokus, värnar om våra spelare och ungdomar samt lägger stor vikt vid att göra utövandet av ishockey så säkert som möjligt. Att då aktivt jobba med och mot problemen med huvudskador inom vår sport känns väldigt viktigt och bra.

 PolarCool:s Erik Andersson kommenterar;

 • Mycket roligt att nu även Huddinge Hockey blir en förening som tillhandahåller PolarCap® System till sina spelare. Huddinge Hockey visar genom detta en vilja att aktivt arbeta med spelarnas säkerhet och kommer, precis som vi önskar, göra sitt system tillgängligt inte bara för dam- respektive herrlag utan även för klubbens äldsta juniorlag.

För mer information

Christian Strand - (tf) VD PolarCool AB (publ)                   
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool har erhållit besked om att en ansökan om EU-bidrag inom ramen för Eurostars har beviljats och kommer ge konsortiet ca 1 miljon Euro i EU-bidrag. Information om ansökan har tidigare publicerats den 9 oktober 2019.

PolarCool kommer att återkomma med mer information om projektet vid den formella starten, efter att ett slutligt konsortieavtal har signerats, vilket beräknas ske den 1 mars 2020. Fokus i projektet ligger på vidareutveckling av PolarCool-konceptet inom både diagnostik och behandling, i nära samarbete med Prof Niklas Marklund på Lunds universitet.

VD Christian Strand kommenterar:

 • Eurostars glädjande besked innebär att vi under våren kan starta detta väldigt spännande projekt. Beskedet underlättar finansieringen av bolaget och ca 4 miljoner beräknas att gå direkt in i den operativa verksamheten i PolarCool.
 • Styrelsen i PolarCool meddelade även den 15 januari att bolaget har föreslagit en riktad emission. Men med tanke på beskedet om bidraget från Eurostars kommer styrelsen i samråd med BrainCool att överväga alternativa finansieringslösningar.

 

r mer information

Christian Strand - (tf) VD PolarCool AB (publ)                  
+46 - 727 00 94 54                                         
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Det första steget sker genom ett omedelbart kapitaltillskott om 0,8 mkr via en riktad nyemission till BrainCool AB. Den riktade emissionen sker med stöd av årsstämmans bemyndigande om totalt 268 991 aktier. Teckningspriset uppgår till 3 kronor per aktie. Det nya antalet aktier efter genomförd emission är 2 958 812 stycken och säkerställer bolagets omedelbara likviditetsbehov.

Det andra steget sker genom en riktad emission om totalt 1,33 miljoner aktier till ett konsortium av investerare. Teckningspriset är detsamma, dvs 3 kr per aktie, och tillför bolaget ytterligare fyra mkr. Denna riktade emission kräver ett godkännande av en extra bolagsstämma som planeras äga rum den 14 februari 2020.

Avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt motiveras av att emissionerna är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att stärka bolagets finansiella ställning och säkerställa likviditeten i bolaget samt stärka aktieägarbasen.

PolarCools tidigare tf VD och CFO Iman Ziai, tillika styrelseledamot, valde den 13 januari 2020 att frånträda ur styrelsen. Vid den extra bolagsstämman den 14 februari 2020 avses BrainCools VD Martin Waleij föreslås till ny styrelseledamot av de nya ägarna.

Motiv o bakgrund

PolarCap System har rönt stor uppmärksamhet i media och en studie med statistiskt signifikanta resultat har presenterats från bolagets samarbete med Svenska Hockeyligan. Studien visade att spelare som behandlades med PolarCap kommer tillbaka i spel snabbare än icke-behandlade spelare.

Bolaget fokuserar nu på att avsluta validering och verifiering för att under sommaren lansera en hemvårdsprodukt på bred front. Bolaget har fått bra återkoppling på systemet från kunder. Dessa värdefulla synpunkter har tagits i beaktande vid utvecklingen av den nya hemvårdsprodukten.

Ambitionen är nu att PolarCool ska gå in i en internationaliserings och kommersialiseringsfas. Med kapitaltillskottet och en förstärkt styrelse bedöms förutsättningarna för en framgångsrik och lönsam marknadsexpansion vara goda.

r mer information

Christian Strand - (tf) VD                                        
+46 - 727 00 94 54                                                                              
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Iman Ziai, CFO på PolarCool AB (publ), har meddelat att han har frånträtt sitt uppdrag i styrelsen. PolarCool identifierar nu potentiella kandidater till den vakanta platsen. Förslag kommer att meddelas inom snar framtid för att möjliggöra för bolagstämman välja in den kandidat stämma beslutar.  

r mer information

Christian Strand - tf VD                                        
+46 - 727 00 94 54                                                                              
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Idag, 5 december, sänder P4 Extra ett reportage med PolarCools Erik Andersson som intervjuas av Titti Schultz. Intervjun med Erik Andersson börjar cirka kl 14.40.

r mer information

Christian Strand – VD                                
+46 – 727 00 94 54                                                                               
E-mail: info@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCools etablering av PolarCap® System bland landets hockeyklubbar fortgår, och har nu nått HockeyEttan Södra. Tyringe Hockey kommer tillhandahålla behandlingsmetoden för organisationens spelare fram till och med dec 2021. Tyringe Hockey blir därmed referenslag i HockeyEttan Södra. 

Tyringe Hockey:s Jörgen Persson kommenterar; 

-          Vi är så klart väldigt stolta att vi, genom våra sponsorer, nu kommer att kunna tillhandahålla PolarCap® System till spelare i vår förening. För oss i Tyringe Hockey är det viktigt att värna om våra spelare och ungdomar och göra utövandet av ishockey så säkert som möjligt. Att då aktivt jobba med och mot problemen med huvudskador inom ishockeyn känns väldigt viktigt och bra.

 PolarCool:s Erik Andersson kommenterar; 

-          Glädjande att även klubbar i HockeyEttan väljer att tillhandahålla PolarCap® System till sina spelare. Tyringe Hockey har insett vikten av att arbeta med spelarnas säkerhet och kommer, precis som vi önskar, göra sitt system tillgängligt för inte bara representationslag utan även för klubbens äldsta juniorlag. En mycket viktig handling som innebär att Tyringe Hockey aktivt arbetar mot vår gemensamma ambition, att göra det säkrare för även våra unga att spela ishockey.

r mer information  

Christian Strand – tf VD                         
+46 – 727 00 94 54                                                                             
E-mail: info@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool has signed an agreement with Västerås IK for one (1) PolarCap® System. The hockey club will use PolarCap® System for the remainder of the current season. Västerås IK will thus become the reference team in HockeyAllsvenskan and the collaboration is expected to be the starting point for a broader establishment in second tier league in Sweden.

Västerås IK Sports Director Patrik Zetterberg comments;

-          Västerås IK regards concussions as a serious matter and for us it is important to take care of our players, not the least by actively engaging us and working together to increase the safety of the players.

PolarCool"s Erik Andersson comments;

-          The fact that we have now received our first agreement in HockeyAllsvenskan is good news for us and shows that our establishment efforts in Sweden"s second tier hockey division is now starting to yield results. Since our initial contact with Västerås IK, the club has shown a commitment to this issue, and with this step they become leaders in terms of actively working for the safety of their players. Our goal to ensure the best possible working environment for athletes continues and I am convinced that more organisations will now follow suit. 

For more information

Iman Ziai – CFO                                                  
+46 - 733 99 23 17                                                                                            
E-mail: iman.ziai@polarcool.se

About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

PolarCool har tecknat avtal om ett (1) PolarCap® System med Västerås IK. Hockeyklubben kommer bruka PolarCap® System under resterande del av nuvarande säsong. Västerås IK blir därmed referenslag i HockeyAllsvenskan och samarbetet beräknas vara startskottet för en bredare etablering i Sveriges näst högsta liga.

Västerås IK:s sportchef Patrik Zetterberg kommenterar;

-          Vi i Västerås IK ser allvarligt på problemen med hjärnskakningar och för oss är det viktigt att ta hand om våra spelare, inte minst genom att aktivt engagera oss och arbeta tillsammans för att höja spelarnas säkerhet.   

PolarCools Erik Andersson kommenterar;

-          Att vi nu erhållit vårt första avtal i HockeyAllsvenskan är goda nyheter för oss och visar att vårt etableringsarbete i Sveriges nästa högsta hockeyserie nu börjar ge resultat. Västerås IK som klubb har sedan första kontakt uppvisat ett engagemang i denna för hockeyn viktiga fråga, och vill med detta gå i bräschen vad gäller att aktivt jobba för sina spelares säkerhet. Vårt arbete med att säkerställa bästa möjliga arbetsmiljö för idrottare fortsätter och jag är övertygad om att fler nu kommer följa efter.

r mer information

Iman Ziai - CFO                                        
+46 - 733 99 23 17                                                                              
E-mail: iman.ziai@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool has signed an agreement on a (1) PolarCap® System with the German hockey club Adler Mannheim, which plays in Germany"s top tier ice hockey division, DEL. Adler Mannheim will evaluate PolarCap® System during the remainder of the current season. Adler Mannheim will thus become a reference team in Germany and PolarCool believes that the collaboration serves as good potential for wider establishment in Germany.

PolarCool"s CEO Christian Strand comments;

-        In our ambition to establish ourselves in several of the European hockey markets, this first agreement with a German club is a milestone. The fact that the reigning German champions Adler Mannheim become our reference club in Germany shows that they believe in our product PolarCap® system. It is also gratifying that they want to assist us in our work to achieve a central agreement, similar to the one in the Swedish Hockey League, also for the German league DEL.

PolarCool"s Erik Andersson comments;

-        Our work with establishing cooperation with a number of reference clubs in several European hockey leagues continues. The efirst team in the German league (DEL) is the reigning champions Adler Mannheim whose team doctor, neurologist Oliver Lanczik, immediately wanted to start providing this to their players.

Dr. med. Oliver Lanczik (Neurologist, Adler Mannheim);

-        I am thankful that the Adler Mannheim as the first DEL organization in Germany can provide PolarCap® System to its players. As the occurrence of concussions is more and more perceived in contact sports, the therapeutic options are somewhat limited. We therefore welcome the PolarCap® System as a new promising tool in the acute treatment of concussion and are confident that we can thereby offer an improved medical care for our players. 

For more information

Iman Ziai – CFO                                                  
+46 - 733 99 23 17                                                                                            
E-mail: iman.ziai@polarcool.se

About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

PolarCool har tecknat avtal om ett (1) PolarCap® System med den tyska hockeyklubben Adler Mannheim, som spelar i Tysklands högsta divsion inom ishockey, DEL. Adler Mannheim kommer utvärdera PolarCap® System under resterande del av innevarande säsong. Adler Mannheim blir därmed referenslag i Tyskland och PolarCool bedömer att samarbetet medför en god potential till bredare etablering i Tyskland.

PolarCools VD Christian Strand kommenterar;

-        I vår ambition att etablera oss på flera av europeiska hockeymarknaderna är detta första avtal med en tysk klubb en milstolpe. Att de regerande tyska mästarna Adler Mannheim blir vår referensklubb i Tyskland visar att de tror på vår produkt PolarCap® system. Glädjande är också att de vill bistå oss i vårt arbete att få till stånd en central lösning, likt den i Svenska Hockeyligan, även för tyska ligan DEL.

PolarCools Erik Andersson kommenterar;

-        Arbetet med att först och främst etablera samarbete med ett antal referensklubbar i flertalet europiska hockeyligor fortsätter. Först ut i den tyska ligan (DEL) blev alltså mästarklubben Adler Mannheim där deras läkare, neurologen Oliver Lanczik, omgående önskade börja tillhandahålla detta till deras spelare.

Adler Mannheims neurolog, doktor Oliver  Lanczik;

-        Jag är tacksam för att Adler Mannheim som den första DEL-organisationen i Tyskland kan tillhandahålla PolarCap®-systemet till sina spelare. Förekomsten av hjärnskakningar uppfattas mer och mer i kontaktsporter medan de terapeutiska alternativen är något begränsade. Vi välkomnar därför PolarCap®-systemet som ett nytt lovande verktyg för akut behandling av hjärnskakning och är övertygade om att vi därmed kan erbjuda en förbättrad medicinsk vård för våra spelare.

r mer information

Iman Ziai - CFO                                        
+46 - 733 99 23 17                                                                              
E-mail: iman.ziai@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) has signed a cooperation agreement with Zurich SC Lions in the Swiss ice hockey league National League A, which is the top tier in the Swiss league system. Zurich SC Lions will evaluate PolarCap® System until the end of the current season. 

Zürich SC Lions will thus become a reference team in the Swiss league, in a market where PolarCool (publ) also has good hopes of developing the business. 

PolarCool"s Erik Andersson comments; 

- The fact that Dr. Gery Büsser, a very reputable doctor in this area, now chooses to include the use of PolarCap® System in his treatment procedure for concussions is gratifying. Especially as it shows that he regards the product positively, as well as the fact that PolarCool (publ) now has a reference team in the Swiss league NLA. 

For more information

Iman Ziai – CFO                                                  
+46 - 733 99 23 17                                                                                            
E-mail: iman.ziai@polarcool.se

About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

PolarCool AB (publ) har tecknat ett samarbetsavtal med Zürich SC Lions i schweiziska ishockeyligan National League A, som är landets högsta division inom ishockey. Zürich SC Lions kommer utvärdera PolarCap® System fram till slutet av innevarande säsong.

Zürich SC Lions blir därmed referenslag i den schweiziska ligan, på en marknad där PolarCool (publ) för övrigt har goda förhoppningar om att utveckla verksamheten.

PolarCools Erik Andersson kommenterar;

-          Att en, inom detta område, mycket välrenommerad läkare som Dr Gery Büsser nu väljer att inkludera användandet av PolarCap® System i sin behandlingsrutin för hjärnskakningar är glädjande. Framför allt då det visar att han ser positivt på produkten men också att PolarCool (publ) nu erhållit ett referenslag i den schweiziska ligan NLA.

r mer information

Iman Ziai - CFO                                        
+46 - 733 99 23 17                                                                              
E-mail: iman.ziai@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Styrelsen i PolarCool AB (publ) har den 23 oktober 2019 sagt upp anställningsavtalet med verkställande direktören Matz Johansson och arbetsbefriat Matz med omedelbar verkan.

Beslutet kommer efter att styrelsen kunnat konstatera att VD och styrelsen har olika syn på hur bolaget ska drivas.

Som tillförordnad VD har styrelsen i PolarCool AB (publ) tillsatt Christian Strand, som kommer närmast från uppdraget som Chief Operating Officer på BrainCool AB (publ).

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019.

r mer information

Mats Forsman – Styrelseordförande PolarCool AB (publ)                                      
+46 - 768 14 60 75                                                                             
E-mail: info@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Resultat i korthet 

Nyckeltal (tkr) 2019.07.01- 2018.07.01- 2019.01.01- 2018.01.01- 2018.01.01-
2019.09.30 2018.09.30 2019.09.30 2018.09.30 2018.12.31
Nettoomsättning 97 0 97 0 0
Summa rörelseintäkter 460 6 820 6 7
Resultat efter finansiella poster -1 362 -703 -4 143 -934 -2 202
Av- och nedskrivningar av materiella och -56 0 -98 0 -70
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 1 873 242 1 873 242 6 937
Resultat per aktie (kr) -0,51 -1,02 -1,54 -1,35 -2,77

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 

 •  PolarCool presenterar förbättrade resultat från pilotstudien med SHL och HockeyAllsvenskan till fördel för behandling med PolarCap® System. 
 •  Bolaget har levererat ut 2st vardera PolarCap® System till lagen i SHL, sammantaget 28 enheter, som nu använder dem såväl under matcher som träning. 
 •  PolarCool inleder samarbete med ThorenGruppen. 
 •  Matz Johansson anställs som ny VD i PolarCool. 
 •  PolarCool tecknar samarbetsavtal med ABCDx SA för diagnostikverktyget TBICheck™ på den nordiska marknaden. 
 •  PolarCool presenterar rapport från studien inom amerikansk fotboll. 

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool tidigarelägger publicering av delårsrapport för perioden januari - september 2019. Rapporten kommer att offentliggöras den 23 oktober 2019. Tidigare kommunicerat datum för publicering var den 25 oktober 2019. 

r mer information

Matz Johansson - VD PolarCool AB (publ)                                           
+46 - 731 - 45 14 93                                                                                         
E-post: matz.johansson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Iman Ziai, CFO på PolarCool AB (publ), har meddelat att han har sagt upp sig. PolarCool kommer påbörja sökningen efter en ny CFO.

r mer information

Matz Johansson - VD PolarCool AB (publ)                                           
+46 - 731 - 45 14 93                                                                                         
E-post: matz.johansson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool, ABCDx SA, and Lund University have submitted a joint application for EU grants through the Eurostars program. The application could generate up to 1 million Euro in EU grants for the consortium. Eurostars is an EU program which supports international innovative projects led by research and development performing small- and medium-sized enterprises (SMEs). The program has EUR 57 million annually available for co-financing the development of new products and technologies.

The consortium will develop and commercialize PolarTBICheck™, a portable cost-effective solution for early diagnosis and treatment of sports-related concussions. Given the positive existing evidence base for TBICheck™ and PolarCap® System, we are confident that the integration of both products will be an attractive and unique product for athletes and their medical directors.

More than 25 million people annually suffer from a concussion, of which 10 million visit the hospital for a CT examination while the other 15 million are not examined due to the high costs that associated with CT examinations. Particularly in sports medicine, concussions have become a major health problem that causes short- and long-term problems such as headaches, nausea, sound and light sensitivity, depression, and neurodegenerative diseases. Repeated sub-concussive head collisions can also lead to chronic brain damage such as Chronic Traumatic Encephalopathy (CTE).

Traumatic brain injury contributes to about one-third of all injury-related deaths and represents a significant financial burden ($ 76.5 billion in the United States alone). Cycling, American football, soccer, martial arts, rugby, and ice hockey are the sports where practitioners are most at risk of brain injury.

TBICheck™ is a new rapid blood finger point-of-care test for early diagnostic and decision process. The tool measures a panel of biomarkers in the blood. Within 15 minutes of taking a blood sample, TBICheck™ will provide a diagnostic result, with high precision, determining the risk of incurred brain injury. Within the healthcare sector, TBICheck™ can mean a large cost savings as many CT examinations can be avoided. Currently, the biomarker S100B is an established method for decision process concerning examinations of light and moderate head injuries (Scandinavian guidelines for initial management of minimal, mild and moderate head injuries in adults: an evidence and consensus-based update. Undén J, Ingebrigtsen T, Romner B). According to studies referred to by ABCDx, the combination H-FABP and GFAP has proven to be more effective than the established marker S100B.

TBICheck™ can potentially be used within sports, assisting medical staff in determining whether or not a concussion has occurred. It can also be used as a supplement to clinical diagnostics, as well as to evaluate whether a player needs to start rehabilitation or not. Within the military, where brain injury can incur far from the healthcare facilities, the product can be applied to evaluate whether an injured individual need to seek medical care or not.

In collaboration with the Swedish Hockey League (SHL) and HockeyAllsvenskan, PolarCool conducted a study during the past three seasons, wherein PolarCap® System has been evaluated for the treatment of concussion. The results show that cooling with PolarCap® System has been advantageous in the treatment of concussion. A total of 80 cases were reported in the study. The median time for return to play for the intervention group, treated with PolarCap® System, was 7 days and for those not treated 12 days. The results are statistically significant (p <?0.001). In addition, more players in the control group (12 of 51; 24%) were absent from games longer than 3 weeks, compared to the intervention group (2 of 29; 7%). These results are also statistically significant (p = 0.028).

At the latest board meeting, held on September 26, 2019, PolarCool decided to begin the development of a mobile application (APP) to be used primarily as support for the athlete during the rehabilitation amidst a mild traumatic brain injury (mTBI) and concussion-related diseases. The APP development is intended to be conducted in collaboration with an IT partner. Within the framework of the consortium, both ABCDx and PolarCool will develop mobile applications that will become integrated tools to act as important support for doctors and athletes in the diagnosis and treatment of mild traumatic brain injury (mTBI).

The consortium"s application has now passed an important milestone in step 2, the so-called "eligibility stage". The selection process is shown below. All applications that have passed the eligibility stage are currently being considered by an expert panel and within 4 months of submission, answers are expected to be announced to those who are awarded funds and selected as winners in Eurostars. Thus, towards the end of January 2020 PolarCool expects to be notified of the outcome.

The entire evaluation process is described in detail in this link: https://www.eurostars-eureka.eu/eurostars-process-evaluation

For more information

Matz Johansson – CEO PolarCool AB (publ)                                                 
+46 - 731 45 14 93                                                                                           
E-mail: matz.johansson@polarcool.se

About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

PolarCool, ABCDx och Lunds Universitet har tillsammans lämnat in en ansökan om EU-bidrag inom ramen för Eurostars. Ansökningen kan ge konsortiet upp till 1 miljon Euro i EU-bidrag. Eurostars är ett EU program som är inriktat mot högteknologiska små- och medelstora företag (så kallad SME). Programmet har årligen 57 miljoner Euro till sitt förfogande, för medfinansiering av utveckling av nya produkter och teknologier.

Konsortiet kommer att utveckla och kommersialisera PolarTBICheck™, en portabel kostnadseffektiv lösning för tidig diagnos och behandling av idrottsrelaterad hjärnskakning. Med hänsyn till det positiva befintliga evidensunderlaget avseende TBICheck™ och PolarCap® System, är vi övertygade om att integrationen av båda produkterna kommer att utgöra en attraktiv och unik produkt för idrottsläkare och idrottare.

Varje år drabbas mer än 25 miljoner människor av hjärnskakning, varav 10 miljoner besöker sjukhuset för en CT-röntgen, medan övriga 15 miljoner inte genomgår undersökningar grund av de höga kostnaderna som CT-röntgen medför. Särskilt inom idrottsmedicin har hjärnskakningar blivit ett betydande hälsoproblem som orsakar kort- och långvariga problem, som huvudvärk, illamående, ljud- och ljuskänslighet, depression och neurodegenerativa sjukdomar. Även upprepade huvudkollisioner kan leda till kronisk hjärnskada såsom kronisk traumatisk encefalopati (Chronic Traumatic Encephalopthy, CTE).

Traumatiska hjärnskador bidrar till ungefär en tredjedel av alla skaderelaterade dödsfall i skador och utgör en betydande ekonomisk börda (76,5 miljarder dollar enbart i USA). Cykling, amerikansk fotboll, fotboll, kampsport, rugby och ishockey är de sporter där utövarna löper högst risk för hjärnskada.

TBICheck™ är ett nytt diagnostikverktyg som via blodprov i fingret mäter mängden av en panel av biomarkörer i blodet. Inom 15 minuter efter att man tagit ett blodprov ger TBICheck™ ett diagnostiskt resultat med hög precision och kan ge utslag om risken för inträffad hjärnskada. Inom sjukvården kan TBICheck™ innebära en stor kostnadsbesparing då ett stort antal CT-undersökningar kan undvikas. Sedan tidigare är biomarkören S100B en etablerad vägvisare för handläggning av lätta och medelsvåra skallskador (Scandinavian guidelines for initial management of minimal, mild and moderate head injuries in adults: an evidence and consensus-based update. Undén J, Ingebrigtsen T, Romner B). Enligt studier som ABCDx refererar till har kombinationen H-FABP och GFAP visat sig vara effektivare än den etablerade markören S100B.

TBICheck™ kan potentiellt användas inom idrotten då den medicinskt ansvarige är osäker på om en hjärnskakning har förelegat, som ett komplement till klinisk diagnostik och för att värdera om en spelare behöver börja använda hjärntrappan eller inte. Inom det militära, där skador kan ske långt ifrån sjukvården, kan produkten tillämpas för att värdera om en skadad individ behöver uppsöka sjukvård eller inte.

PolarCool har i samarbete med Svenska Hockeyligan (SHL) och HockeyAllsvenskan bedrivit en studie under de tre senaste säsongerna, varvid PolarCap® System för behandling av hjärnskakning har utvärderats under tiden. Resultaten uppvisar att kylning med PolarCap® System har varit till fördel vid behandling av hjärnskakning. Totalt har 80 fall rapporterats i studien. Mediantiden för återgång till spel för de kylda spelarna var 7 dagar och för de som inte kylts 12 dagar. Resultaten är statistiskt säkerställda (p<?0,001). Dessutom var fler spelare i kontrollgruppen (12 av 51; 24 %) borta från spel längre än 3 veckor jämfört med den kylda interventionsgruppen (2 av 29; 7%). Även dessa resultat är statistiskt säkerställda (p=0,028).

PolarCool beslutade vid senaste styrelsemöte, 26 september, att påbörja utveckling av mobila applikationer (APP) för att i första hand användas som stöd för idrottaren vid rehabilitering av mild traumatisk hjärnskada (mTBI) och hjärnskakningsrelaterade sjukdomar. APP- utveckling är tänkt att ske i samarbete med en IT- partner. Inom ramen för konsortiet kommer både ABCDx och PolarCool utveckla mobila applikationer som ska utgöra integrerade verktyg till att bli viktiga stöd för läkare och idrottare vid diagnostik och behandling av mild traumatisk hjärnskada (mTBI).

Konsortiets ansökan har nu passerat en viktig milstolpe i steg 2, så kallat ”eligibility stage”. Nedan framgår urvalsprocessen. Samtliga ansökningar som passerat ”eligibility stage” behandlas i nuläget av en expertpanel och inom 4 månader från inlämning väntas svar meddelas för vilka som tilldelas medel och utses som vinnare i Eurostars, dvs mot slutet av januari 2020 får vi besked.

Hela utvärderingsprocessen beskrivs i detalj i denna länk: https://www.eurostars-eureka.eu/eurostars-process-evaluation

r mer information

Matz Johansson - VD PolarCool AB (publ)                                           
+46 - 731 - 45 14 93                                                                                         
E-post: matz.johansson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Reportern Pierre Eklund har för MedTech Magazine besökt IK Oskarshamn i samband med att klubben har infört PolarCap® System som en del i PolarCools avtal med Svenska Hockeyligan (SHL).  

Reportaget kan läsas i MedTech Magazine nr 3 år 2019, via bifogad fil, eller på PolarCools hemsida via nedan länk: 

https://www.polarcool.se/17/18/polarcap-system-in-media/ 

r mer information

Matz Johansson - VD PolarCool AB (publ)                                           
+46 - 731 - 45 14 93                                                                                         
E-post: matz.johansson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

MedTech Magazine har intevjuat PolarCools nya VD Matz Johansson. Läs intervjun gjord med reportern Erika Lindbom via länken nedan.  

https://www.medtechmagazine.se/article/view/680078/siktar_mot_marknaden 

r mer information

Matz Johansson - VD PolarCool AB (publ)                                           
+46 - 731 - 45 14 93                                                                                         
E-post: matz.johansson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCools Erik Andersson blir vägledare och bollplank för spelare som drabbas av hjärnskakning. Erik kommer finnas som stöd, för spelare, för att ha någon att vända sig till med eventuella frågor eller för att bara ha någon att prata med. Sico uppger att samarbetet med Erik inte berör hans engagemang i PolarCool, även om SICO ställer sig positiva till PolarCool. 

Mer info finns nedan: 

https://sico.nu/sico-far-en-ny-resurs-i-form-av-stod-for-spelare-vid-hjarnskakning/ 

UEFA meddelar den 1 oktober att organisationen har startat en kampanj för att öka medvetenhet om hjärnskakningar inom fotboll för spelare, läkare, tränare, domare och fans.  

Ämnet hjärnskakning togs upp inom UEFA efter flera högprofilerade fall som inträffade i UEFA: s främsta tävlingar .  

”Spelarnas hälsa är av yttersta vikt och jag tror starkt att de nuvarande bestämmelserna om hjärnskakning måste uppdateras för att skydda både spelarna och läkarna”, sa UEFA: s president Aleksander Ceferin i ett uttalande (https://www.voanews.com/science-health/soccer-leagues-player-unions-team-concussion-protocol).  

Mer info finns nedan: 

https://www.uefa.com/insideuefa/news/newsid=2625630.html 

r mer information

Matz Johansson - VD PolarCool AB (publ)                                           
+46 - 731 - 45 14 93                                                                                         
E-post: matz.johansson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool har i samarbete med Lunds Universitet/Region Skåne, Biomedicinskt Centrum i Lund samt Limhamn Griffins Sportklubb utfört en studie inom amerikansk fotboll med syfte att tillämpa medicinsk kylning, så kallad selektiv hjärnkylning, som behandlingsmetod vid upprepade slag mot huvudet. Studiens frågeställning är om tillämpning av kylning för interventionsgruppen leder till minskade hjärnskademarkörer än för kontrollgruppen som inte behandlas med kylning.

Bakgrunden till studien är att forskning visar att idrottare som utsätts för ett stort antal slag mot huvudet med tiden uppvisar liknande neurodegenerativ patologi som hjärnskakningsdrabbade individer. Med andra ord krävs det inte längre en hjärnskakning för att fara kan uppstå för hjärnans funktion. De repetitiva slagen påverkar bland annat blod-hjärnbarriären negativt enligt forskningen som ligger till grund för PolarCools studie.

Lagmedlemmar i Limhamn Griffins Sportklubbs seniorlag lämnade under perioden mars-maj 2018 prover för bestämning av vissa biomarkörer på hjärnskada (Tau, Nfl, GFAP, samt eventuell annan inflammationsmarkör), detta för att ha ett individuellt basalvärde. Under studiegången tillämpades hjärnkylning under cirka 45-60 minuter efter träning/match vid ett antal förutbestämda tillfällen, varpå blodprov togs från både interventions- och kontrollgrupp. Koncentrationen av biomarkörer för hjärnskada följdes upp bland båda studiegrupperna.

Resultaten uppvisade inte tillräcklig data beträffande markörerna GFAP och Nfl för att kunna avgöra effekten av kollisionerna samt huruvida medicinsk kylning påverkade biomarkörerna. PolarCool drar slutsatsen att forskningsunderlaget, det vill säga de idrottare som undersöktes, inte utsattes för tillräckligt stor mängd, eller tillräckligt kraftiga kollisioner för att generera markörer för hjärnskada. Därmed är anses data från GFAP och Nfl vara ofullständiga eller ej tillräckliga för att fastställa några resultat.

Markören IL-6 uppvisade intressanta resultat bland interventionsgruppen. Idrottarna uppvisade förhöjda nivåer av IL-6 och medicinsk kylning av interventionsgruppen visade reducerade nivåer av markören efter 1 timme. IL-6 nivån var nere på normal nivå efter 36 timmar. Dock framgick här en designmiss i studien, eftersom kontrollgruppen inte lämnade blodprov 1 timme efter matchen. Interventionsgruppen tog nytt blodprov efter att ha genomgått kylning under 1 timme. Med andra ord gick det ej att avgöra om interventionsgruppens minskning av markörer efter kylning var snabbare än kontrollgruppen, eller om minskningen är av ”naturlig karaktär” som även kontrollgruppen hypotetiskt hade uppvisat om de lämnat prover efter 1 timme.

PolarCool gör bedömningen att ytterligare en studie behövs för att undersöka om medicinsk kylning i samband med utövande av kontakt- eller kollisonssport har inverkan på markörer för hjärnskada. Därmed avser PolarCool genomföra en liknande, konfirmerande, studie inom boxning eller annan kampsport där betydligt mer frekventa slag mot huvudet bedöms förekomma.

Rapport från studien bifogas.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2019.

r mer information

Matz Johansson - VD PolarCool AB (publ)                                           
+46 - 731 - 45 14 93                                                                                         
E-post: matz.johansson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

At the latest board meeting, held on September 26, 2019, PolarCool AB (publ) decided to begin the development of mobile application (APP) to be used primarily as support for the athlete during the rehabilitation amidst a mild traumatic brain injury (mTBI) and concussion-related diseases. The APP development is intended to be conducted in collaboration with an IT partner.

PolarCool AB (publ) currently estimates that the APP development will not affect the company"s revenues for 2019 and 2020. The cost of developing the APP cannot be assessed today and is entirely dependent on the contract format with a potential IT partner. PolarCool AB (publ) has initiated preliminary investigations with a potential supplier. Furthermore, PolarCool believes that the APP development may have to be interrupted if the company cannot sign an agreement with an IT partner.

PolarCool AB (publ) has applied for a trademark for potential future solutions. The application for trademark registration was filed on September 22, 2019. The goods and services listed for the trademark applied for - PolarConcussion - are not something the company promises to develop.

In the next quarterly report, PolarCool AB (publ) will provide further information on the development of a mobile application (APP).

This information is information that PolarCool (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out herein, on September 30, 2019. 

For more information

Matz Johansson – CEO PolarCool AB (publ)                                                 
+46 - 731 45 14 93                                                                                           
E-mail: matz.johansson@polarcool.se

About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

PolarCool AB (publ) beslutade vid senaste styrelsemöte, 26 september 2019, att påbörja utveckling av mobila applikation (APP) för att i första hand användas som stöd för idrottaren vid rehabilitering av mild traumatisk hjärnskada (mTBI) och hjärnskakningsrelaterade sjukdomar. APP- utveckling är tänkt att ske i samarbete med en IT- partner.

PolarCool AB (publ) bedömer i dagsläget att APP- utveckling inte kommer påverka bolagets intäkter för 2019 och 2020. Kostnad för utveckling kan idag inte bedömas och är helt beroende av avtalsform med en eventuell IT- partner. PolarCool AB (publ) har inlett preliminära sonderingar med potentiell leverantör. Vidare bedömer bolaget att APP- utveckling kan behöva avbrytas om bolaget inte kan teckna avtal med en IT-partner.

PolarCool AB (publ) har ansökt om varumärke för eventuella framtida lösningar. Ansökan om varumärkesregistrering är ingiven den 22 september 2019. Varor och tjänster som anges för ansökt varumärke – PolarConcussion – är inte något bolaget ger löfte om att utveckla.

PolarCool AB (publ) kommer i nästa kvartalsrapport lämna ytterligare information om beslutad utveckling av mobila applikation (APP). 

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2019.

r mer information

Matz Johansson - VD PolarCool AB (publ)                                           
+46 - 731 - 45 14 93                                                                                         
E-post: matz.johansson@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Rasmus Kågström på HockeySverige.se har intervjuat Erik Andersson om hans kamp för att hjälpa idrottare som drabbats av hjärnskakning. Läs den intressanta intervjun på deras hemsida, via följande länk:

https://www.hockeysverige.se/2019/09/23/jag-brinner-for-att-vanda-den-har-utvecklingen 


r mer information

Iman Ziai – CFO                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB has entered into a partnership agreement with the Switzerland based company ABCDx SA for evaluation and potential sales rights in the Nordic region for TBICheck ™, a portable device for detection of mild traumatic brain injury. The partnership agreement provides the opportunity for PolarCool to obtain an exclusive distributor agreement for the sale of TBICheck ™ in the Nordic sports market, and a non-exclusive distributor agreement in the Nordic healthcare market. PolarCool could thereby widen its product portfolio with a unique offering that has good potential within sports medicine, and which extends to the health care sector.

The evaluation is not expected to increase PolarCool’s cost basis aside from the use of existing resources.

TBICheck ™ is a new rapid blood finger point-of-care test for early diagnostic and decision process. The tool measures a panel of biomarkers in the blood. Within 15 minutes of taking a blood sample, TBICheck ™ will provide a diagnostic result, with high precision, determining the risk of incurred brain injury.

The market segmentation of TBICheck ™ include sports medicine, military, emergency departments, pediatric departments, ambulance care and nursing homes.

In the healthcare sector, TBICheck ™ can mean a great cost saving as a large number of CT examinations can be avoided. Currently, the biomarker S100B is an established method for decision process concerning examinations of light and moderate head injuries (Scandinavian guidelines for initial management of minimal, mild and moderate head injuries in adults: an evidence and consensus-based update. Undén J, Ingebrigtsen T, Romner B)

According to studies that ABCDx refers to, the combination of H-FABP and GFAP has been shown to be more effective than the established marker S100B or GFAP alone.

TBICheck ™ can potentially be used within sports, assisting medical staff in determining whether or not a concussion has occurred. It can also be used as a supplement to clinical diagnostics, as well as to evaluate whether a player needs to start rehabilitation or not.

Within the military, where brain injury can incur far from the healthcare facilities, the product can be applied to evaluate whether an injured individual need to seek medical care or not.

Within the framework of the partnership, PolarCool and ABCDx will evaluate the market potential in the healthcare and sports market and develop a business plan that forms the basis of an exclusive distribution agreement in the Nordic region in the sport segment. By expanding the product portfolio with a diagnostic tool, PolarCool can present a unique customer offering that includes diagnostics as well as treatment of brain damage. PolarCool and ABCDx will in the next phase evaluate TBICheck ™ together with end users in the healthcare and sports market.

PolarCool"s CEO Iman Ziai comments;

-        The partnership agreement with ABCDx concerning the product TBICheck ™ has a great potential for growth and thus constitutes an important milestone in PolarCool"s short history. PolarCool has been given this opportunity based on the company"s interesting market situation with breakthroughs in the form of study results and partnership with the Swedish Hockey League.

PolarCool"s Scientific Advisor, Professor Niklas Marklund, comments;

-        H-FABP combined with GFAP are promising biomarkers to evaluate whether a brain injury has occurred, although further studies are needed to determine its benefit. The initial studies published to this date concerning the biomarkers and the product address the question of whether this panel of biomarkers can predict the presence of CT-positive findings or not, that is, if the test can be used to determine whether or not a patient needs to do CT examination. Such a test would be welcomed by the healthcare sector as CT examinations involve a cost, burden on existing resources, and an exposure of radiation to the patient.

Niklas Marklund comments further;

-        In the US, two biomarkers (GFAP and UCH-L1) have been registered as biomarkers to evaluate whether brain damage is present and to evaluate whether CT examination is indicated or not. In the Nordic region, S100B is currently used in several emergency departments to evaluate milder head trauma. In the current studies referred to by ABCDx, it appears that the combination of H-FABP and GFAP is probably even better than the individual biomarker, which could further enhance the diagnostic accuracy of head injuries and perhaps even concussions in sports.

ABCDx CEO, Pr Jean-Charles Sanchez comments further ;

-        We are very pleased to initiate this collaboration with PolarCool and Professor Marklund to enter the sport market in the Nordic countries. Our objective is to evaluate and confirm the performance of the selected panels of biomarkers for the detection of mild traumatic brain injury in sports. Mild TBI detection is today unfortunately very limited in sports, leading to many complications. TBICheck™ technology is definitely a way to answer to this unmet need, already highlighted by many national sport federations and the raising public concern and awareness.

For more information  

Iman Ziai – CEO PolarCool                    Prof. Jean-Charles Sanchez – CEO ABCDx
+46 - 733 -99 23 17                                 +41 22 545 12 89                      
E-mail: iman.ziai@polarcool.se               Email: jean-charles.sanchez@abcdx.ch 

About PolarCool AB (publ) 

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

About ABCDx SA 

ABCDx (Advanced Brain Companion Diagnostics) is a spin-off company from the University of Geneva and the Vall d"Hebron Institute of Research of Barcelona that discovers and develops diagnostic tools aiming at transforming care for patients with brain injuries. ABCDx’s devices help healthcare professionals in the triage, diagnosis and treatment decision process at the point-of-care for patients presenting potential brain injury such as stroke and trauma. PolarCool AB har ingått ett samarbetsavtal med det schweiziska bolaget ABCDx SA avseende utvärdering och potentiellt försäljningi Norden av produkten TBICheck™, en portabel anordning för detektering av mild traumatisk hjärnskada. Samarbetsavtalet medför möjligheten för PolarCool att erhålla ett exklusivt distributionsavtal avseende försäljning av TBICheck™ på den nordiska idrottsmarknaden samt ett icke-exklusivt distributionsavtal på den nordiska sjukvårdsmarknaden. PolarCool kan därmed bredda produktportföljen med ett unikt erbjudande som har god potential inom idrottsmedicin och som även sträcker sig till sjukvårdsmarknaden.

Utvärderingen bedöms inte kosta PolarCool mer än nyttjande av befintliga resurser.

TBICheck™ är ett nytt diagnostikverktyg som via finger blodprov mäter mängden av en panel av biomarkörer i blodet. Inom 15 minuter efter att man tagit ett blodprov ger TBICheck™ ett diagnostiskt resultat med hög precision och kan ge utslag om risken för inträffad hjärnskada.

Användningsområden för TBICheck™ innefattar idrottsmedicin, militären, akutmottagningar, pediatrisk vård, ambulansvård och vårdhem.

Inom sjukvården kan TBICheck™ innebära en stor kostnadsbesparing då ett stort antal CT-undersökningar kan undvikas. Sedan tidigare är biomarkören S100B en etablerad vägvisare för handläggning av lätta och medelsvåra skallskador (Scandinavian guidelines for initial management of minimal, mild and moderate head injuries in adults: an evidence and consensus-based update. Undén J, Ingebrigtsen T, Romner B)

Enligt studier som ABCDx refererar till har kombinationen H-FABP och GFAP visat sig vara effektivare än den etablerade markören S100B.

TBICheck™ kan potentiellt användas inom idrotten då den medicinskt ansvarige är osäker på om en hjärnskakning har förelegat, som ett komplement till klinisk diagnostik och för att värdera om en spelare behöver börja använda hjärntrappan eller inte.

Inom det militära, där skador kan ske långt ifrån sjukvården, kan produkten tillämpas för att värdera om en skadad individ behöver uppsöka sjukvård eller inte.

Inom ramen för samarbetet kommer PolarCool och ABCDx utvärdera marknadspotentialen inom sjukvård- och idrottsmarknaden och utveckla en affärsplan som ligger till grund för ett exklusivt distributionsavtal för den nordiska idrottsmarknaden. Genom att utöka produktportföljen med ett diagnostikverktyg kan PolarCool presentera ett unikt kunderbjudande som omfattas av såväl diagnostik som behandling av hjärnskador. PolarCool och ABCDx kommer i nästa skede att utvärdera TBICheck™ hos ett antal slutanvändare inom sjukvård- och idrottsmarknaden.

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;

-        Samarbetsavtalet med ABCDx avseende produkten TBICheck™ medför en stor potential för tillväxt och utgör således en viktig milstolpe i PolarCools korta historia. PolarCool har fått denna möjlighet utifrån bolagets intressanta marknadssituation med genombrott i form av studieresultat samt avtal med Svenska Hockeyligan.

PolarCools vetenskapliga rådgivare, professor Niklas Marklund, kommenterar;

-        H-FABP i kombination med GFAP är en lovande biomarkör för att värdera om en hjärnskada förelegat, även om ytterligare studier behövs för att faställa dess nytta. De initiala studierna som hittills publicerats kring biomarkörerna och produkten har utvärderat frågeställningen om denna panel av biomarkörer kan förutsäga förekomst av CT-positiva fynd eller inte, det vill säga att om testet kan användas för att avgöra om en patient behöver göra CT-undersökning eller inte. Ett sådant test skulle välkomnas av sjukvården då CT-undersökningar innebär en kostnad, belastning av befintliga resurser och en exponering av strålning för patienten.

Niklas Marklund kommenterar vidare;

-        I USA har två biomarkörer (GFAP och UCH-L1) registrerats som biomarkörer för att värdera om hjärnskada föreligger och för att värdera om CT-undersökning är indicerad eller inte, och i Norden används S100B i värdering av lättare skallskador på många akutmottagningar. I de aktuella studierna som ABCDx refererar till framkommer att kombinationen av H-FABP och GFAP troligen är ännu bättre än den enskilde biomarkören, vilket ytterligare kan skärpa diagnostiken av skallskador och kanske även hjärnskakningar inom idrotten.

ABCDx VD professor Jean-Charles Sanches kommenterar; 

-        Vi är mycket glada över att inleda detta samarbete med PolarCool och professor Marklund för att komma in på sportmarknaden i Norden. Vårt mål är att utvärdera och bekräfta prestandan hos de utvalda panelerna med biomarkörer för upptäckt av mild traumatisk hjärnskada (mTBI) inom idrotten. Förmågan att upptäcka mTBI är idag tyvärr mycket begränsad inom idrott, vilket leder till många komplikationer. TBICheck™ teknologin är definitivt ett sätt att dels svara på detta ouppfyllda behov som redan lyfts fram av många nationella idrottsförbund, dels öka allmänhetens medvetenhet. 


r mer information

Iman Ziai – VD PolarCool                       Prof. Jean-Charles Sanchez – VD ABCDx
+46 - 733 -99 23 17                                 +41 22 545 12 89                      
E-mail: iman.ziai@polarcool.se               Email: jean-charles.sanchez@abcdx.ch

Om PolarCool AB (publ) 

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om ABCDx

ABCDx (Advanced Brain Companion Diagnostics) är ett spin-off företag från universitetet i Genève och Vall d"Hebron Institute of Research i Barcelona som upptäcker och utvecklar diagnostiska verktyg med målsättningen att omvandla vården för patienter med hjärnskador. ABCDx produkter hjälper sjukvårdspersonal i processen för gallring, diagnos och behandling av patienter som drabbats av potentiell hjärnskada som stroke och trauma.PolarCool har i samarbete med Svenska Hockeyligan (SHL) och HockeyAllsvenskan bedrivit en studie under de tre senaste säsongerna, varvid PolarCap® System för behandling av hjärnskakning har utvärderats under tiden. Totalt har 12 lag medverkat i studien; interventionsgruppen har använt PolarCap® System och kontrollgruppen har utgjorts av spelare som inte fått behandling.

Syftet med den kliniska studien har varit att mäta symptomfrihet, för att följaktligen undersöka hur snabbt spelaren tar sig igenom den obligatoriska ”hjärntrappan” fram till återgång till spel. Hjärntrappan är en rehabiliteringsprocess med gradvis ökat aktivitet som varar i minst 6 dagar, där sista steget innebär fullt deltagande i träning eller match (så kallad Return To Play).

I april 2019 publicerade PolarCool resultat från dittills rapporterade fall i pilotstudien. Den 16 augusti offentliggjorde PolarCool att nyinkommen data ytterligare stärkte de preliminära resultaten som visade på signifikanta fördelar med kylning med PolarCap® System. Detta har medfört att ansvariga forskare ämnar göra en vetenskaplig publicering.

Nu har samtliga tillkommande data från föregående säsong erhållits och analyserats, och resultaten uppvisar med ännu större tydlighet att kylning med PolarCap® System har varit till fördel vid behandling av hjärnskakning. Totalt har 80 fall rapporterats i studien. Mediantiden för återgång till spel för de kylda spelarna var 7 dagar och för de som inte kylts 12 dagar. Resultaten är statistiskt säkerställda (p<0,001).

Dessutom var fler spelare i kontrollgruppen (12 av 51; 24 %) borta från spel längre än 3 veckor jämfört med den kylda interventionsgruppen (2 av 29; 7%). Även dessa resultat är statistiskt säkerställda (p=0,028).

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2019.

r mer information

Iman Ziai – VD                                                
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

In collaboration with the Swedish Hockey League (SHL) and HockeyAllsvenskan, PolarCool conducted a study during the past three seasons, wherein PolarCap® System has been evaluated for the treatment of concussion. A total of 12 teams participated in the study; the intervention group has used the PolarCap® System and the control group has consisted of players who have not received the treatment.

The purpose of the clinical study has been to measure symptom relief, in order to examine how quickly the player progresses through a mandatory rehab program until return to play. The program is a rehabilitation process with progressively increased activity that lasts for at least 6 days, where the last step involves full participation in training or match (so-called Return To Play).

In April 2019, PolarCool published results from, till then, reported cases in the pilot study. On August 16, PolarCool announced that additional obtained data further strengthened the preliminary results showing significant benefits of cooling with the PolarCap® System. This led to the principal investigator deciding on the intention to make a scientific publication.

Now all the additional data from the previous season have been obtained and analyzed, and the results show even more clearly that cooling with PolarCap® System has been advantageous in the treatment of concussion. A total of 80 cases were reported in the study. The median time for return to play for the intervention group, treated with PolarCap® System, was 7 days and for those not treated 12 days. The results are statistically significant (p <0.001).

In addition, more players in the control group (12 of 51; 24%) were absent from games longer than 3 weeks, compared to the intervention group (2 of 29; 7%). These results are also statistically significant (p = 0.028).

This information is information that PolarCool (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out herein, on September 6, 2019. 

For more information

Iman Ziai – CEO                                          
+46 - 733 -99 23 17                                                                              
E-mail: iman.ziai@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool"s Board of Directors has appointed Matz Johansson as new CEO. He succeeds Iman Ziai who will continue as CFO and head of Investor Relations.

PolarCool"s Chairman of the Board, Mats Forsman, comments;

-        The Board is very pleased to be able to appoint Matz Johansson as new CEO. Matz has a broad background, not the least from the medical device field, which is important to us. He is a respected leader and the right type of businessman to develop our offering to create strong relationships with both national and international customers. The Board has a long-term strategy for PolarCool and is determined to continue delivering on it.

Matz Johansson has had an extensive career with various managerial positions at leading companies within the medical device field and eHealth. Matz brings leadership experience and valuable medical device business expertise from his previous roles as General Manager, CEO, Sales Director and Sales Manager. He has built a solid business knowledge from international and Nordic companies, through work at General Electric, Siemens, Scanex Medical Systems, Opus Dental, CompuGroup Medical, and most recently at Doro.

Matz Johansson comments;

-        It is with great energy and inspiration that I take on the role of CEO of PolarCool AB (publ). I feel immense joy in having the opportunity to establish PolarCap® globally as the absolute best treatment method to counteract and alleviate injuries from sports concussions. The solutions offered by PolarCool will play a significant role in supporting long-term and safe participation in many different sports, for professionals and for amateurs. In a Swedish scientific study where concussed ice hockey players were treated with PolarCap®, the results backed by statistical significance showed that the players had better recovery and returned to play earlier, which is associated with reduced physical and mental distress. We look forward to generating additional clinical evidence in ongoing and planned studies in several sports. PolarCool"s direction for the future is now clear. Together with the world of sports, PolarCool will deliver on its agenda for growth and change to ensure that sports can be practiced safely and securely. Through this path we will create long-term values ??for our customers and shareholders, says Matz Johansson.

Iman Ziai, who has been acting CEO since 2018, has done a fantastic job in the past year by leading the company through an initial public offering on Spotlight Stock Market and then, along with colleagues and scientific advisors, reached extremely important milestones in completed and initiated studies. Through his care, PolarCool has become ready for the next phase on an exciting journey. The Board and Matz Johansson thank Iman for his valuable efforts and wish him good luck in his new operational role.

Iman Ziai comments;

-        It is with pleasure and confidence that I leave the reins to Matz Johansson. As a shareholder and Director of the Board, I am convinced that Matz is the right person to lead us on this growth journey that awaits PolarCool and its shareholders.

Matz Johansson will commence his role as CEO of PolarCool AB (publ) on September 16, 2019. Iman Ziai will then continue as CFO and head of Investor Relations.


For more information

Iman Ziai – CEO                                          
+46 - 733 -99 23 17                                                                              
E-mail: iman.ziai@polarcool.se


About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

PolarCool:s styrelse har utsett Matz Johansson till ny vd. Han efterträder Iman Ziai som kommer fortsätta i rollen som CFO och IR-ansvarig.

PolarCools styrelseordförande, Mats Forsman, kommenterar;

-        Styrelsen är mycket glad att kunna utse Matz Johansson till ny vd. Matz har en bred bakgrund inte minst inom det för oss viktiga området medicinteknik. Han är en respekterad ledare och rätt typ av affärsman till att utveckla vårt erbjudande för att skapa djupa relationer med såväl nationella och internationella kunder. Styrelsen har en långsiktig strategi för PolarCool och är fast besluten om att fortsätta leverera på den.

Matz Johansson har en omfattande karriär med olika chefspositioner på ledande företag inom medicinteknik och eHälsa. Matz tillför ledarerfarenhet och värdefull medicinteknisk affärskompetens från sina tidigare roller som General Manager, VD, försäljningsdirektör och försäljningschef. Han har byggt ett gediget affärskunnande från internationella och nordiska företag, genom arbete på General Electric, Siemens, Scanex Medical Systems, Opus Dental, CompuGroup Medical och senast på Doro.

Matz Johansson kommenterar;

-        Det är med stor energi och inspiration jag tar mig an uppgiften som vd för PolarCool AB (publ). Jag känner en oerhörd glädje över att få marknadsetablera PolarCap® globalt som den absolut främsta behandlingsmetoden till att motverka och lindra skador från hjärnskakningar inom idrotten. De lösningar som PolarCool erbjuder kommer fylla en särskild roll för att stödja en långsiktig och trygg idrottsutövning inom många olika sporter, både för professionella och amatörer. PolarCap® har i en svensk vetenskaplig studie med statistisk signifikans visat att ishockeyspelare med hjärnskakning får bättre återhämtning och kan återvända till spel tidigare, vilket anses vara förknippat med minskat långtgående fysiskt som psykiskt lidande. Vi ser fram emot att skapa ytterligare klinisk evidens i pågående och planerade studier inom flera sporter. PolarCools inriktning framåt är nu tydlig. Tillsammans med idrottsvärlden kommer PolarCool leverera tillväxt- och förändringsagenda för att idrott ska kunna utövas tryggt och säkert. Det är på den vägen vi kommer att skapa långsiktiga värden för våra kunder och ägare, säger Matz Johansson.

Iman Ziai, som har varit tillförordnad vd sedan 2018, har det senaste året gjort ett fantastiskt jobb genom att först drivit igenom en marknadsnotering på Spotlight Stock Market och därefter tillsammans med kollegor och vetenskapliga rådgivare nått oerhört viktiga milstolpar i avslutade och påbörjade studier. PolarCool har genom hans försorg blivit redo för nästa fas på en spännande resa. Styrelsen och Matz Johansson tackar Iman för hans värdefulla insats och önskar honom lycka till i sin nya operativa roll.

Iman Ziai kommenterar;

-        Det är med glädje och tillförsikt som jag lämnar över taktpinnen till Matz Johansson. Som delägare och styrelseledamot är jag övertygad om att Matz är rätt person för att driva igenom den tillväxtresa som väntar PolarCool och dess aktieägare.

Matz Johansson tillträder som VD för PolarCool AB (publ) den 16 september. Iman Ziai kommer då fortsätta i rollen som CFO och IR-ansvarig.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCap® System är en "kylhjälm" vars syfte är att genom kylning av huvud och hals sänka temperaturen i hjärnan och därmed minska effekterna av kraftiga huvudsmällar. Något som hittills dessutom visat sig förkorta  skaderehabiliteringstiden avsevärt för drabbade individer.

Tomas Sandlin, ansvarig för Thoren Business School och Tegs SK:s hockeygymnasium, kommenterar;

-          Det är ingen hemlighet att antalet hjärnskakningar ökat inom ishockeyn och för oss är det viktigt att ta hand om våra elever i alla avseenden, inte minst genom att aktivt engagera oss och arbeta tillsammans för att höja spelarnas säkerhet. Jag är övertygad om att fler klubbar kommer följa vårt exempel. 

Avtalet innebär också att ishockeyföreningen Tegs SK:s representationslag på senior- och juniorsidan kommer att kunna använda systemet.

Före detta elithockeyspelaren Erik Andersson med två SM-guld och med närmare 500 SHL-matcher på meritlistan tvingades själv avsluta hockeykarriären efter upprepade hjärnskakningar. I och med sitt engagemang i PolarCool ser Erik fram emot samarbetet för att höja spelarnas säkerhet.

-          Det är så klart glädjande att Thoren Business School i Umeå väljer att bli första skolan i Sverige att tillhanda PolarCap® System till sina hockeyelever. Jag ser detta som en naturlig del i vår ambition göra det säkrare för våra ungdomar att spela ishockey och både hoppas och tror att fler kommer att ta efter och på allvar visar att de jobbar aktivt med och mot problemen med huvudskador inom hockeyn, säger Erik Andersson.

Ordern har ett värde om knappt 0,1 MSEK.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool har i samarbete med Svenska Hockeyligan (SHL) och HockeyAllsvenskan bedrivit en studie under de tre senaste säsongerna, varvid PolarCap® System för behandling av hjärnskakning har utvärderats under tiden. Totalt har 12 lag medverkat i studien; interventionsgruppen har använt PolarCap® System och kontrollgruppen har utgjorts av spelare som inte fått behandling.

Syftet med den kliniska studien har varit att mäta symptomfrihet, för att följaktligen undersöka hur snabbt spelaren tar sig igenom den obligatoriska ”hjärntrappan” fram till återgång till spel. Hjärntrappan är en rehabiliteringsprocess med gradvis ökat aktivitet som varar i minst 6 dagar, där sista steget innebär fullt deltagande i träning eller match (så kallad Return To Play).

I april 2019 publicerade PolarCool resultat från dittills rapporterade fall i pilotstudien. Efter att ytterligare data inkommit från föregående säsong och preliminärt analyserats kan PolarCool idag meddela att det uppdaterade resultatet är så pass signifikant att ansvariga forskare ämnar göra en vetenskaplig publicering. Nyinkommen data stärker ytterligare de preliminära resultaten som visade på signifikanta fördelar med kylning. Resultaten kommer att presenteras i samband med att samtliga tillkommande data från föregående säsong erhållits och analyserats. En vetenskaplig artikel beräknas publiceras under första halvåret 2020.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

In collaboration with the Swedish Hockey League (SHL) and HockeyAllsvenskan, PolarCool conducted a study during the past three seasons, wherein PolarCap® System has been evaluated for the treatment of concussion. A total of 12 teams participated in the study; the intervention group has used the PolarCap® System and the control group has consisted of players who have not received the treatment.

The purpose of the clinical study has been to measure symptom relief, in order to examine how quickly the player progresses through a mandatory rehab program until return to play. The program is a rehabilitation process with progressively increased activity that lasts for at least 6 days, where the last step involves full participation in training or match (so-called Return To Play).

In April 2019, PolarCool published results from, till then, reported cases in the pilot study. As additional data has been received from the previous season and preliminarily analyzed, PolarCool can today announce that the updated result is so significant that the principal investigator of the study intends to make a scientific publication. The recently received data further strengthens the preliminary results that showed significant benefits of cooling. The complete results will be presented as soon as all the additional data from the previous season is obtained and analyzed. A scientific article is expected to be published in the first half of 2020. 

This information is information that PolarCool (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out herein, on August 16, 2019. 


For more information

Iman Ziai – CEO                                          
+46 - 733 -99 23 17                                                                              
E-mail: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Denna vecka har PolarCool påbörjat installation av PolarCap® System hos lagen i Svenska Hockeyligan (SHL), i enlighet med den order som erhölls och offentliggjordes i april 2019. De första lagen som besöktes var Växjö Lakers samt nykomlingarna i SHL, IK Oskarshamn. PolarCools representanter Erik Andersson och Eric Rennermalm kommer de närmaste veckorna besöka de 14 lagen för att installera och introducera produkten för spelare och ledning. Från och med augusti 2019 påbörjas den period om två säsonger där PolarCap® System ska tillämpas vid misstänkt eller diagnostiserad hjärnskakning, i syfte att etablera en standardiserad behandlingsmetod i SHL.

Som en del i en satsning på att bredda införsäljningen till ytterligare idrotter har PolarCool även besökt ett fotbollslag i Superettan. PolarCool kommer framgent lägga ytterligare fokus på att skapa acceptans inom fotboll.

Följ PolarCools resa på sociala medier via LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/33269840/admin/) och via Twitter (https://twitter.com/polarcoolab


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

This week PolarCool has started installing PolarCap® System among the teams in the Swedish Hockey League (SHL), in accordance with the order received and published in April 2019. The first teams visited were Växjö Lakers and the newcomers in SHL, IK Oskarshamn. PolarCool"s representatives Erik Andersson and Eric Rennermalm will visit the 14 teams in the coming weeks to install and introduce the product for players and management. Starting in August 2019 and lasting for two years, all teams in SHL will apply PolarCap® System in cases of suspected or diagnosed concussion, with the aim of establishing a standardized treatment method in SHL.

As part of a commitment to broaden sales to additional sports, PolarCool has also visited a football team in the second league, Superettan. Moving forward, PolarCool will further focus on creating acceptance within football.

Follow PolarCool’s journey on social media via LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/33269840/admin/) and via Twitter (https://twitter.com/polarcoolab


For more information

Iman Ziai – CEO                                          
+46 - 733 -99 23 17                                                                              
E-mail: iman.ziai@polarcool.se


About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

Nyckeltal (tkr) 2019.04.01- 2018.04.01- 2019.01.01- 2018.01.01- 2018.01.01-
2019.06.30 2018.06.30 2019.06.30 2018.06.30 2018.12.31
Nettoomsättning -0 -0 -0 -0 -0
Summa rörelseintäkter 360 0 360 0 7
Resultat efter finansiella poster -1 522 -197 -2 780 -230 -2 202
Av- och nedskrivningar av materiella och -24 0 -42 0 -70
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 3 858 31 3 858 31 6 937
Resultat per aktie (kr) -0,57 -63,17 -1,03 -73,74 -2,77

Väsentliga händelser under andra kvartalet 

 •  PolarCool presenterar statistiskt signifikanta resultat från hjärnskakningsstudien med PolarCap® System. 
 •  PolarCool erhåller genombrottsorder från Svenska Hockeyligan (SHL) avseende 28 st PolarCap® System, med leverans under tredje kvartalet 2019.  
 •  Bolaget genomför sammanläggning av aktier med villkoren 1:16 
 •  En etablering i Storbritannien och Irland inleds i samarbete med Nisus Medical Ltd 
 •  Bolagets Advisory Network utökas med Dr Mohammad Fazel.  
 •  Organisationen förstärks med en Quality Assurance Manager 

r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool tidigarelägger publicering av delårsrapport för perioden januari - juni 2019. Rapporten kommer att offentliggöras den 24 juli 2019. Tidigare kommunicerat datum för publicering var den 26 juli 2019.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCools styrelseordförande, Mats Forsman, förlänger det lock-up avtal om 12 månader som ingicks i september 2019. Lock-up avtalet innebär att Mats Forsman förbinder sig att inte utan skriftligt medgivande från PolarCool avyttra eller pantsätta mer än 10 procent av sitt sammanlagda innehav av aktier eller aktierelaterade värdepapper i PolarCool AB (publ). Avtalet sträcker sig till 31 december 2020.

Även bolagets VD, Iman Ziai, förlänger tidigare ingånget avtal som därmed sträcker sig till 31 december 2020.

Mats Forsmans innehav (inklusive innehav via bolag) uppgår till 8 697 stycken aktier, motsvarande 0,3 % av PolarCools aktier och röster.

Iman Ziais innehav (inklusive innehav via kapitalförsäkring) uppgår till 32 789 stycken aktier, motsvarande 1,22 % av PolarCools aktier och röster.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) har inlett ett samarbete med Nisus Medical Ltd avseende marknadsetablering i Storbritannien och Irland.

Nisus Medical Ltd specialiserar sig på att hjälpa internationella tillverkare introducera innovativa medicintekniska produkter i Storbritannien och Irland.

Nisus Medical Ltd, representerande PolarCool AB (publ) som introducerar PolarCap® System i Storbritannien och Irland, fortsätter att göra betydande framsteg mot att inleda produktutvärdering inom Rugby Football Union, landslag och regionala klubbar. Sedan samarbetet inleddes har Nisus Medical ökat medvetenheten om PolarCap® System, om hjärnskakningsrehabilitering samt nätverkat med många av de viktigaste aktörerna på marknaden- från idrottsforskare, ledande sjukgymnaster och medicinska konsulter inom hjärntrauma, till chefer, medicinska direktörer och lagtränare och coacher. Nisus Medical och PolarCool är övertygade om att nästa fas i introduktionen på marknaden kommer att bli fullskaliga utvärderingar under 2019 med det primära målet att replikera de positiva resultaten och erfarenheterna från den banbrytande pilotstudien med Svenska Hockeyligan (SHL).

För att bana väg för ytterligare etablering med PolarCap® System- efter framgångsrika utvärderingar inom Rugby Football Union- har Nisus Medical nätverkat med och inlett dialog med intressenter i Premier League och Championship Football, FA, UEFA, Formula 1, Rugby League samt inom basket och ridsport.

Följ Nisus Medicals väg framåt med PolarCap® via LinkedIn och Twitter (www.twitter.com/nisusmedical) samt via hemsidan (www.nisusmedical.com).


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om Nisus                                                                                                                             

Nisus Medical Ltd. (Storbritannien och Irland) specialiserar sig på att hjälpa internationella tillverkare introducera innovativa medicintekniska produkter i Storbritannien och Irish Medical NHS och Private Healthcare. Våra kompetensområden är innovativa medicintekniska produkter inom onkologi, termoterapi och diagnostik.

Nisus Medical grundades 2010 av regissörerna Scott McGovern & Benjamin Allen och vårt team har över 20 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring inom hälso-och sjukvård, som tidigare arbetat i globala företag som Johnson & Johnson, Baxter Healthcare, Hospira, ICU Medical och Pfizer.

PolarCool AB (publ) has started a collaboration with Nisus Medical Ltd regarding market establishment in the UK and Ireland.

Nisus Medical Ltd, operating in the UK and Ireland, specializes in helping international manufacturers introduce innovative medical devices in the UK and Ireland.

Nisus Medical Ltd representing PolarCool AB (publ) introducing PolarCap® System into the UK and Ireland continue to make significant progress toward product evaluation with Rugby Football Union, National and Regional teams. Since commencing activities, Nisus Medical have raised awareness of the PolarCap® System, concussion rehabilitation, and connected with many of the key players in the market - from team Sports Scientists, lead physiotherapists, brain and head injury medical consultants to Chief Executives, Medical Directorate and Lead coaches. Nisus Medical and PolarCool are confident that the next phase of introduction to UK and Ireland will be full evaluations on first team players in 2019 with the core aim of replicating the beneficial results as seen in the Swedish Hockey League groundbreaking study. 

To pave the way for future PolarCap® uptake following successful evaluations in RFU, Nisus Medical also have connected with lead stakeholders in Premiership and Championship Football, The FA, UEFA, Horse Racing leads, Formula 1 Motorsport, Rugby League and UK basketball. 

Follow Nisus Medical’s progress with PolarCap® System through LinkedIn and Twitter (www.twitter.com/nisusmedical) as well as on their website (www.nisusmedical.com).


For more information

Iman Ziai – CEO                                          
+46 - 733 -99 23 17                                                                              
E-mail: iman.ziai@polarcool.se


About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

About Nisus                                                                                                                          

Nisus Medical Ltd. (UK and Ireland) specialize in assisting international manufacturers introduce innovative medical devices into the United Kingdom and Irish Medical NHS and Private Healthcare markets. Our areas of expertise are innovative medical devices within oncology, thermotherapy & diagnostics. 

Nisus Medical was founded in 2010 by Directors, Scott McGovern & Benjamin Allen and our team has over 20 years’ experience in Healthcare sales and marketing having previously worked in global companies such as Johnson & Johnson, Baxter Healthcare, Hospira, ICU Medical and Pfizer.     

PolarCool har förstärkt organisationen med en Quality Assurance Manager samt en Account Manager.

Som Quality Assurance Manager (QA) tillträder Johan Ralf med 15 års erfarenhet inom medicinteknisk utrustning och läkemedelstillverkning, senast från Baxter. Johan har hög kompetens inom kvalitetsledningsarbete utifrån aspekterna Quality Assurance, Quality Control (QC), Corrective and Preventive Action (CAPA) och Good Documentation Practice (GDP). PolarCools måsättning är att etablera ett eget Quality Management System (QMS), erhålla ISO certifiering, samt erhålla EC certifikat för att framgent ha möjligheten att bredda produktportföljen i eget regi.

Eric Rennermalm tillträder den nordiska direktförsäljningsstyrkan i rollen som Account Manager Syd, med ansvar för södra Sverige och Danmark. Eric har god erfarenhet från försäljning till konsument samt en passion för behandlingsområdet som PolarCool är verksam inom. Eric blir del av säljstyrkan i Norden som genom direktförsäljning ska etablera en bred bas med installerade PolarCap® System.

Sedan tidigare är Erik Andersson, före detta professionell ishockeyspelare med erfarenhet från bland andra Skellefteå AIK och Malmö Redhawks, verksam som affärsområdesansvarig för ishockey med parallellt ansvar som Account Manager Nord.

Inom närmaste halvåret ämnar PolarCool förstärka säljorganisationen med dels en affärsomårdesansvarig för kampsport och dels en Account Manager med ansvar för mellersta Sverige och Stockholm.

PolarCools VD, Iman Ziai, kommenterar;

-Bolaget har tidigare kommunicerat att försäljningen ska initieras under andra halvåret 2019. Vi förbereder nu organisationen för att uppnå dels detta mål och dels vår övergripande säljplan för de närmaste 3 åren. För att uppnå vår vision- att PolarCap® System ska tillämpas som standardbehandling vid hjärntrauma inom idrott och fritidsaktiviteter- etablerar vi en sälj- och marknadsorganisationen som kan ta oss till mål, samt en intern stödorganisation som hanterar bland annat regulatoriska aspekter.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) gör ytterligare en värdefull rekrytering när Dr Fazel Mohammad går med i bolagets rådgivande nätverk (Advisory Network). Dr Fazel är en ledande forskare inom hypotermi och hans erfarenheter kommer bidra till att PolarCools kliniska och vetenskapliga verksamhet förstärks. Vid sidan av bolagets vetenskapliga rådgivare, professor emeritus Yelverton Tegner och professor Niklas Marklund, utgör Advisory Network en viktig kunskapskälla för PolarCool. PolarCools ambition är att utbyta erfarenheter och kunskap med bolagets Advisory Network, samt därigenom sprida kännedom om bolagets produkter.  

Dr Fazels erfarenhet från akademin och industrin varierar från forskning inom biomedicinsk teknik till translationell diagnostik samt hypo- och hypertermi behandlingstillämpningar i värme- och temperaturrelaterade processer i levande vävnader och hur de kan tillämpas vid utformningen av terapeutiska anordningar. Dr Fazel tog doktorsexamen i medicinsk biofysik från Western University, Kanada. Hans publikationer inkluderar konferenspapper (40), tidskriftsartiklar (16) och amerikanska patentansökningar (2).

Under och efter doktorandstudierna har han fått flera internationella och kanadensiska utmärkelser från National Science and Engineering Research Council of Canada (NSERC), John P. Robarts Award för Innovativ Medicinsk Forskning och HAYASHI-utmärkelse för den bästa forskningen inom terapeutisk och temperaturhantering. Hans doktorand- och postdoktorala forskning berörde utvecklingen av en innovativ metod för selektiv hjärnkylning som kan användas till patienter som drabbats av hjärntrauma.

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;

-          Dr Fazels kunskap inom hypotermi är oerhört värdefullt för PolarCool och hans passion för ämnesområdet hjärnkylning utgör en viktig källa för kunskap och utveckling inom bolaget. Det är med glädje och stolthet vi välkomnar Dr Fazel till PolarCool.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) has started a collaboration with Nisus Medical Ltd regarding market establishment in the UK and Ireland, PolarCool"s first investment in a larger market. The entry into the UK begins with a focus on rugby, the intention being to extend the presence to other sports in the long run.

Nisus Medical Ltd, operating in the UK and Ireland, specializes in helping international manufacturers introduce innovative medical devices in the UK and Ireland (Medical NHS and Private Healthcare). Nisus Medical was founded in 2010 and they have over 20 years of experience in sales and marketing in healthcare from companies such as Johnson & Johnson, Baxter Healthcare, and Pfizer.

Concussions in rugby are a serious problem and the need is great for innovative equipment to mitigate its serious health consequences. In addition, rugby clubs are expected to be able to use the PolarCap® System in cases of repetitive head impact that clearly have been proven to have neurodegenerative consequences. Rugby, together with football, are the largest sports in the UK and Ireland with about 2.3 million practitioners at junior and senior level.

£1billion (GBP) is traded in the national teams and the highest competition series in Great Britain and Ireland which is the 6 Nations championship. 

Together, Nisus Medical and PolarCool will work, in the main, with the national and regional professional teams of Rugby Union and League, along with schools and universities, which constitute an extensive market, as well as most other rugby organizations and clubs throughout the region.

Nisus Medical see great potential of uptake and sales of the PolarCap® System and consider the potential profitability to be high. By entering the UK and Ireland, PolarCool estimates a large increase of installed systems and revenues during the period 2020-2021, considering that the number of teams in just the top tier bracket is estimated to be more than 80.

Rugby in the UK and Ireland

Number of registered senior players in the UK and Ireland, according to Nisus survey, amounts to approximately 700,000.

In England, the number of active practitioners, including children and adolescents, amounts to 2 million, of which one quarter are ladies/girls. Officially there are 1809 rugby clubs in England, not including schools/universities.

In Scotland, the number of active players, including junior level, amounts to 39,000. The number of rugby clubs, not including schools/universities, amounts to 251.

In Wales there are about 50,000 registered players and officially 250 rugby clubs, not including schools/universities.


For more information

Iman Ziai – CEO                                          
+46 - 733 -99 23 17                                                                              
E-mail: iman.ziai@polarcool.se


About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

PolarCool AB (publ) har inlett ett samarbete med Nisus Medical Ltd avseende marknadsetablering i Storbritannien och Irland, vilket blir PolarCools första satsning på en större marknad. Inträdet i Storbritannien inleds med fokus på rugby, avsikten är att i förlängningen bredda närvaron till övriga idrottsgrenar.

Nisus Medical Ltd, verksam inom Storbritannien och Irland, specialiserar sig på att hjälpa internationella tillverkare introducera innovativa medicintekniska produkter i Storbritannien och Irland (via bland andra Medical NHS och Private Healthcare). Nisus Medical grundades 2010 och ägarna har över 20 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring inom hälso-och sjukvård ifrån företag som Johnson & Johnson, Baxter Healthcare och Pfizer.

Hjärnskakningar inom rugbyn i Storbritannien är ett allvarligt problem och behovet är stort av innovativ utrustning för att mildra dess allvarliga konsekvenser. Därtill förväntas rugbyklubbarna kunna nyttja PolarCap® System i fall av repetitiva slag som tydligt visat sig ha sneurologiska konsekvenser. Rugbyn är tillsammans med fotboll de största idrottsgrenarna i Storbritanninen och Irland med cirka 2,3 miljoner utövare på junior och seniornivå.

Enbart inom landslagen och de högsta tävlingsserierna i Storbrittanien och Irland omsätts cirka 1 miljard pund (GBP).

Tillsammans kommer Nisus Medical och PolarCool arbeta dels gentemot de professionella lagen i Rugby League och Rugby Union, dels skolor och universitet vilka utgör en bred och omfattande marknad, och därtill flertalet andra rugbyorganisationer och klubbar runtom regionen.

Nisus ser stor potential i PolarCap® System och understryker att de bedömer den potentiella lönsamheten vara mycket god. Genom inträdet i Storbritannien och Irland beräknar PolarCool avsevärt öka antalet installerade system och intäkter under perioden 2020-2021, då det finns fler än 80 lag enbart i den mest mogna kundkategorin- landslag och högsta tävlingsserier.

Rugby i Storbritannien och Irland

Antal registrerade seniorspelare i Storbritannien och Irland, enligt Nisus kartläggning, uppgår till cirka 700 000.

I England uppgår antalet aktiva utövare, inklusive barn och ungdomar, till 2 miljoner varav en fjärdedel är damer/tjejer. Officiellt finns i England 1809 st rugbyklubbar, ej inräknat skolor/universitet.

I skottland uppgår antalet aktiva spelare, inklusive barn och ungdomar, till 39 000. Antalet rugbyklubbar, ej inräknat skolor/universitet, uppgår till 251.

I Wales finns cirka 50 000 registrerade spelare och officiellt 250 rugbyklubbar, ej inräknat skolor/universitet.

I Irland finns 153 000 registrerade spelare och 221 rugbyklubbar, ej inräknat skolor/universitet.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB will be trade under its new ISIN-code with effect from May 7, 2019 due to a reverse split. Last day of trading before the reverse split is May 6, 2019.

Referring to the press release from PolarCool AB April 26, 2019, the company will carry out a reverse split in relations 1:16. The share will be traded under new ISIN code with effect from May 7, 2019. The orderbook-ID will not change. 

Information about the reverse split:
Short name (unchanged): POLAR
Terms: 1 new share for 16 old shares, (1:16)
Current ISIN-code: SE0011670025

New ISIN-code: SE0012570422
Last day of trading with current ISIN-code: May 6, 2019
First day of trading with new ISIN-code: May 7 2019
Orderbook-ID (unchanged):
4RX3
Number of shares after the split: 2 689 912
New Par Value: 0,22 SEK

Stockholm April 26, 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com Ordinarie bolagsstämman i PolarCool beslutade den 19 mars 2019 om sammanläggning av aktier 1:16, innebärande att sexton (16) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. För att möjliggöra sammanläggningen beslutades även om ändring av bolagsordningens gränser för lägsta och högsta antal aktier. Beslut om sammanläggning och ändring av bolagsordningen har registrerats av Bolagsverket och PolarCools styrelse har beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara onsdagen den 8 maj 2019.

• Sista dagen för handel i PolarCools aktie innan sammanläggningen är måndagen den 6 maj 2019

• Första dag för handel i PolarCools aktie efter sammanläggning är tisdagen den 7 maj 2019, vilket innebär att aktiekursen från och med den 7 maj 2019 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen

• Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen

Till följd av sammanläggningen kommer PolarCools aktie att byta ISIN-kod. Från och med tisdagen den 7 maj 2019 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0012570422.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 43 038 592 till 2 689 912 aktier med ett kvotvärde om 0,22 SEK per aktie.

Bolagets aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till sitt innehav på avstämningsdagen den 8 maj 2019. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med sexton kommer att avrundas uppåt utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägaren. 


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Resultat i korthet 

Nyckeltal (tkr) 2019.01.01- 2018.01.01- 2018.01.01-
2019.03.31 2018.03.31 2018.12.31
Nettoomsättning 0 0 0
Summa rörelseintäkter 0 0 7
Resultat efter finansiella poster -1 258 -33 -2 202
Av- och nedskrivningar av materiella och -18 0 -70
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 5 026 82 6 937
Resultat per aktie (kr) -0,03 -0,66 -0,17


Väsentliga händelser under första kvartalet
 

 •  PolarCool påbörjar etablering i Schweiz med fokus på ishockey, där bolaget presenterat PolarCap® System för ett antal lag i den högsta ligan i landet.
 •  Professor emeritus Yelverton Tegner, som forskat kring hjärnskakningar sedan 1970-talet, går in som Scientific Advisor i PolarCool.
 •  Professor Niklas Marklund, ledande forskare inom forskningsfältet traumatiska hjärnskador, går in som Scientific Advisor i PolarCool.
 •  PolarCool startar utvärdering av kylning som behandlingsmetod för postkommotionellt syndrom.
 •  Bolaget erhåller order från Skellefteå AIK avseende 1 PolarCap® System.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång 

 •  PolarCool presenterar statistiskt signifikanta resultat från hjärnskakningsstudien med PolarCap® System.
 •  Samarbete med Modo Hockey i HockeyAllsvenskan avseende utvärdering av PolarCap® System.
 •  PolarCool erhåller genombrottsorder från Svenska Hockeyligan (SHL) avseende 28 st PolarCap® System, med leverans under tredje kvartalet 2019.

r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB receives an order from the Swedish Hockey League (Svenska Hockeyligan AB, SHL) which entails that all 14 SHL teams lease two PolarCap® System each, a total of 28. The order value is 1 MSEK. The intent is to establish a standardized treatment method to reduce brain damage subsequent of concussions and repetitive head impacts. The medical teams will monitor the two-year evaluation and the results will continue to be systematically documented, with a focus on measuring symptom relief.

During the last two seasons, 12 teams in SHL and HockeyAllsvenskan have participated in a clinical study with PolarCap®, which shows that treated players have returned to play 33% sooner than the control group, a statistically significant effect. PolarCap® treatment is applied immediately following a suspected or diagnosed concussion.

The order from SHL includes lease of 28 PolarCap® Systems for 24 months. Each team will have access to two systems in order to be able to treat players in both home and away teams. In addition to the cooling unit, a starter kit is included with consumables in the form of cooling caps, insulation and coolant. The consumables are expected to generate additional revenues for PolarCool during the contract period.

During the second half of 2018 and in the beginning of 2019, PolarCool worked closely with the teams in SHL to educate players, leaders and others in the organizations about the benefits of PolarCap® System to reduce and alleviate brain damage in the field of ice hockey. A standardized and homogeneous application of the method creates good premises for optimizing the results of the cooling treatment.

Swedish Hockey League’s Sports Director, Johan Hemlin, comments;

- From SHL"s side, we look forward to a continued evaluation of cooling as a treatment method for concussions, as part of our work to improve overall player safety in SHL.

The Secretary General of the Swedish Ice Hockey Players Association (SICO), Erik Zachrisson, comments;

- Since the start of this project, SICO has been curious about this new treatment method for concussions that is likely to reduce symptoms and have positive effects on rehabilitation for our members. With the addition of the recently announced evidence, it feels very good that we, together with SHL, take this step as part of our active work to improve player safety in SHL. This becomes an important piece of the puzzle during rehabilitation, while the most important thing is still to prevent these injuries from occurring. Hopefully, this continued evaluation will only confirm what has already been announced.

PolarCool"s CEO Iman Ziai comments;

- The collaboration with SHL including all these ice hockey teams enables long-term and solid evaluation of the PolarCap® System.

- The agreement with SHL and the results of the clinical study provide an excellent basis for our continued expansion in international ice hockey as well as in other sports. There is already an interest in PolarCap® System from the sports organizations abroad that we have engaged in dialogue with. The plan is to implement and standardize cooling treatment with PolarCap® in all sports and leisure activities where brain trauma and brain damage can occur. Consequently, the agreement with SHL is a big step forward.

This information is information that PolarCool (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out herein, on April 23, 2019. 


For more information

Iman Ziai – CEO                                          
+46 - 733 -99 23 17                                                                              
E-mail: iman.ziai@polarcool.se


About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

PolarCool AB erhåller order av Svenska Hockeyligan AB (SHL) och sluter avtal att samtliga 14 SHL-lag hyr två PolarCap® System var, totalt 28 st. Ordervärdet är 1 MSEK. Syftet är att etablera en standardiserad behandlingsmetod för att reducera skadorna vid hjärnskakningar och smällar mot huvudet. Löpande uppföljning kommer att äga rum och resultaten kommer även fortsättningsvis att systematiskt dokumenteras, med fokus på att mäta symptomutveckling.

Under de två senaste säsongerna har 12 lag i SHL och HockeyAllsvenskan medverkat i en klinisk studie med PolarCap®, som visar att kylbehandlade spelare har återkommit i spel 33 % snabbare än spelare som inte fått behandling, en statistiskt signifikant effekt. PolarCap® tillämpas i direkt anslutning till misstänkt eller diagnostiserad hjärnskakning.

Ordern från SHL innefattar uthyrning av 28 st PolarCap® System under 24 månader. Varje lag kommer att ha tillgång till två system för att kunna behandla spelare i både hemma- och bortalag. Utöver kylsystemet ingår ett startpaket med förbrukningsartiklar i form av kylmössor, isolering och kylmedium. Förbrukningsartiklarna beräknas generera ytterligare intäkter för PolarCool under avtalsperioden.  

PolarCool har under det andra halvåret 2018 och inledningen av 2019, haft ett nära samarbete med klubbarna i SHL för att utbilda spelare, ledare och övriga i organisationen om fördelarna med PolarCap® System för att minska och lindra hjärnskadorna inom ishockeyn. En standardiserad och homogen tillämpning av metoden skapar goda premisser för att optimera resultaten av kylbehandlingen.

Svenska Hockeyligans Sportchef Johan Hemlin kommenterar;

-          Från SHLs sida ser vi fram emot en fortsatt studie av kylning som behandlingsmetod för hjärnskakningar som en del i vårt arbete för att förbättra spelarnas säkerhet i SHL.

Svensk Ishockeys Centralorganisations (SICO) generalsekreterare Erik Zachrisson kommentererar;

-          SICO har sedan starten av detta projekt varit nyfikna på denna nya behandlingsmetod för hjärnskakningar som sannolikt kan minska symptom och ha positiva effekter vid rehabilitering för våra medlemmar. Med den evidens som nu tillkommit känns det därför väldigt bra att vi tillsammans med SHL tar detta steg som en del i vårt aktiva arbete att förbättra spelarnas säkerhet i SHL, som blir en pusselbit vid rehabilitering, då det viktigaste i arbetet fortfarande är att förbygga så dessa skador inte uppstår. Förhoppningsvis kommer denna fortsatta utvärdering bara bekräfta det som redan framkommit hittills.

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;

-          Samarbetet med SHL med alla dessa ishockeylag, möjliggör långsiktiga och gedigna utvärderingar av PolarCap® System.

-          Avtalet med SHL och resultaten från den kliniska studien utgör en utmärkt grund för vår fortsatta expansion inom internationell ishockey såväl som inom övriga idrotter. Det finns redan intresse för PolarCap® System bland idrottsorganisationer i utlandet som vi för dialog med. Planen är att implementera och standardisera kylbehandling med PolarCap® i alla idrotts- och fritidsverksamheter där hjärnskador kan uppstå. Följaktligen är avtalet med SHL ett stort steg framåt.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2019.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Modo Hockey har sedan början av mars, i samband med att damspelare och ledare ur damlagets organisation uttrycklingen efterfrågade PolarCap® System, utvärderat systemet på Fjällräven Center i Örnsköldsvik.

Ordern består av en initial testperiod som sträcker sig fram till augusti. Efter testperioden får Modo möjlighet att teckna avtal som löper 2 alternativt 3 år.

Under de senaste två säsongerna har flera lag i SHL och HockeyAllsvenskan utvärderat PolarCap® System och samtidigt dokumenterat effekterna. Modo har inte deltagit i studien, men blir första lag i HockeyAllsvenskan som placerar en order på PolarCap® System i syfte att erbjuda spelarna i organisationen kylning för att lindra skadorna vid hjärnskakningar och kraftigare smällar mot huvudet.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System.

The clinical pilot study with PolarCap® System as treatment method for concussion in ice hockey, has now been analyzed in collaboration with the Department of Mathematics at Umeå University and the company"s scientific advisors, Professor Emeritus Yelverton Tegner and Professor Niklas Marklund.

In total, 52 cases have been reported so far in the study, and the results, which are statistically significant, show that players treated with PolarCap® return to play 33% earlier than players who have not received treatment.

-          These interesting results will culminate in a scientific publication from Lund University. We will also present the results for the elite ice hockey organizations in the upcoming period, announces CEO Iman Ziai.

The study has been conducted during three seasons, in collaboration with the Swedish Hockey League (SHL) and HockeyAllsvenskan, wherein PolarCap® System has been evaluated for the treatment of concussion.

A total of 12 teams have participated in the study; The intervention group has used PolarCap® System and the control group has consisted of players who have not received the treatment.

The purpose of the clinical study has been to measure symptom relief, in order to examine how quickly the player progresses through a mandatory rehab program until return to play. The program is a rehabilitation process with progressively increased activity that lasts for at least 6 days, where the last step involves full participation in training or match (so-called Return To Play).

The median time for return to play for the intervention group, treated with PolarCap® System, was 7 days and for those not treated 10.5 days. The results are statistically significant (p = 0.038).

In addition, more players in the control group (3 out of 16; 19%) were absent from games longer than 3 weeks, compared to the intervention group (2 out of 25; 8%). However, this data is small, and the results cannot therefore be statistically confirmed.

Overall, the results show that early cooling as an acute treatment method for concussions in this study has had positive effects.

 

This information is information that PolarCool (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out herein, on April 8, 2019. 


For more information

Iman Ziai – VD                                         
+46 - 733 -99 23 17                                                                              
E-mail: iman.ziai@polarcool.se


About PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) is a medical device company that develops, markets, and sells products for sports medicine. The company focuses on treatment of concussive and sub-concussive brain injury with the portable cooling device PolarCap® System. PolarCool AB (publ) is based in Lund, Sweden, and its shares are listed on Spotlight Stock Market.

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner.

Den kliniska studien med PolarCap® System som behandlingsmetod vid hjärnskakningar inom ishockey, har nu analyserats i samarbete med Matematiska Institutionen för statistik vid Umeå Universitet och bolagets vetenskapliga rådgivare, professor emeritus Yelverton Tegner samt professor Niklas Marklund.

Totalt har 52 fall hittills rapporterats i studien, och resultaten, vilka är statistiskt signifikanta, visar att kylda spelare återgår i spel 33 % snabbare än spelare som inte har erhållit behandling.

-          De intressanta studieresultaten kommer mynna ut i en vetenskaplig publikation från Lunds Universitet. Vi kommer även presentera resultaten för respektive organisation inom ishockeyn under våren, meddelar VD Iman Ziai.

Studien har bedrivits under tre säsonger, i samarbete med Svenska Hockeyligan (SHL) och HockeyAllsvenskan, varvid PolarCap® System för behandling av hjärnskakning har utvärderats under tiden.

Totalt har 12 lag medverkat i studien; interventionsgruppen har använt PolarCap® System och kontrollgruppen har utgjorts av spelare som inte fått behandling.

Syftet med den kliniska studien har varit att mäta symptomfrihet, för att följaktligen undersöka hur snabbt spelaren tar sig igenom den obligatoriska ”hjärntrappan” fram till återgång till spel. Hjärntrappan är en rehabiliteringsprocess med gradvis ökat aktivitet som varar i minst 6 dagar, där sista steget innebär fullt deltagande i träning eller match (så kallad Return To Play).

Mediantiden för återgång till spel för de kylda spelarna var 7 dagar och för de som inte kylts 10,5 dagar. Resultaten är statistiskt säkerställda (p=0,038).

Dessutom var fler spelare i kontrollgruppen (3 av 16; 19 %) borta från spel längre än 3 veckor jämfört med den kylda interventionsgruppen (2 av 25; 8%). Underlaget här är dock litet och resultaten kan därför inte säkerställas statistiskt.

Resultaten indikerar att tidigt insatt kylbehandling är en lovande behandlingsmetod som kan förkorta tiden till återgång till spel efter hjärnskakningar inom ishockey.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2019.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Friskvårdspoolen Niklas Borgenäs AB, med kliniker i Spånga och Arboga, inleder samarbete med PolarCool för att utvärdera kylning med PolarCap® System i rehabiliteringssyfte. Friskvårdspoolen kommer under en period om 2 månader testa PolarCap® System bland patienter som lider av postkommotionella besvär.

PolarCool betraktar samarbetet som ett viktig steg i ambitionen att etablera PolarCap® System inom bolagets nya affärsområde, Rehab. Bolagets huvudfokus utgörs dock alltjämt utav verksamheten inom idrottsmedicin där PolarCap® System tillämpas i den akuta fasen direkt efter hjärnskakning eller vid upprepat våld mot huvudet.

Friskvårdspoolen, Niklas Borgenäs, kommenterar;

-        Jag och min kollega Jani Talvaloja ser verkligen fram emot att börja jobba med PolarCap® System. Då vi ständigt försöker utveckla oss för att kunna hjälpa våra patienter på bästa vis så kommer kylning som behandling för whiplashskador och postkommotionella besvär medföra att dem patienterna kommer kunna återhämta sig snabbare.

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar:

-        Friskvårdspoolen har uttryckt tydligt stöd åt behandlingsmetoden och vill därför utvärdera selektiv, kontrollerad och temperaturreglerad kylning med PolarCap® System. Kliniken har redan behandlat ett antal idrottare och överlag erhållit positiv respons. Vi ser fram emot samarbetet med Friskvårdspoolen och den fortsatta etableringen inom affärsområde Rehab. Jag gör bedömningen att det nya affärsområdet har god potential för kommersialisering.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool har erhållit order om ett (1) PolarCap® System från Skellefteå AIK. Affären utgörs av ett hyresavtal som löper 24 månader från och med augusti 2019. Ordern är subventionerad men ger ett starkt signalvärde för PolarCool som tidigare kommunicerat att försäljning beräknas påbörjas andra halvåret 2019.

Under de senaste två säsongerna har flera lag i SHL och HockeyAllsvenskan använt PolarCap® System på prov och samtidigt dokumenterat effekterna. Skellefteå AIK är först ut med att placera en order på PolarCap® System i syfte att erbjuda samtliga spelare kylning för att lindra skadorna vid hjärnskakningar och kraftigare smällar mot huvudet.

Utöver kylsystemet omfattar ordern även ett startpaket med förbrukningsartiklar i form av kylmössor, isolering och kylmedium. Under avtalstiden kan förbrukningsartiklar generera ytterligare intäkter.

Skellefteås läkare Erkki Venälainen kommenterar;

-        Jag är glad att vi i Skellefteå AIK som förening fortsätter tillhandahålla PolarCap® System till våra spelare under de två kommande säsongerna. Då vi haft systemet i snart 3 år har vi på nära håll kunnat utvärdera produkten och såväl vi i det medicinska teamet som spelarna är fortsatt positiva till behandlingsmetoden. Vi hoppas nu på ett utvidgat samarbete inom SHL i denna fråga där vi tror att användandet av PolarCap® System kan vara en del i arbetet att komma tillrätta med hjärnskakningsproblematiken inom ishockeyn. 

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;

-        Bolagets första avtal är onekligen en viktig milstolpe för oss, men framförallt har den ett värdefullt signalvärde då beställaren är ett utav lagen i SHL som de senaste säsongerna nyttjat PolarCap® System. Skellefteås läkarteam har haft stor och positiv erfarenhet av kylbehandlingen och ordern är ett kvitto på potentialen i produkten. Vår uppfattning är att Skellefteå ser allvarligt på hjärnskakningsproblematiken och läkarteamet arbetar aktivt kring frågor som berör spelarnas hälsa. Dialogen med Skellefteå har från start varit positiv och efter att de fått ta del av de senaste forskningen men även det preliminära resultatet av hjärnskakningsstudien känns det glädjande att de med handling visar att de tror på vår produkt.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2019.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                           
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

(Rättelse: I förra versionen uppgavs omval av styrelseledamot Hans Andersson. Rättad version anger Anders Hansson)

-Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018.

-Stämman beslutade att bolaget ska ha fyra (4) styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag. Vidare beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med två (2) prisbasbelopp till ordföranden och ett (1) prisbasbelopp till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, vilka inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkända räkningar.

-För tiden intill slutet av nästa årsstämma, valdes till ordinarie styrelseledamöter Anders Hansson och Iman Ziai (omvalda), till styrelsens ordförande Mats Forsman (omvald) samt Mats Pernhem för nyval. För tiden intill slutet av nästa årsstämma, valdes till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som har utsett Lars Nilsson till huvudansvarig revisor (omvald).

-Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner enligt styrelsens förslag:

I syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, bemyndigades styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande eller berättigar till konvertering/teckning av ett antal aktier som sammantaget högst motsvarar 10 procent av bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

-Stämman beslutade om sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split) enligt styrelsens förslag innebärande att 16 befintliga aktier blir 1 ny aktie, dvs förhållandet 1:16. Sammanläggningen medför även att kvotvärdet per aktie ändras till 0,22 kr. Anledningen till sammanläggningen är att uppfylla det förbehåll som Spotlight Stock Market lämnade vid noteringsgodkännandet gällande det krav som finns på varje enskild akties värde. Vidare bemyndigades styrelsen att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen.

-Slutligen beslutades om ändring av bolagsordning som en direkt följd av beslutet om sammanläggning av aktier, där gränsen för antalet aktier ändras från befintlig lydelse ”lägst 35 992 435 och högst 143 969 740” till nytt förslag som lyder ”lägst 2 689 912 och högst 10 759 648”. 


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

-Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018.

-Stämman beslutade att bolaget ska ha fyra (4) styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag. Vidare beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med två (2) prisbasbelopp till ordföranden och ett (1) prisbasbelopp till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, vilka inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkända räkningar.

-För tiden intill slutet av nästa årsstämma, valdes till ordinarie styrelseledamöter Hans Andersson och Iman Ziai (omvalda), till styrelsens ordförande Mats Forsman (omvald) samt Mats Pernhem för nyval. För tiden intill slutet av nästa årsstämma, valdes till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som har utsett Lars Nilsson till huvudansvarig revisor (omvald).

-Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner enligt styrelsens förslag:

I syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, bemyndigades styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande eller berättigar till konvertering/teckning av ett antal aktier som sammantaget högst motsvarar 10 procent av bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

-Stämman beslutade om sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split) enligt styrelsens förslag innebärande att 16 befintliga aktier blir 1 ny aktie, dvs förhållandet 1:16. Sammanläggningen medför även att kvotvärdet per aktie ändras till 0,22 kr. Anledningen till sammanläggningen är att uppfylla det förbehåll som Spotlight Stock Market lämnade vid noteringsgodkännandet gällande det krav som finns på varje enskild akties värde. Vidare bemyndigades styrelsen att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen.

-Slutligen beslutades om ändring av bolagsordning som en direkt följd av beslutet om sammanläggning av aktier, där gränsen för antalet aktier ändras från befintlig lydelse ”lägst 35 992 435 och högst 143 969 740” till nytt förslag som lyder ”lägst 2 689 912 och högst 10 759 648”. 


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Skatteverket har beslutat att av anskaffningskostnaden för aktier i BrainCool AB (publ) bör 84 procent hänföras till dessa aktier och 16 procent till erhållna aktier i PolarCool AB (publ).

Se nedan länk till Skatteverkets Allmänna råd, SKV A 2019:6 samt Skatteverkets meddelanden SKV M2019:9.

https://www4.skatteverket.se/download/18.310431fa168397119551671d/1552916413864/SKV%20A%202019_6.pdf

https://www4.skatteverket.se/download/18.310431fa16839711955166aa/1552903900580/SKV%20M%202019_9.pdf


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) fortsätter att stärka bolagets nätverk inom idrottsmedicin när Karin Granberg, MD, går med i PolarCools Advisory Network. Tillsammans med bolagets vetenskapliga rådgivare utgör Advisory Network en viktig kunskapskälla för PolarCool. PolarCools ambition är att utbyta erfarenheter och kunskap med bolagets Advisory Network, samt därigenom sprida kännedom om bolagets produkter.  

Karin Granberg har varit verksam som läkare i 30 år. Hon har bland annat arbetat som distriktsläkare, företagsläkare och idrottsläkare. Karin var lagläkare för Skellefteå AIK (SAIK) i SHL under 9 år och ansvarig för att introducera PolarCap® System i organisationen.

Därtill har Karin under två säsonger varit läkare i tv-programmet Expedition Robinson, och nyligen blev hon utsedd till läkare i SVTs tv-program Fråga doktorn.

Sonen Petter Granberg spelade fem säsonger i AHL och NHL och är numera tillbaka i Skellefteås trupp.

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;

-          Vi är oerhört glada över att välkomna Karin Granberg till PolarCools Advisory Network. Karin var ansvarig för installationen av PolarCap® System i SAIK och har sedan starten uttryckt stöd för projektet. Hon har stor och positiv erfarenhet från PolarCap@ System från tiden i SAIK och uppskattar att cirka 30 spelare i de olika lagen har nyttjat utrustningen. Karins inställning till forskning passar väl med vår strategi och ambition att bredda information och kunskap om behandling av hjärnskador med PolarCap® System.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Aktieägare representerande cirka 7 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit att Mats Pernhem, Södertälje Sportklubbs klubbdirektör, väljs in som ny styrelseledamot i PolarCool vid årsstämman 19 mars 2019. Om förslaget godkänns kommer styrelsen att utökas och förstärkas med såväl kommersiell kompetens och erfarenhet som ett stort engagemang för idrott och ishockey.

Mats Pernhem, 60 år, har en omfattande meritlista och erfarenhet från affärslivet. Mats har varit affärsområdeschef för Personlig Assistans inom Frösunda Omsorg AB. Hans ansvar omfattade verksamheter som omsatte cirka två miljarder kr med cirka 6 000 medarbetare. Mats har tidigare bland annat även varit VD på Rehab Station AB (medicinsk rehabilitering), VD på HKC Hotels (hotellkedja) och Restaurangchef på Idre Fjäll. Hans engagemang inom idrott och ishockey började i IF Troja-Ljungby och han har genom åren varit knuten som tränare, lagledare och styrelseledamot i flera hockeyföreningar.

Mats Pernhem avser även att investera och bli aktieägare i PolarCool genom att förvärva aktier över marknaden.

PolarCools styrelseordförande Mats Forsman kommenterar:

-          Det är väldigt glädjande att vi kan engagera Mats Pernhem i PolarCools verksamhet. Bolaget tillförs omedelbar kompetens inom affärsutveckling och kunskap om villkoren inom idrottsvärlden liksom ett brett nätverk. Vi är övertygade att Mats starka passion för hockey och ungdomar samt hans entreprenörsanda blir en stor tillgång för bolaget. Att Mats dessutom har för avsikt investera och bli aktieägare i bolaget vittnar om hans tro på PolarCools potential.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) har nåtts av det tragiska beskedet att styrelseledamoten Bengt Furberg har avlidit. Bengt var en av initiativtagarna till satsningen på idrottsmedicin och bildandet av PolarCool. Bengt kommer vara oerhört saknad. Våra tankar går till hans familj.

Styrelsen har tillsammans med ett antal aktieägare inlett processen med att hitta ett förslag till ny styrelseledamot inför årsstämman 19 mars 2019.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool fortsätter stärka bolagets vetenskapliga grund och breddar sitt internationella nätverk genom att anlita professor Niklas Marklund, MD, Ph.D som Scientific Advisor. Rekryteringen ligger i linje med PolarCools strategiska ambition att knyta ledande experter inom idrottsmedicin, neurologi och hjärntrauma som rådgivare till bolagets verksamhet. PolarCools vetenskapliga rådgivare kommer vara viktiga informationskällor för bolaget och rådgivarna kommer rådfrågas om medicinska och vetenskapliga frågeställningar som uppstår i verksamheten.

Niklas Marklund, professor i Neurokirurgi vid Lunds Universitet, och dessförinnan professor och forskare vid Institutionen för neurovetenskap, enheten för Neurokirurgi vid Uppsala Universitet, är en av de ledande forskarna inom forskningsfältet traumatiska hjärnskador och har senaste åren fokuserat allt mer på hjärnskakningsområdet. Professor Marklund är aktuell med studier av hjärnskakning inom svensk elitfotboll samt flertal studier av idrottare med post-komotionellt syndrom. Professor Marklund har publicerat mer än 100 vetenskapliga artiklar och medverkat vid ett flertal studier av biomarkörer vid hjärnskakning.

Niklas Marklund har stor erfarenhet av vetenskapliga studier på idrottare och har under flertal år anlitats som föreläsare både nationellt och internationellt om hjärnskakning inom idrotten.

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;

-        Det är med stor entusiasm som vi välkomnar professor Niklas Marklund som vetenskaplig rådgivare till PolarCool. Med hans expertis och gedigna kunskaper får PolarCool tillgång till viktig kunskap inom bolagets verksamhetsområde och kan därmed kvalietssäkra och vidareutveckla de kliniska och vetenskapliga aspekterna av verksamheten.

Professor Marklunds inträde som vetenskaplig rådgivare innebär att PolarCool nu har tillsatt de två Scientific Advisors som bolagets strategi medför. Sedan tidigare har PolarCool offentliggjort att professor emeritus Yelverton Tegner gått in som Scientific Advisor, således anser bolaget att den vetenskapliga basen för vidareutvecklingen är befäst.

Utöver samarbete med Scientific Advisors har PolarCool etablerat ett så kallat Advisory Network som bistår PolarCool med ytterligare kunskap och erfarenhet samtidigt som nätverket bidrar med att generera snabb respons på användningen av PolarCap® System.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Aktieägarna i PolarCool AB (publ), org.nr. 559095-6784 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 mars 2019, kl 10.30 i PolarCools lokaler på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund (byggnad 406).

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 mars 2019;
• dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 13 mars 2019

Anmälan om deltagande ska ske via e-post till info@polarcool.se. Anmälan kan också göras skriftligen till PolarCool AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. I anmälan ska aktieägaren uppge fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid, e-postadress, samt i förekommande fall lämna uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2).

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också medta aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på bolagets hemsida www.PolarCool.se. Fullmaktsformuläret kan även beställas per telefon eller per e-post enligt ovan. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, måste i god tid före den 13 mars 2019 genom förvaltares försorg inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att ha rätt att delta vid stämman. Ägarregistreringen måste vara verkställd senast den 13 mars 2019. Uppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. 

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att under en eller flera gånger fram till nästa årsstämma genomföra nyemission med eller utan aktieägares företrädesrätt

12. Belut om sammanläggning av aktier (”omvänd split”)

13. Beslut om ändring av bolagsordning
14. Stämman avslutas


Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt förslaget i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.


Val av styrelse och revisor samt fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (punkt 8, 9 och 10)

Aktieägare representerande cirka 7 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med 2 basbelopp för styrelseordförande samt vardera 1 basbelopp till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Vidare föreslås dels att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter och att ingen suppleant utses, dels att Bengt Furberg, Mats Forsman, Anders Hansson och Iman Ziai omväljs som styrelseledamöter för en period intill slutet av nästa årsstämma. Till revisor föreslås omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en period intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har låtit meddela att för det fall stämman fattar beslut i enlighet med förslaget så avser det att utse auktoriserade revisorn Lars Nilsson till huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 11)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande eller berättigar till konvertering/teckning av ett antal aktier som sammantaget högst motsvarar 10 procent av bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Skälet till att styrelsen önskar ha möjligheten att besluta om nyemission utan aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar ha möjligheten att söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

För giltigt beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om sammanläggning av aktier (”omvänd split”) (punkt 12)

Styrelsen i PolarCool har fattat beslut att föreslå en sammanläggning (s.k. omvänd split) av aktierna i PolarCool AB (publ). Anledningen till sammanläggningen är att uppfylla det förbehåll som Spotlight Stock Market lämnade vid noteringsgodkännandet gällande det krav som finns på varje enskild akties värde. Styrelsen föreslår en sammanläggning där 16 befintliga aktier blir 1 ny aktie, dvs förhållandet 1:16. Sammanläggningen medför även att kvotvärdet per aktie ändras till 0,22 kr.

Vidare föreslås att styrelsen ska bemyndigas att besluta om avstämningsdag för Sammanläggningen.

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 13)

Detta förslag är villkorat beslutet om sammanläggning av aktier och medför att styrelsen även föreslår en ändring i bolagsordningen avseende gränserna för antalet aktier i bolaget. Styrelsen föreslår därför att gränsen för antalet aktier ändras från befintlig lydelse ”lägst 35 992 435 och högst 143 969 740” till nytt förslag som lyder ”lägst 2 689 912 och högst 10 759 648”. För giltigt beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village i Lund och på bolagets hemsida minst tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lund i februari 2019

PolarCool AB (publ)

STYRELSEN


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) publicerar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2018. 

Flerårsöversikt (KSEK) 

                                                                                       2018              2017

Nettoomsättning                                                                  0                   0

Resultat efter finansiella poster                                   -2 202               -24    

Balansomslutning                                                        13 933           4 031

Antal anställda                                                                      3                  0

Soliditet (%)                                                                       92                0,6


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Den 21 februari presenterar på PolarCool Aktiespararnas event i Tingsryd.

Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar i aktier, aktiefonder och aktierelaterade värdepapper. Organisationen har mer än 70 000 medlemmar och är medlem i World Federation of Investors, som representerar cirka 500 000 aktiemarknadsinvesterare.

Information om eventet:

Starttid:         21 februari, kl 18:30

Sluttid:          21 februari, kl 20:30

Pris:              70 kr (50 kr för medlemmar)

Plats:             Örnen

Adress:          Dackegatan 38, Tingsryd

Anmälan kan göras via följande länk:

https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktietraff-37


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Arbetet med årsredovisningen har löpt på som beräknat men bolaget behöver tid att färdigställa vissa delar och därför beslutar styrelsen att publicera årsrapporten på måndag 18 februari 2019.

PolarCool angav tidigare att årsrapporten skulle publiceras idag, den 15 februari 2019.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) har inlett en utvärdering inom postkommotionellt syndrom (post-concussion syndrome, PCS) för att mäta effekten av kylning på patienter med långvariga besvär från hjärnskakning eller whiplash. Utvärderingen innebär att personer med dessa besvär genomgår kylning under en period, med målsättning att underlätta rehabilitering.  

Utvärderingen pågår bland annat på PolarCools samarbetsklinik, FysioCenter Avenyn, i Göteborg.  

Ett antal idrottare med långvariga besvär har redan genomgått kylbehandling för att utvärdera effekten på symptomen. PolarCools utvärdering inom PCS initierades i november och hittills visar resultaten positiv progress och god feedback från patienter.  

PolarCools satsning på rehabiliteringsområdet möjliggörs genom ett tillägg till licensavtalet med BrainCool AB (publ). Tillägget innebär att PolarCool får möjlighet att etablera PolarCap® System på ett affärsområde som har potential för stor tillväxt.  

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;  

-          Marknadsunderlaget för rehabilitering är oerhört stort och utgör ett viktigt tillskott till PolarCools försäljningspotential. Vi väntar med spänning på utfallet av utvärderingen men har samtidigt redan erhållit god feedback från de första behandlingarna. Tillägget till licensavtalet med BrainCool bereder vägen för ett nytt affärsområde och innebär att PolarCool kan etablera sig även inom rehabilitering i sjukvården.  


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Resultat i korthet 

 

PolarCool AB nyckeltal (KSEK) 2018.10.01- 2017.10.01- 2018.01.01- 2017.01.01-
2018.12.31 2017.12.31 2018.12.31 2017.12.31
Nettoomsättning 0 0 0 0
Summa rörelseintäkter 1 0 7 0
Resultat efter finansiella poster -1 268 -23 -2 202 -24
Av- och nedskrivningar av materiella och -70 0 -70 0
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 6 937 5 6 937 5
Resultat per aktie (kr) -0,03 -0,46 -0,17 -0,48

 

Förändring av eget kapital 

Aktiekapital Utvecklingsfond Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt
Belopp vid årets ingång 50 000 3 671 382 0 -3 671 382 -24 115 25 885
Nyemission 548 646 13 993 668 14 542 314
Emissionskostnader -527 738 -527 738
Erhållet aktieägartillskott 972 738 972 738
Disposition enligt beslut av årets årsstämma -24 115 24 115 0
Utvecklingsfond 2 826 232 -2 826 232 0
Årets resultat -2 201 651 -2 201 651
Belopp vid årets utgång 598 646 6 497 614 13 465 930 -5 548 992 -2 201 651 12 811 548r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcool.se


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCools strategiska ambition har sedan start varit att stärka sitt internationella nätverk genom att knyta ledande experter inom idrottsmedicin och neurologi som rådgivare till bolagets forskningsverksamhet. PolarCools vetenskapliga rådgivare kommer vara viktiga informationskällor för bolaget och rådgivarna kommer rådfrågas regelbundet om medicinska och vetenskapliga frågeställningar som uppstår i verksamheten. I linje med denna strategi är PolarCool stolt att presentera Professor emeritus Yelverton Tegner som Scientific Advisor. Professor Tegner har anlitats av PolarCool för att ge råd om företagets forskning- samt kliniska verksamhet.

Yelverton Tegner, MD, är Professor emeritus i idrottsmedicin och specialist i ortopedi. Han har sedan 1970-talet bedrivit forskning inom idrottsmedicin och hjärnskakningar i synnerhet och är internationellt ansedd inom ämnet. Professor Tegner har varit läkare inom flertal idrottsorganisationer, däribland Luleå Hockey, damlandslaget i fotboll, Plannja Basket och damlandslaget i basket. Han var en av initiativtagarna till bildandet av Svensk Ishockeyläkarförening vid slutet av 1980-talet.

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;

-          Vi är mycket glada över att välkomna Professor emeritus Yelverton Tegner, en internationellt erkänd expert in hjärnskakningsområdet, till PolarCool. Med hans erfarenheter får PolarCool tillgång till enorm kunskap inom bolagets verksamhetsområde och kan därmed vidareutveckla den kliniska och vetenskapliga aspekten av verksamheten.

Professor emeritus Tegner utgör en utav två Scientific Advisors som PolarCool ska tillsätta. Den andra posten avser PolarCool utse inom kort. Utöver samarbete med Scientific Advisors avser PolarCool etablera ett så kallat Advisory Network, som bistår PolarCool med ytterligare kunskap och erfarenhet. PolarCools ambition är att på sikt kunna utdela erfarenheter och kunskap med bolagets Advisory Network, samt därigenom sprida kännedom om bolagets produkter. Medlemmar ur Advisory Network kommer även få möjlighet att delta i konferenser inom hjärnskakningsområdet. Inom kort avser PolarCool utse de första medlemmarna i Advisory Network.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) har under föregående vecka träffat ett antal schweiziska ishockeyklubbar i landets högstaliga för att presentera PolarCap® System. På dessa besök har medicinsk personal och spelare fått testa och preliminärt utvärdera utrustningen. Mottagandet har varit positivt och avsikten är att klubbarna ska börja använda produkten under innevarande säsong. Den schweiziska högstaligan, National League, har uppemot 100 hjärnskakningar om året och behovet är stort av utrustning för att mildra dess konsekvenser. Intresset låg även i att kunna nyttja PolarCap® System i fall av repetitiva slag som även tydligt visat sig ha medicinska konsekvenser.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Styrelsen i PolarCool AB (publ) har fastställt följande datum för bolagets bokslutskommuniké respektive årsstämma:

Bokslutskommuniké 2018 - 1 februari 2019

Årsstämma 2019 – 19 mars 2019


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

PolarCool AB (publ) har inlett ett samarbete med boxningsklubben BK Dalen i Stockholm. Som en del i samarbetet ska klubbens seniorboxare använda PolarCap® System för att utvärdera behandlingseffekten i samband med träningspass eller match. Systemet kommer finnas tillgängligt för klubbens medlemmar under en 3-månaders period initialt. BK Dalen är PolarCools första satsning inom affärsområde Kampsport, vilken utgör en av fem primära målgrupper som bolaget bearbetar.    

BK Dalens ordförande Simon vis Jamegar kommenterar;  

-          BK Dalen är positiva till produkten och samarbetet med PolarCool då klubben ser allvarligt på problematiken kring hjärnskador. Vi vill ligga i framkant av den forskning som sker i området. Med detta samarbete blir BK Dalen en del av en globalt ledande satsning för att hitta en lösning på ett utbrett och allvarligt problem. Vi ser en bra möjlighet att börja använda PolarCap® System inför, och i samband med, Svenska mästerskapen (SM) i boxning 14-16 december i Stockholm där BK Dalen kommer ha 2 deltagande boxare i seniorklassen.  

PolarCools VD Iman Ziai kommenterar;  

-          Det är med glädje och spänning som vi kan offentliggöra detta samarbete då den utgör ett viktigt steg i processen att etablera PolarCap® System inom kampsporten. Boxning och övrig kampsport är särskilt intressant för PolarCool eftersom upprepade slag mot huvudet är vanligt förekommande inom dessa idrottsgrenar. PolarCap® System är ett viktigt verktyg för att lindra de skador som dessa idrottare kan drabbas av. 


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

I oktober uppmärksammade tidningen Expressen PolarCool och produkten PolarCap® System i en omfattande artikel. https://www.expressen.se/sport/hockey/shl/shl-spelarnas-hjarnor-kyls-ned-med-ny-metod/

Den senaste veckan har PolarCool ytterligare lyfts fram genom ett antal mediainslag.

I fredags, 23 november, sände Radiosporten (Sveriges radio) ett inslag om PolarCap® som en del i en reportageserie om hjärnskakningar inom ishockeyn. Inslaget återfinns på nedan webadress, och innehåller bland annat en intervju med PolarCools Erik Andersson.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=179&artikel=7093233

Den 23 november skrev även Sydsvenskan ett inslag om Erik Anderssons uppdrag inom kampen mot hjärnskakningar- med PolarCap® System som verktyg.

https://www.sydsvenskan.se/2018-11-23/kampen-mot-huvudskadorna-blir-hockeystjarnans-vag-tillbaka

Den 27 november publicerade Hockeysverige.se en artikel om PolarCap® System som kan läsas här: http://www.hockeysverige.se/2018/11/27/mossan-ska-motverka-hjarnskakningarnas-effekter-vi-vill-att-den-ska-bli-som-hjartstartaren/


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Idag, 27 november, börjar PolarCool handlas på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under kortnamnet POLAR, och ISIN-koden är SE0011670025.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

Bolagets aktiekapital är per dags dato: 573 481 SEK fördelade på 41 241 092 aktier. 

Information om aktien:
Kortnamn: POLAR
Aktienamn: PolarCool
ISIN-kod: SE0011670025
Orderboks-ID: 4RX3
CFI: ESVUFR
FISN: POLARCOOL/SH
Organisationsnummer: 559095-6784
LEI: 549300810BGW37GN1096
Kvotvärde: 0,014 SEK
Första dag för handel: 27 november 2018
Antal aktier: 41 241 092
Maximalt antal noterade aktier
efter registrering vid Bolagsverket: 43 038 592
Marketsegment: SPSE
MIC Code: XSAT

Ticksize/likviditetsband: 2 (Shares and depositary receipts)

Stockholm den 23 november, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com PolarCool AB (publ) har avslutat den nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 24 augusti 2018. Teckningsperioden löpte, efter förlängning fram till den 2 november 2018. Utfallet visar att 7 046 157 aktier motsvarande cirka 80 procent av emissionen tecknades. Emissionslikviden uppgår till cirka 14,1 MSEK (före avdrag för emissionsrelaterade kostnader).

VD Iman Ziai kommenterar:

-        Jag vill tacka alla befintliga och nya aktieägare som har deltagit i emissionen och därigenom visat sitt stöd för PolarCools verksamhet. Vi är övertygade om PolarCools potential och ser nu fram emot att jobba vidare med affärsplanen och långsiktigt skapa värde åt våra aktieägare.

Meddelande om tilldelning 

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att få tilldelning i enlighet med de principer som angavs i det prospekt som offentliggjordes den 9 oktober 2018. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital 

Genom emissionen ökar PolarCools aktiekapital med 97 884 SEK till 597 884 SEK. Antalet aktier ökar med 7 046 157 stycken till 43 038 592 stycken aktier.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) omvandlas till nya aktier. Detta beräknas ske omkring vecka 48, 2018.

Notering på Spotlight Stock Market

Med anledning av den förlängda teckningsperioden blir planerad noteringsdag på Spotlight Stock Market den 27 november 2018.

Viktig information 

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i PolarCool AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i PolarCool AB kommer endast att ske genom det prospekt som PolarCool AB offentliggjorde den 9 oktober 2018.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.  

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2018.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Första handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till 27 november. www.polarcap.com

PolarCool AB (publ) påminner om att sista dag för teckning i förestående nyemission är 2 november 2018 kl 13.

Investeringsmemorandum och en ”teaser” finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.polarcap.com. Memorandumet kan också nås på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com, samt Aqurat Fondkommissions hemsida www.aqurat.se.

För det fall inte alla aktier tecknas med stöd av företrädesrätt ges även allmänheten rätt att teckna. Teckningssedel för teckning utan företräde finns tillgänglig på PolarCools och Spotlights respektive hemsidor (polarcap.com/ipo).


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Första handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till 14 november. www.polarcap.com

PolarCool AB (publ) har knutit till sig den före detta Malmö Redhawks- spelaren Erik Andersson. Han kommer att ta en operativ roll som Business Area Manager inom affärsområde Ishockey. Erik kommer ursprungligen från Umeå och startade sin ungdomskarriär där. Han har spelat för anrika klubbar som IF Björklöven, Skellefteå AIK, Linköping HC och senast Malmö Redhawks. Eriks idrottskarriär avslutades dessvärre förra säsongen till följd av en hjärnskakning.

Han kommer efter rehabilitering successivt beträda sin nya roll i PolarCool.

Erik Andersson, 36 år, har en gedigen utbildning förutom hockeykarriären och stort engagemang och kunskap om idrottsvärlden. Parallellt med ishockeyn studerade Erik och tog en examen som civilingenjör inom teknisk fysik.

Erik Andersson avser även att investera och bli aktieägare i PolarCool genom att teckna aktier utan stöd av företrädesrätt i den pågående nyemissionen. För det fall nyemissionen blir fulltecknad med enbart stöd av teckningsrätter avser Erik att förvärva aktier över marknaden

VD Iman Ziai kommenterar:

-        Det är med glädje och entusiasm som PolarCool kan avisera att Erik Andersson engagerar sig i bolaget i en operativ roll. Erik är dels en oerhört omtyckt och respekterad ishockeyspelare, dels har han en stor kunskap om hockeyvärlden och dess villkor. Att Erik även har för avsikt att investera och bli aktieägare i bolaget vittnar om hans tro på PolarCools potential.


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Första handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till 14 november. www.polarcap.com

Styrelsen i PolarCool AB (publ) (”PolarCool” eller ”Bolaget”) har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen till och med den 2 november 2018.

Teckningsperioden

Teckningsperioden löpte ursprungligen från och med den 9 oktober 2018 till och med den 23 oktober 2018. PolarCools styrelse har idag den 23 oktober 2018 beslutat att förlänga teckningsperioden till och med den 2 november 2018. Bakgrunden är att bolaget belönats med positiv mediabevakning de sista dagarna av teckningsperioden och att det därför är viktigt att aktieägarna ges chans att ta del av det utökade mediabruset kring bolaget och utnyttja sin företrädesrätt – en företrädesrätt som annars förfaller utan värde för aktieägaren. Styrelsen bedömer därför att en förlängning av teckningsperioden möjliggör för fler aktieägare att teckna aktier i företrädesemissionen.

Bakgrund

Den 24 augusti 2018 bemyndigades styrelsen att genomföra en nyemission av högst 15 000 000 aktier varav 8 998 108 aktier i förestående företrädesemission, motsvarande cirka 18 000 000 kronor före emissionskostnader. Nyemissionen genomförs med företrädesrätt för PolarCools befintliga aktieägare. För det fall inte alla aktier tecknas med stöd av företrädesrätt ges även allmänheten rätt att teckna.  

För varje befintlig aktie som innehades på avstämningsdagen den 27 september 2018 erhöll aktieägare en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie till teckningskursen 2 kronor. Detta innebär att företrädesemissionen kommer att tillföra PolarCool högst cirka 18 000 000 kronor före emissionskostnader. Fastställd lägstanivå för företrädesemissionens genomförande är 7 000 000 aktier, motsvarande 14 MSEK.

Fullständig information avseende företrädesemissionen finns i det investeringsmemorandum som offentliggjordes av PolarCool den 9 oktober september 2018. Investeringsmemorandumet finns tillgängligt på PolarCools kontor och på Bolagets hemsida www.polarcap.com. Samt på Spotlight Stock Markets hemsida ww.spotlightstockmarket.com, och Aqurat Fondkommissions hemsida www.aqurat.se. Teckningssedel för teckning utan företräde finns tillgänglig på ovan nämnda hemsidor.  

Första handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till 14 november 2018.

Personal, ledning och styrelser i PolarCool och BrainCool tecknar för cirka 1 000 000 SEK i pågående företrädesemission i PolarCool AB. Det innebär att personerna sammantaget tecknar ungefär sin andel av nyemissionen där några tecknar mer än sin andel och några mindre.

PolarCools styrelse kommenterar;

-        Att styrelse, ledning och personal både PolarCool och i det tidigare moderbolaget BrainCool tecknar i företrädesemissionen visar att det finns ett stort förtroende för PolarCools verksamhet och potentialen inom idrottsmedicin.  


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Första handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till 14 november. www.polarcap.com

PolarCool AB (publ) lyfts fram i en artikel i Expressen som belyser hjärnskakningar inom ishockey. I artikeln presenteras PolarCools produkt PolarCap® System som en framstående behandlingsmetod som ingår i en studie där 12 lag från Svenska Hockeyligan (SHL) och HockeyAllsvenskan medverkar. Artikeln finns att läsa på https://www.expressen.se/sport/hockey/shl/shl-spelarnas-hjarnor-kyls-ned-med-ny-metod/


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Första handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till 14 november. www.polarcap.com

PolarCool AB (publ) och FysioCenter Avenyn i Göteborg inleder samarbete för kylbehandling av patienter som upplever besvär till följd av tidigare hjärnskakningar eller upprepat våld mot huvudet i samband med idrottsutövande.

FysioCenter Avenyn med verksamhet i centrala Göteborg erbjuder idag behandlingar inom naprapati, personlig träning och kostrådgivning. Med samarbetet kommer man nu att kunna erbjuda ny behandlingsmetod vid rehabilitering av kortsiktiga och långsiktiga besvär efter hjärnskakningar eller upprepade slag mot huvud.

Hjärnskakningar, främst inom idrottsvärlden är ett växande problem. En hjärnskakning kan ge omedelbara symptom som exempelvis yrsel, huvudvärk, minnesförlust och illamående. I många fall är symptomen långvariga och på sikt kan en andel av dessa fall leda till kroniska besvär. Kylning av hjärnan har visat sig minska de negativa konsekvenserna som uppkommer vid hjärnskakningar. PolarCool har utvecklat produkten PolarCap® System som kyler ned hals och huvud i syfte att få ner hjärnans temperatur.

FysioCenter Avenyn kommer, tillsammans med patienterna att testa och utvärdera PolarCap®System. Behandlingarna som avses erbjudas över en period kommer ligga till grund för utvärdering av hur kylbehandling påverkar individernas livskvalitet. FysioCenters och PolarCools mål är att etablera kylbehandling som ett normalt inslag i rehabiliteringsprocessen efter hjärnskakning eller upprepat våld mot huvudet.

PolarCool kommer att tillhandahålla ett PolarCap®System, kringutrustning, utbildning och support. Under en inledande period kommer behandlingen att subventioneras för att förenkla tillgängligheten för potentiella patienter.

Patienter kommer att kunna boka behandling direkt hos FysioCenter Avenyn via ordinarie bokningssystem.   


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Första handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till 14 november. www.polarcap.com

Bästa aktieägare i PolarCool,

Nu börjar en spännande resa med ett nytt självständigt bolag noterat på Spotlight Stock Market. Styrelsen i PolarCool och jag tror mycket på bolaget och bedömer att produkten PolarCap® System har en enorm potential på marknaden internationellt för att motverka och lindra skador från hjärnskakningar genom nedkylning.

Det handlar framför allt om att minska såväl fysiskt som psykiskt lidande både på kort och lång sikt för de personer och individer med närstående som drabbas. Härutöver är de ekonomiska hälsovinsterna betydande. Hjärnskakningar inom hockey och annan kontaktsport är ett problem som vuxit dramatiskt. NHL spelaren Elias Pettersson drabbades nyligen av en hjärnskakning och blir borta i 7-10 dagar. PolarCool tillhandahåller en lösning på ett utbrett och allvarligt problem!

PolarCap® System har använts under 2 säsonger bland ishockeyspelare från totalt tolv lag i Svenska Hockeyligan (SHL) och HockeyAllsvenskan. Resultat från utvärderingar visar att kylda spelare kommer fortare tillbaka i spel och andelen spelare vars återgång till matchspel dröjde 3 veckor eller mer var högre i gruppen som inte kyldes jämfört med gruppen som kyldes. Ingen av totalt 25-30 spelar som kylts med PolarCap® System angav att de skulle avböja behandling om de drabbas av ny hjärnskakning. Utfallet har alltså varit positivt hittills och ishockeylagen kommer fortsätta använda PolarCap® System ytterligare en säsong.

För att kunna realisera PolarCools vision måste en sista utmaning övervinnas: PolarCool genomför nu en företrädesemission om 18 MSEK inför noteringen. Aktieägare i PolarCool erbjuds att för var fjärde aktie som man innehar teckna en ny aktie för 2 kronor. Jag kan inte nog betona vikten av att alla aktieägare tecknar sina rätter så emissionen blir fulltecknad. Om inte emissionen tecknas till minst 14 mkr finns en risk att de redan utdelade aktierna i PolarCool förlorar sitt värde.

Vi vill även påminna om det finns alla möjligheter att teckna nya aktier utan stöd av teckningsrätter av såväl aktieägare som allmänheten där tilldelning sker av aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt.

Med vänliga hälsningar

Iman Ziai – VD                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                                             
E-post: iman.ziai@polarcap.com 


r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com


Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Första handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till 14 november. www.polarcap.com

Med anledning av förestående företrädesemission om 18 MSEK (”Erbjudandet”) har PolarCool AB (publ) (”PolarCool” eller ”Bolaget”) idag offentliggjort ett investeringsmemorandum och ”teaser” vilka finns tillgängliga på PolarCools hemsida www.polarcap.com. Memorandumet kan också nås på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com, samt Aqurat Fondkommissions hemsida www.aqurat.se.

PolarCool har cirka 6000 aktieägare. Inför listningen på Spotlight Stock Market genomför PolarCool en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. PolarCools aktieägare har fått 1 teckningsrätt för varje aktie och det krävs 4 teckningsrätter för att få teckna 1 ny aktie till en teckningskurs om 2 SEK i Erbjudandet.

För det fall inte alla aktier tecknas med stöd av företrädesrätt ges även allmänheten rätt att teckna. Teckningssedel finns tillgänglig på PolarCools och Spotlights respektive hemsidor.

Erbjudandet i korthet

 • Varje aktie i PolarCool medför 1 teckningsrätt.
 • 4 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.
 • Teckningskursen i Erbjudandet är 2 SEK per aktie.
 • Erbjudandet omfattar en företrädesemission om högst 8 998 108 aktier, vilket vid fulltecknad emission motsvarar cirka 18 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,2 MSEK
 • Minsta teckningspost för teckning av aktier utan företrädesrätt (utan stöd av teckningsrätter) är 2 500 aktier.
 • Fastställd lägstanivå för företrädesemissionens genomförande är 7 000 000 aktier, motsvarande 14 MSEK.
 • Totalt ökar aktiekapitalet med högst 125 000 SEK
 • Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 9 oktober till och med den 23 oktober 2018.
 • Första handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till 14 november 2018.

Viktigt information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i PolarCool. Erbjudandet till berörda personer att teckna aktier i PolarCool sker endast genom det investeringsmemorandum som Bolaget offentliggjort idag. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.

POLARCOOL

Verksamheten inom idrottsmedicin i BrainCool AB (publ) har sedan 2017 bedrivits i det helägda dotterbolaget PolarCool AB (publ). BrainCool kommunicerade 2016 att verksamheten inom idrottsmedicin ska delas ut till aktieägarna, och tidigare under 2018 meddelades att bolaget erhålllit ett positivt förhandsbesked från Skatterättsnämnden avseende en skattefri utdelning enligt lex Asea reglerna. BrainCool har i egen regi drivit processen för en lex Asea-utdelning. PolarCool delades ut till aktieägarna i BrainCool den 1 oktober 2018.

 

r mer information

Iman Ziai – VD                                               
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@polarcap.com

 

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Första handelsdag på Spotlight Stock Market är planerad till 14 november. www.polarcap.com

PolarCools resa börjar redan i slutet av 2015 när BrainCool inleder en satsning på idrottsmedicin. Satsningen utmynnas i en portabel hjärnkylningsprodukt ämnad att kyla hjärnskakningsdrabbade idrottare. Verksamheten inom idrottsmedicin var dock sedan start ett sidospår som BrainCool avsåg dela ut till aktieägarna eftersom rörelsen inte passade in i BrainCools strategiska inriktning på sjukhusmarknaden fördelat på två affärsområden, Brain Cooling (sjukhus och ambulansvård) samt Pain Management (onkologi, migrän). I början av 2017 etablerades således PolarCool AB som ett helägt dotterbolag till BrainCool AB, med avsikt att överta verksamheten inom idrottsmedicin.

PolarCools strategi är marknadsföring och försäljning till utövare av idrottsgrenar där hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner är vanligt förekommande. Via utövarna ska Bolaget närma sig förbundsorganisationerna i respektive sport och därigenom uppnå ett genombrott för Bolagets produkt. Dessutom kommer PolarCool genom fortsatta kliniska studier påvisa både nyttan med nedkylning av hjärnan samt effekten av behandling med sitt kylsystem.

”Hjärnskador inom idrottsmedicin är ett aktuellt ämne. Än så länge finns inte någon etablerad behandling för hjärnskakningar eller andra former av våld mot huvudet i direkt anslutning till skadan, utöver ordinerad vila. Bolagets målsättning med PolarCap® System är att den portabla produkten ska finnas tillgänglig bland idrottsorganisationer, idrottslag och idrottare - jämförbart med hjärtstartare som placeras ut i en rad olika miljöer” säger Iman Ziai, VD på PolarCool.

PolarCool har blivit godkända för notering. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst 14 MSEK av emissionen tecknas.

Memorandumet finns tillgängligt på spotlightstockmarket.com vid inledande av teckningsperioden.

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningskurs i emissionen: 2 SEK per aktie

Teckningsperiod: 9 oktober till 23 oktober 2018

Emissionsvolym: Högst 18 000 000 SEK

Värdering: Bolaget värderas pre-money till 72 MSEK

Första dag för handel: Bolagets aktie beräknas upptas till handel den 14 november 2018 under kortnamnet POLAR

För mer information, vänligen kontakta:

Emelie Jarnesten

Head of Sales / Listings, Spotlight Stock Market

+46 8 511 68 023

listing@spotlightstockmarket.com